Siirry sisältöön

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollisen henkilön on tehtävä sidonnaisuusilmoitus kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hänet on valittu tehtäväänsä.

Hänen on myös viipymättä kerrottava sidonnaisuuksiensa muutokset.

Kuka on ilmoitusvelvollinen?

 • kunnanhallituksen jäsen,
 • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 • lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 • kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari,
 • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijä.

Velvollisuus koskee myös

 • kunnanhallituksen jaostoa,
 • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa,
 • muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia ja esittelijöitä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle

 • johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
 • merkittävästä varallisuudesta,
 • muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.