Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Lasten varhaiskasvatusmaksut

Lasten päivähoidosta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan.

Esiopetus ja avoin varhaiskasvatus ovat maksuttomia.

Jos lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, asiakasmaksu on enintään 85 prosenttia (111 tuntia) kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Maksu varhaiskasvatuksesta peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa elokuun ensimmäinen päivä ja päättyy heinäkuun viimeinen päivä. Jos kunnallinen päivähoito on alkanut viimeistään elokuussa, heinäkuu on maksuton.

Perheen tulot

Perheen tuloja ovat vanhempien, yhteistaloudessa elävien avio- tai avopuolisojen, ja varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen tulot. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verovapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus 5 prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esimerkiksi perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkastettava silloin kun perheen maksukyky olennaisesti muuttuu, perheen olosuhteet muuttuvat, lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Tulotiedot on toimitettava kuukauden kuluessa hoitopaikan vastaanottamisesta. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. Asiakasmaksun määräämistä varten kunnalla on käytössään myös tulorekisteri, jota voidaan käyttää, mikäli asiakas ei halua suoraan maksaa korkeinta maksua ja antaa luvan tietojensa käyttöön. Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatulot ja niiden kaltaiset ansiotulot sekä vuoden 2021 alusta lukien myös eläketulot ja muut etuustulot, mutta ei muita tulolajeja kuten esimerkiksi vuokra- ja osinkotuloja tai yrittäjätoiminnan tuloja. Lähtökohtaisesti kuitenkin edelleen ilmoitusvelvollisuus perheen tuloista on asiakkaalla.

Kuukausimaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kuukausimaksuna enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Korkein lapsikohtainen kuukausimaksu on 295 euroa. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 28 euroa, maksua ei peritä.

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Asiakasmaksun periminen poissaolon ajalta

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä lainkaan eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisinä päivinä. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatusyksiköiden johtajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Kun lapsi on poissa päivähoidosta sairaalahoidon, tutkimus- tai kuntoutusjakson vuoksi, ei siltä ajalta peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

Jos alla olevan easiointi.fi-linkki ei toimi, varmista, ettei selaimessasi ole käytössä mainostenesto-ohjelmaa.
Ota mainostenesto pois käytöstä kyseisellä sivulla tai kokeile toista internetselainta!

Kuinka asiakasmaksu lasketaan?

Asiakasmaksu lasketaan 1.3.2023 alkaen prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein päivähoitomaksu on nuorimmasta lapsesta 295 euroa kuukaudessa, toisesta lapsesta 118 euroa kuukaudessa eli 40 prosenttia nuorimman maksusta ja perheen muista lapsista 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Esimerkki:  Nelihenkisen perheen bruttotulot ovat 7 000 euroa kuukaudessa. Bruttotuloista vähennetään taulukossa oleva luku tuloraja 5 675 euroa.  Saadaan 1325 euroa, josta 10,7 prosenttia on 142 euroa, joka on lapsen hoitomaksu kuukaudessa, mikäli lapsen hoitosopimus on 140 tuntia tai enemmän. Tarkemmat tiedot maksuprosenteista, vähimmäisbruttotuloista ja enimmäisbruttotuloista löytyvät alta.

Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisraja tai maksu on lasta kohden vähemmän kuin 28 euroa, maksua ei peritä.

Maksuprosentit, vähimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:

 • Perhekoko kaksi henkeä: vähimmäisbruttotulo on 3874 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,70
 • Perhekoko kolme henkeä: vähimmäisbruttotulo on 4998 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,70
 • Perhekoko neljä henkeä: vähimmäisbruttotulo on 5675 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,70
 • Perhekoko viisi henkeä: vähimmäisbruttotulo on 6353 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,70
 • Perhekoko kuusi henkeä: vähimmäisbruttotulo on 7028 euroa kuukaudessa, maksuprosentti 10,70
 • Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa

Hoitoaikaperusteisen päivähoidon maksuportaat:

Alle esiopetusikäiset lapset (myös esiopetuksessa olevat kesäkuukausina)

 • Varattu hoitoaika 1–60 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 35 prosenttia kokopäivähoidon maksusta, enintään 103 euroa kuukaudessa
 • Varattu hoitoaika 61–80 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 45 prosenttia kokopäivähoidon maksusta, enintään 133 euroa kuukaudessa
 • Varattu hoitoaika 81–99 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 55 prosenttia kokopäivähoidon maksusta, enintään 162 euroa kuukaudessa
 • Varattu hoitoaika 100–119 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 70 prosenttia kokopäivähoidon maksusta, enintään 207 euroa kuukaudessa
 • Varattu hoitoaika 120-139 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 85 prosenttia kokopäivähoidon maksusta, enintään 251 euroa kuukaudessa
 • Varattu hoitoaika 140 tuntia kuukaudessa tai enemmän: hoitomaksu 100 prosenttia kokopäivähoidon maksusta, enintään 295 euroa kuukaudessa

Esiopetuksessa olevat lapset (esiopetuksen lisäksi päivähoidossa olevat)

 • Varattu hoitoaika 1-30 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 20 prosenttia kokopäivähoidon maksusta, enintään 59 euroa kuukaudessa
 • Varattu hoitoaika 31-60 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 40 prosenttia kokopäivähoidon maksusta, enintään 118 euroa kuukaudessa
 • Varattu hoitoaika 61-90 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 60 prosenttia kokopäivähoidon maksusta, enintään 177 euroa kuukaudessa
 • Varattu hoitoaika yli 90 tuntia kuukaudessa: hoitomaksu 80 prosenttia kokopäivähoidon maksusta, enintään 236 euroa kuukaudessa