Siirry sisältöön

Ilmoita väärinkäytöksestä

31.5.2023

Keminmaa ottaa käyttöön EU:n Whistleblow –direktiivin mukaisen väärinkäytösten ilmoituskanavan. Kanava tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä viranomaisille.

Kunnan toimintaa ja palveluita tuotetaan julkisin verovaroin ja suhtaudumme vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Kanava edistää kunnan toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Toiminto myös auttaa kehittämään kunnan prosesseja ja estää mahdollisia vahinkoja.  Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon. Väärinkäytös voi olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. 

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitus tehdään kirjallisena, joka voi olla myös nimettömänä tehty. Kirjallinen ilmoitus jätetään suljetussa kirjekuoressa kunnanviraston postilaatikkoon, kirjekuoreen tulee laittaa merkintä ”Ilmoitus väärinkäytöksestä”. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Kunta selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Ilmoituksia käsittelevät kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja, jotka päättävät väärinkäytösepäilyjen tutkimisesta. Väärinkäytösepäilyjä seuraavat toimenpiteet vaihtelevat väärinkäytösepäilyn vakavuuden mukaan. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.  

Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioithan, että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Direktiivissä on säännöksiä ilmoitusten käsittelystä:

  • Ilmoittajalle tulee toimittaa ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitus seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.
  • Kaikki rikkomisia koskevat ilmoitukset tulee kirjata.
  • Ilmoittajalle tulee antaa palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet. Palaute on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksen toimittamisesta.
  • Ilmoitusten käsittelijän on oltava tehtävässään riippumaton ja hänellä tulee olla edellytykset raportoida suoraan organisaation johdolle.

Väärinkäytösten ilmoittajia suojellaan vastatoimilta

Vastatoimi on työn yhteydessä tapahtuva suora tai välillinen teko tai laiminlyönti, jonka syynä on sisäinen tai ulkoinen ilmoittaminen tai tietojen julkistaminen ja joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa ilmoittavalle henkilölle perusteetonta haittaa. Henkilöt, jotka tietoisesti ilmoittavat vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, eivät ole oikeutettuja suojeluun.

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että

  • ilmoittajalla oli perusteltu syy uskoa, että ilmoitetut rikkomisia koskevat tiedot pitivät paikkansa ilmoittamishetkellä
  • tiedot kuuluivat tämän direktiivin soveltamisalaan ja
  • ilmoittamisessa on käytetty direktiivin mukaista ilmoitusmenettelyä.