Siirry sisältöön
Viraston aulatila. Etualalla iso näyttötaulu, jossa näkyy tilojen varauskalenteri.

Viestintä

Keminmaan kunta viestii toiminnastaan avoimesti tukien kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kunnan johtamista.

Keskeinen viestinnän kanava on kunnan verkkosivusto. Viestintää ohjaavat kunnan strategia ja graafiset ohjeet.

Visio

Kunnan visio on ”Keminmaa on luonnollisesti elinvoimainen, yrittäjäystävällinen ja yhteisöllinen asukkaiden kunta”.

Luonnollisesti kuvastaa sitä, että Keminmaassa kunnioitetaan luontoa sekä vaalitaan ja edistetään luonnon monimuotoisuutta. Luonnollisesti tarkoittaa myös luonnollisesti kunnan hyvää sijaintia sekä asioiden sujuvaa hoitamista.

Yrittäjäystävällisyys tarkoittaa sitä, että kunnan ja yrittäjien vuorovaikutus on välitöntä ja sujuvaa. Kunta mahdollistaa aktiivisesti yritysten tulemisen kuntaan ja kehittymisen.

Yhteisöllinen asukkaiden kunta kuvastaa sitä, että Keminmaan kunta on kuntakonsernin ja asukkaiden yhteinen tehtävä, koti ja mahdollisuuksien antaja.

Arvot

Kunnan toiminnan ja päätösten perustan muodostavat arvot, joita ovat yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja turvallisuus.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta pyrkii takaamaan kaikille jäsenilleen tasa-arvoiset lähtökohdat elämään. Kaikilla ihmisillä nähdään olevan yhdenvertainen ihmisarvo.

Yhdenvertaisuus näkyy Keminmaassa kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa tasa-arvoisena kohteluna, avoimuutena, keskinäisenä kunnioituksena ja luottamuksena.

Vastuullisuus

Keminmaassa selvitetään, arvioidaan ja ymmärretään toiminnan vaikutukset talouteen, ympäristöön ja ihmisiin. Päätökset ja toiminta ovat sellaisia, että niillä edistetään kestävää kehitystä talouden, ihmisten hyvinvoinnin, yritysten toiminnan ja ympäristön kannalta.

Kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa kannetaan vastuu ja kannustetaan jokaista vastuun ottamiseen. Erityisesti kannetaan vastuuta lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnista.

Turvallisuus

Keminmaassa on turvallista toimia, elää, asua ja työskennellä. Turvallisuus otetaan huomioon päätöksenteossa, palveluissa, elinkeinoelämässä, asuin- ja elinympäristön kehittämisessä sekä vuorovaikutuksessa.

Kunnan päätöksenteko ja toiminta vahvistavat psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Turvallisuus tarkoittaa myös liikenneturvallisuutta, turvallista koulupolkua sekä turvallista viranomaistoimintaa.

Kunnanvaakuna

Keminmaan eli entisen Kemin maalaiskunnan kunnanvaakunan on suunnitellut taiteilija Ahti Hammar. Valtuusto päätti vaakunavalinnasta 14. tammikuuta 1955. Sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen 4. heinäkuuta 1955.

Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä hyppäävä lohi, jonka leuassa riippulukko; kaikki hopeaa, paitsi lukossa musta avaimenreikä.

Vaakunan aihe on Kemin lohi – Pohjolan lukko. Aihe on laajatulkintainen. Se kuvaa ikivanhaa Kemijokeen ja Kainuunmereen liittyvää (lohen)kalastuksen ja kaupan historiaa, Kemin pitäjän merkitystä Kemin Lapin kirkollisena ja taloudellisena keskuksena sekä Kemin maalaiskunnan asemaa ja kehitystä teollistuvassa yhteiskunnassa.