Siirry sisältöön
Yläkoululaisia tutkimassa seinällä olevaa karttaa ja traktorinkuvaa. Viisi noin 15-vuotiasta tyttöä luokkahuoneessa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada laadukasta opetusta sekä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin omassa lähikoulussaan. Tuen taso määräytyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan ja se voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Keminmaassa on käytössä lähikoulumalli, jossa oppilas saa tuen ensisijaisesti, sen tasosta riippumatta, omassa lähikoulussaan, omassa opetusryhmässään. Jos oppilaalle ei vamman tai muun syyn vuoksi pystytä järjestämään tarvittavia tukitoimia omaan lähikouluun, oppilas voi opiskella pienryhmässä joko omassa tai kunnan muussa koulussa.

Tuen kolmiportaisuus

Oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen

Yleinen tuki

Yleinen tuki on kaikille oppilaille annettavaa tukea, jonka muotoja ovat mm. opetuksen eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, oppilaan ohjaus, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollon tuki sekä kodin ja koulun yhteistyö. Oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Yleistä tukea ovat myös kerho- ja iltapäivätoiminta.

Tehostettu tuki

Jos havaitaan, että yleinen tuki ei ole riittävää, vaan oppilas tarvitsee oppimisen ja koulunkäyntiin yksilöllisempää, jatkuvampaa ja voimakkaampaa tukemista, siirrytään tehostettuun tukeen. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa ja se perustuu pedagogiseen arvioon, jossa opettajien, oppilaan, huoltajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä määritellään tarkemmin oppilaan tuen tarve ja muodot. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Tehostettua tukea annetaan ensisijaisesti oppilaan omassa opetusryhmässä tai joustavassa perusopetuksessa 7.–9. luokilla.

Erityinen tuki

Mikäli tehostettu tuki todetaan riittämättömäksi, oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin. Erityisestä tuesta tehdään aina hallinnollinen päätös. Erityisen tuen päätöstä varten oppilaan opetuksesta vastaavat laativat pedagogisen selvityksen oppilaan etenemisestä, hänen saamastaan tehostetusta tuesta ja kokonaistilanteesta, moniammatillisena yhteistyönä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Erityisen tuen päätöstä varten kuullaan myös oppilasta ja hänen huoltajaansa ja kuuleminen kirjataan pedagogiseen selvitykseen.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Erityisen tuen oppilas opiskelee ensisijaisesti omassa lähikoulussaan yleisopetuksen luokassa. Jos oppilaan tilannetta arvioitaessa sekään tuki ei riitä, pyritään hänelle järjestämään parhaiten sopiva opiskelumuoto, esimerkiksi pienryhmä, joko omasta tai muusta kunnan koulusta.

Lakisääteiset opiskeluhuollon palvelut

Kouluterveydenhuolto

Mitä on ?

 • Terveyteen liittyvää maksutonta neuvontaa ja hoitoa
 • Palvelun tarkoituksena on opiskelijan terve kasvu ja kehitys

Ketä varten on?

 • Opiskelijaterveydenhuolto on kaikkien opiskelijoiden käytettävissä

Missä asiassa voi ottaa yhteyttä?

 • Terveyteen liittyvissä
 • Seksuaaliterveyteen liittyvissä
 • Opiskeluun liittyvissä
 • Ihmissuhteisiin liittyvissä
 • Murheissa ja huolissa

Ketä varten on?

Terveydenhoitajien yhteystiedot

 • Kirkonmäki, Keskuskoulu ja Lukio 040 355 8769 ja 040 353 2391
 • Lassilan koulu 0400 291 075
 • Pölhön koulu 0400 291075

Suun terveydenhuolto

 • Palvelu on maksutonta alle 18-vuotiaille 0400 989071

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Mitä on?

 • Keskustelua
 • Opiskelun tukemista ja ohjausta
 • Koulu- ja opiskeluyhteisön edistämistä
 • Opiskelijoiden oppimisen, hyvinvoinnin, sosiaalisten sekä psyykkisten valmiuksien tukemista
 • Oppilashuoltotyö
 • Psykologin tekemät tutkimukset

Ketä varten?

 • Kaikilla opiskelijoilla on oikeus kuraattori- ja psykologipalveluihin

Missä asioissa voi ottaa yhteyttä?

 • Opiskelu ei suju
 • Motivaatio on hukassa
 • Kotona asiat ovat huonosti
 • Seurustelu- ja ihmissuhdeasiat
 • Muut huolet tai murheet

Yhteystiedot
Koulukuraattori Tarja-Tuulikki Laine 040 196 5852
Keskuskoulu, lukio, Kirkonmäen esiopetus, Lassilan esiopetus, Kellomäen esiopetus

Vastaava koulukuraattori Johanna Buska 040 619 7304
alakoulut, Pölhön esiopetus

Etsivä nuorisotyö

Mitä on?

 • Tukea ja apua elämän erilaisissa pulmatilanteissa
 • Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa
 • Palveluohjausta

Ketä varten?

 • Kaikille 15 – 29-vuotiaille Keminmaassa asuville nuorille

Missä asiassa voi ottaa yhteyttä?

 • Missä tahansa mieltä askarruttavissa asioissa

Yhteistiedot

Marja Valikainen 040 673 6793 ja Matti Kaikkonen 040 673 6743, myös Whatsapp

Muita tärkeitä numeroita

Lasten ja nuorisopsykiatrian päivystys 040 774 3891
Mielenterveysneuvola 0400 912 510
Kemin A-klinikka, apua päihde- ja riippuvuusongelmiin 050 340 9658