Dnro 54/2021 Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Napapiirin Kuljetus Oy, Kallinkangas, Keminmaa ja Tornio 

Ympäristölautakunnan päätös § 63 Dnro 1049/11.01.00/2020   

Päätöksen ratkaisupäivä 18.5.2021  Päätöksen antopäivä 25.5.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 1.6.2021

Luvan saaja Napapiirin Kuljetus Oy

Toiminta ja sen sijainti Maa-ainesten (kalliokiviaines) ottaminen, louhinta ja murskaus tiloilla Lautahöpölä 241-404-12-55 ja Pauhana 851-413-9-33, Kallinkangas, Keminmaa ja Tornio

 

Meri-Lapin ympäristölautakunta on kokouksessaan 18.5.2021 pykälässä 63 myöntänyt Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan maa-aineksen ottamiseen sekä louhintaan ja murskaukseen. Päätös koskee 350 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamista ja murskausta kymmenen vuoden aikana tiloilla Lautahöpölä 241-404-12-55 ja Pauhana 851-413-9-33. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 4 hehtaaria. Lisäksi on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Lupa on voimassa 30.8.2031 saakka. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä mm. maaperän ja vesien suojelemiseksi sekä melu- ja pölyhaitan estämiseksi.

 

Kuulutus, pöytäkirjanote lupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat yleisesti nähtävänä 25.5.-1.7.2021 Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi > julkiset kuulutukset ja www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Seminaarinkatu 18, Tornio).

 

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 1.7.2021 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle.

 

Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastajalta puh. 040 770 3239 tai ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Kokousasia § 63

Lupahakemus

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös

Toiminnan sijaintikartta

Kuulutus Dnro 54/2021 kokonaisuudessaan

Takaisin