Vuoropäivähoidon periaatteet Keminmaan kunnassa 1.3.2018 lähtien

LIITE, Sivistyslautakunta 28.2.2018 § 55

Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan aikaisin aamulla, illalla, yöllä ja/ tai viikonloppuina annettavaa päivähoitoa. Keminmaassa tarjotaan vuoropäivähoitoa Kellomäen päiväkodissa, joka on auki ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Vähäinen vuoropäivähoidontarve voidaan toteuttaa Kellomäen päiväkodin vuoro-osastolla tapahtuvana varahoitona.
 
Lain mukaan kunnan on järjestettävä kalenterivuoden ja vuorokauden aikana päiväkodin toiminta ja aukioloaika paikallisen tarpeen mukaan. Vuoropäiväkodissa noudatetaan Keminmaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä esiopetussuunnitelmaa.
 
Oikeus vuorohoitoon

Vuorohoito on tarkoitettu vain lapsille, joilla on säännöllinen vuorohoidon tarve ja lapsen molemmat huoltajat/ ainoa huoltaja on vuorotöissä tai opiskelee vuorotyöluonteisesti. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta. Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuorohoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen hoitopaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan.  

 

Huoltajien vapaapäivät, lomapäivät ja sairauspäivät eivät oikeuta lapsen vuorohoitoon. Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä. Kyseisinä päivinä lapsi voi tulla perustellun tarpeen mukaisesti hoitoon kello 8.00 – 15.00 välisenä aikana. Myös vuoropäivähoidossa olevalle lapselle tulee taata vapaapäivät perheen parissa, kuten muussa päivähoidossa olevien lasten kohdalla keskimäärin. Vuoropäivähoidossa olevalle lapselle tulee järjestää keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa.
 
Oikeus päivähoitopaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen (1.8.).
 
Hoitopaikan hakeminen

Vuorohoitoon haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella E-asioinnin kautta. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajien on toimitettava työnantajalta tai opiskelupaikasta pyydettäessä kirjallinen todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista. 
 
Hoitoaikojen ilmoittaminen

Lapsen hoidon tarve on ilmoitettava viimeistään maanantaina klo 9.00 mennessä seuraavat kaksi täyttä kalenteriviikkoa eteenpäin sähköisesti E-asioinnin kautta. Lasten hoitoaikailmoitusten perusteella suunnitellaan lapsiryhmän pedagoginen toiminta sekä laaditaan vuoroyksikön työntekijöiden työvuorosuunnitelmat.
 
Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa. Edellä mainitun ajankohdan jälkeen tehdyt muutokset tai hoitoaikailmoitukset voidaan ottaa huomioon vain, jos ryhmässä on tilaa ja huomioiden päivähoitoasetuksen 6§ 1mom. mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku. Nämä muutostoiveet on ilmoitettava päiväkotiin sähköpostitse (kellomaki@keminmaa.fi) ja niihin vastataan 2 päivän kuluessa.
 
Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairastumisen tai muun syyn vuoksi, huoltajia pyydetään ilmoittamaan siitä päiväkotiin niin pian kuin mahdollista.
 
Vuorohoidon hoitoajat

Vuorohoitoa tarjotaan iltaisin (17.30 – 22.45), öisin (6.30 saakka) ja viikonloppuisin silloin, kun hoidon tarve johtuu molempien huoltajien/ ainoan huoltajan päätoimisesta työssäkäynnistä tai opiskelusta.
 
Lapsen vuorohoitoaika perustuu huoltajien työvuoroihin: Lapsen hoitoaika on huoltajan työaika + työmatkaan kuluva aika. Myöhemmin töihin menevä tuo lapsen hoitoon ja aikaisemmin töistä pääsevä hakee lapsen hoidosta. Suosituksena varhaiskasvatuslaissa on, ettei lapsen hoitopäivä saisi ylittää 10 tuntia. 
 
Lapsi voi olla vuoropäivähoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan, enintään klo 15.00 saakka. 
 
Iltahoidossa oleva lapsi tulee noutaa klo 23.00 mennessä. Jos iltavuoro päättyy myöhemmin, lapsi jää hoitoon yöksi. Poikkeuksista neuvotellaan tapauskohtaisesti.
 
Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat päiväkotiin klo 21.00 mennessä, kuitenkin aikaisintaan klo 19.30. Mikäli lapsi tulee yövuoroon klo 21.00, tulee perheen itse huolehtia lapsen iltapala ja iltatoimet.
 
Esiopetus vuorohoidossa

Esiopetuksessa olevalle, vuorohoitoa tarvitsevalle lapselle järjestetään esiopetusta lapsen hoitoaikojen puitteissa. Näin lapsen hoitoaika esiopetuksen vuoksi ei tule tarpeettoman pitkäksi. Esiopetusta ei järjestetä viikonloppuisin. Esiopetusikäiselle tulee taata viikoittain 2 vapaapäivää.
 
Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki vuorohoidossa

Perheen kokonaistilanne sekä lapsen yksilöllinen tarve arvioidaan ja suunnitellaan tarkasti yhdessä vanhempien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.
 
Vuoropäivähoidon järjestämisen periaatteet tulevat voimaan 1.3.2018