Rakennusluvat

Rakennusluvat, toimenpideluvat ja ilmoitusmenettelyn mukaiset luvat myöntää rakennustarkastaja.

Rakennuslupajärjestelmän tarkoituksena on varmistua siitä, että suunniteltu rakennus täyttää asetetut vaatimukset ja soveltuu ajatellulle rakennuspaikalle.

Lupahakemuksia saa rakennustarkastustoimistosta tai lomakkeet kohdasta.

 

Vs. rakennustarkastaja Pekka Nikkilä
040 595 8220
Email: pekka.nikkila@tornio.fi

Ts. toimistosihteeri Jaana Kostiainen

040-831 7854

Email: jaana.kostiainen@keminmaa.fi

Tavallisesti omakotitalon rakennusluvan hakemuksessa tulee olla seuraavat asiakirjat:
 • lupahakemus (rakennusvalvonnan lomake)
 • kiinteistön hallintaoikeuden selvitys ( lainhuutotodistus, kauppakirjan jäljennös tai vuokrasopimuksen jäljennös)
 • selvitys naapureille tiedottamisesta ( naapureiden allekirjoitukset asemapiirrokseen)
 • virallinen tonttikartta
 • pintavaaituskartta
 • tontin rakennettavuusselvitys (perustamis- ja pohjaolosuhteet, terveellisyys, mahdolliset epäpuhtaudet,
 • mahdollinen erityis- tai pohjavesialue, aiempi toiminta tontilla)
 • selvitys julkisivuväreistä
 • piirustukset kahtena sarjana
 • asemapiirros
 • pohjat
 • julkisivut
 • leikkaukset
 • rakenneleikkaukset
 • LVI-asemapiirros

Naapurien kuuleminen lupahakemuksen yhteydessä

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain (01.01.2000) rakentamista ja rakennushanketta koskevan hakemuksen vireilletulosta  ilmoitetaan rakennuspaikan naapurikiinteistöjen haltijoille. Ota yhteys naapureihin, esittele rakennushankkeesi ja pyydä allekirjoitukset asemapiirrokseen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä

 • Rakennuttaja: rakennuttajan nimi, osoite ja yhteystiedot
 • Toimenpide: rakentamisen ominaisuus
 • Suunnittelija: tiedot suunnittelijoista
 • Aikataulu: Rakentamisen arvioitu rakentamisaika

Poikkeusluvat

Kun rakentamisessa poiketaan voimassa olevista kaavamääräyksistä tarvitaan poikkeuslupapäätös. Yleensä ympäristölautakunta  käsittelee poikkeushakemuksen  tai Lapin ympäristökeskus.

Poikkeuslupahakemuksia saa rakennusvalvontatoimistosta.