Päätöksenteko Keminmaassa

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien esityslistat julkisine liitteineen julkaistaan kunnan internet-sivuilla sen jälkeen, kun ne on toimitettu toimielimen jäsenille.

 

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Liitteitä ei julkaista, jos ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiohinnat ja asiakirjalunastusmaksut