Siirry sisältöön

Kuulutukset

Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä verkossa yleisesti nähtävillä 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisesti nähtävillä määräajan päättymiseen asti.

Tiedoksisaannin katsotaan toteutuneen seitsemäntenä päivänä julkaisusta.

Kuulutuksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • mitä asia koskee,
  • missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä,
  • päivämäärä, jolloin kuulutus on julkaistu verkkosivuilla.

Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden tai muun vastaavan syyn vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se on julkaistava lisäksi Virallisessa lehdessä.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi niin sanotulla julkipanomenettelyllä. Tämä pohjautuu aina erityissäännökseen. Julkipanomenettely on poistumassa, ja sitä ollaan yleisesti korvaamassa julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee sitä vielä noudattaa. Sama koskee muuta viittausta viranomaisen tai muun toimijan ilmoitustauluun.