Siirry sisältöön

Koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevien periaatteiden mukaisesti

  • Perusopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa lähikouluun on yli kolme kilometriä (1.-2. luokat) tai yli viisi kilometriä (3.-10. luokat).
  • Maksuton kuljetus järjestetään vain lapsen väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta.
  • Kuljetus voidaan myöntää erillisellä hakemuksella yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan myös silloin, jos koulumatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi.
  • Huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista, mikäli valitsee lapsen koulupaikaksi muun kuin lähikoulun.

Keminmaan kunnan koululaiskuljetussääntö 1.1.2016 alkaen

1. Turvallinen koulumatka

Koulukuljetusoppaassa kerrotaan Keminmaan kunnan koululaiskuljetusten periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat, kuljettajat ja koulut saavat tietoa koulukuljetuksista, jotka ovat koulunkäyntiä tukevaa toimintaa ja onnistuvat yhteistyössä koulujen, liikennöitsijöiden ja oppilaiden huoltajien kanssa.

Keminmaassa koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä ja linjaliikennettä käyttäen ja vasta toissijaisesti erillisin linja-auto- tai taksikuljetuksin.

2. Perusopetuslaki määrää koululaiskuljetuksesta

Perusopetuslaki 32 §:
”Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (19.12.2003/1139)

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642)

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. (8.4.2011/324)

Perusopetuslaki 48b §:
”Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta.”

3. Kuljetusperusteet Keminmaan kunnan sivistyspalveluissa

Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja Keminmaan kunnan sivistyslautakunnan hyväksymien koulukuljetusperusteiden mukaisesti.

Mikäli oppilaan kuljetuskortti ei toimi, hän saa koulun kansliasta lupalipukkeen, joka oikeuttaa maksuttomaan koulukuljetukseen, kunnes hänelle on saatu uusi kuljetuskortti. Mikäli kortti on vioittunut oppilaan huolimattomuudesta, tämän huoltajalta peritään kortin uusimisesta aiheutuva toimitusmaksu. Mikäli kortti ei toimi muusta syystä, kustannuksia ei synny oppilaan huoltajalle.

Mikäli oppilaalla ei ole kuljetuskorttia mukanaan, hän maksaa matkansa itse. Tällöin oppilaan huoltaja voi laskuttaa matkan kunnalta matkalippua vastaan. Auton kuljettaja voi olla ottamatta autoon matkustajaa, joka ei maksa matkaansa millään tavoin.

Maksuttomaan koululaiskuljetukseen oikeutetut oppilaat

1.  kun koulumatka on yli 5 km
2.  0 – 2 luokkalaiset, kun koulumatka on yli 3 km
3.  esioppilaat, kun oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa aamuisin tai iltapäivisin ja matka hoitoon on yli 3 km.

Koululaiskuljetukset järjestetään vain sen huoltajan luota, jonka osoite on merkitty väestörekisteriin oppilaan vakituiseksi asuinpaikaksi. Koululaiskuljetus järjestetään vain oppilaalle osoitettuun lähikouluun

Sivistyslautakunta voi myöntää huoltajalle anomuksesta saattoavustusta koululaiskuljetuksen vaihtoehtona. Saattoavustus myönnetään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Avustusta on haettava ennen kuljetustarpeen alkamista. Saattoavustuksen suuruus on sama kuin kulloinkin voimassa oleva KELA:n oman auton käytöstä maksama korvaus ja se maksetaan matkan siltä osalta, jonka oppilas on kyydissä. Opetuksen järjestäjä voi myös tarjota saattoavustusta.

Harkinnanvaraiset koululaiskuljetukset

Joidenkin koululaiskuljetusten myöntäminen perustuu harkinnanvaraisuuteen. Harkinnanvaraiset koululaiskuljetukset myöntää joko sivistyslautakunta tai sivistystoimenjohtaja tai rehtori seuraavasti:  

  •  Mikäli koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava ja kun lääkärintodistuksella, psykologin tai muun asiantuntijan lausunnolla on osoitettu oppilaan tarvitsevan kyyditystä, sivistystoimenjohtaja voi tehdä hakemuksesta päätöksen korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Jos kysymyksessä on krooninen sairaus/vamma, sivistyslautakunta voi hakemuksesta myöntää kuljetuksen koko oppivelvollisuuden ajaksi. Asiantuntijalausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, vaan sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa
  • Mikäli koulumatka on poliisiviranomaisen todistuksella arvioitu koululaisen kuljettavaksi vaaralliseksi, sivistyslautakunta voi myöntää huoltajan hakemuksesta maksuttoman koululaiskuljetuksen korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan
  • Tapaturman tai sairauden johdosta asiantuntijalausunnon perusteella järjestetään tilapäinen kuljetus korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan rehtorin päätöksellä. Koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kuljettamisesta otetaan yhteyttä huoltajaan oppilaan kotiin noutamiseksi

Koululaiskuljetusetua ei tarvitse hakea kohtien 1. ja 2. tapauksessa. Sen sijaan kohtien 3.- 6. tapauksissa etua haetaan kirjallisesti.

Koulumatkan mittaaminen ja kesto

Koulumatkan pituus mitataan oppilaan väestörekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta. Reitti mitataan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä ympäri vuoden olevaa tietä pitkin kotitien risteyksestä koululle.

Koululaiskuljetusta ei välttämättä järjestetä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta linja-autoreitin varteen, linja-autopysäkille tai taksireitin varteen. Itse kuljettavan matkan osuus on enintään 3 km suuntaansa.

4. Liikenneturvallisuus

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Keminmaan kunta painottaa huoltajien vastuuta lastensa koulumatkoista. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että koulunsa aloittaville ja vanhemmillekin oppilaille opetetaan turvallinen koulumatkareitti, aikataulut ja liikenteessä kulkeminen. Huoltajien tehtävä on opastaa ja neuvoa sekä tarpeen mukaan kulkea mukana ja saattaa lasta, kunnes hän osaa itse kulkea ja seurata liikennettä koulumatkallaan.

Keminmaan kunta tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi. Kouluissa koulumatkojen liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat kerrataan vuosittain. Kunnassa toimiva liikenneturvallisuustyöryhmä koordinoi liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. 

Oppilaan vastuu

• olla ajoissa sovitulla odotuspaikalla, jotta kaikki kuljetettavat ehtivät oikeaan aikaan kouluun ja kotimatkalle; mikäli oppilas myöhästyy kuljetuksesta, kuljetus on vanhempien vastuulla
• odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille
• nousta autoon rauhallisesti
• istuutua penkille ja kiinnittää turvavyö sekä pitää se kiinnitettynä matkan ajan
• käyttäytyä automatkalla asiallisesti ja ottaa muut kuljetettavat huomioon
• noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita
• kertoa kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia itselle tai toisille
• poistua autosta viivyttelemättä
• joutuessaan ylittämään tien, odottaa, kunnes kuljetusauto on jatkanut matkaa

Huoltajan vastuu

• oppilas on ajoissa kuljetuspaikalla
• oppilas käyttää pimeällä heijastinta tai heijastinliiviä
• oppilas tuo mukanaan tarvittavat välineet asianmukaisesti pakattuna
• lisäksi huoltaja ilmoittaa oppilaan koulukuljetuksiin tulevista muutoksista kuljettajalle ja tarvittaessa koululle

Kuljettajan vastuu

• positiivinen asenne tehtävän suorittamiseen, autossa koulukyytikilpi paikallaan
• kuljetettavien lista aina mukana, mahdollisten muutosten huomioiminen päivittäin
• auto on määräysten ja ohjeiden mukainen sekä siisti, turvavyöt kunnossa ja niitä on tarpeellinen määrä
• oppilaisiin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille
• varmistettava, että oppilailla on turvavyö kiinni
• esittäytyminen uuden lukuvuoden alkaessa
• ajaminen liikennesääntöjä noudattaen
• koulukuljetusreitin ajaminen tilauksen mukaisesti, tilaaja määrää reitin – ei matkustaja
• yhteisesti sovitun aikataulun noudattaminen, pysähtymispaikkojen ilmoittaminen kuljetettaville
• pysäköiminen niin, että oppilas voi nousta kyytiin ja jäädä kyydistä turvallisessa paikassa
• oppilaiden sijoittaminen ottaen huomioon kuljetettavien koko noudattaen kuormitusmääräyksiä
• liikuntavälineiden kuljettaminen
• järjestyksenpito autossa, ongelmatilanteissa yhteydenotto koululle
• autosta poistuvan oppilaan opastaminen, saattaen vaihdettavien oppilaiden vastaanottajalle ohjaaminen
• puhelinnumeron antaminen huoltajille mahdollisten sairastumisten ja poissaolojen varalta.

Liikennöitsijöiden vastuu kattaa koulumatkan. Koulu vastaa oppilaista lukujärjestykseen merkittynä kouluaikana.

Keminmaan kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat koulussa tai koulumatkalla tapahtuvan tapaturman varalta. Vakuutus koskee varsinaista kouluaikaa ja välitöntä koulumatkaa koulun ja kodin välillä sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Esinevahinkoja ei korvata.