Rakennusluvat

 

Rakennusluvat, toimenpideluvat ja ilmoitusmenettelyn mukaiset luvat myöntää rakennustarkastaja.

Ympäristölautakunta myöntää rakennusluvat suuremmille hankkeille kuten kerros- ja rivitaloille sekä liike-, tsto- ja hallirakennuksille.

Asuinrakennuksen lupakäsittely kestää n. 1-2 viikkoa. Ympäristölautakunnan myöntämien lupien käsittely kestää 3-4 viikkoa.

Rakennustarkastajan toimistosta saa lupien hakemiseen tarvittavia lomakkeita .

 

Hakemuksen liitteet

 
 • 1 kpl Rakennuslupahakemuslomake
 • 1 kpl Rakennuspaikan hallintaa osoittava asiakirja, esim. jäljennös lainhuudosta, kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta saantokirjasta
 • 1 kpl Valtakirja mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
 • 1 kpl Kirjallinen selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia uudisrakennushankkeesta (esim. kaavake tai asemapiirros johon kerätään naapureiden allekirjoitukset)
 • 1 kpl Pääsuunnittelijan suostumus tehtävään
 • 1 kpl Kaava-alueella: ote kaavasta, muulla alueella: karttaote 1:20000 ja tiluskartta tilaus: karttamyynti p.0205414576
 • 2 kpl Pääpiirustukset: asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset sekä rakenneleikkaukset 1:20 ulkoseinistä, ala-, väli- ja yläpohjista
 • 1 kpl Rakennuksen energiatodistus ja energiaselvitys
 • kpl 2 LVI-asemapiirros
 • 1 kpl Kaava-alueen ulkopuolisilla alueilla: selvitys jätevesijärjestelmän rakentamisesta ja tarvittaessa tieviranomaisen antama työlupa liittymän rakentamiseen
 

Seuraavat asiakirjat voidaan toimittaa myöhemmin, kuitenkin ennen rakennustöiden aloittamista.
 
 • 1 kpl  Vastaavan työnjohtajan hakemus
 • 1 kpl Kvv-työnjohtajan hakemus
 • 1 kpl IV-työnjohtajan hakemus
 • 2 kpl Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
 • 2 kpl Rakennepiirustukset 1:50: perustukset, väli- ja yläpohjat, vesikattorakenteet ja erikseen pyydettäessä lujuuslaskelmat
 • 2 kpl LVI-piirustukset 1:50: vesijohto-, viemäri- ja ilmanvaihtosuunnitelmat
 

Kaavakkeita ja luvan hakemiseen liittyvää neuvontaa saa rakennustarkastajan toimistosta

Rakennustarkastaja Jarkko Hannunen p. 040-484 0799

Toimistosihteeri Nina Remes p. 040-831 7854

Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta. Rakennustyöt on aloitettava 3 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Toimenpidelupien ja ilmoituksien mukaisten toimenpiteiden on oltava valmiit 3 vuoden kuluessa.

Rakennusvalvontamaksusta myönnetään -20 % alennusta jos rakentaja on jättänyt marras-helmikuussa täydellisistä lupahakemuksista koskien enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen, tällaisen asuinrakennuksen lisärakennuksen tai samalla rakennuspaikalla olevan asumiseen liittyvän varasto- tai talousrakennuksen tai katoksen lupapaperit.

 

TONTTILIITTYMIEN RAKENTAMISPERIAATTEET ASEMAKAAVA-ALUEELLA

Tonttiliittymän voi rakentaa ainoastaan hyväksyttyyn paikkaan. Asemakaava-alueella sijainti on määrätty kaavan ja rakennusluvan mukaan. (OHJEISTUS)