Omaishoidontuki

Omaishoidon tuen tarkoituksena on tukea vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvaa hoitoa ja asumista sekä ehkäistä tai siirtää laitoshoidon tarvetta.


Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista. Hoitopalkkio (rahallinen korvaus) on veronalaista tuloa.

Runsas palveluiden käyttö vaikuttaa hoitopalkkion määrään.

Omaishoidon tukeen eivät ole oikeutettuja henkilöt, joilla avuntarve kohdistuu pelkästään asiointiin ja kodinhoitotehtäviin.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella vanhus- ja vammaispalveluista. Erillistä hakuaikaa ei ole. Omaishoidon tukea hakevan luokse tehdään kotikäynti, jonka tarkoituksena on kartoittaa hoidettavan toimintakyky, hoidon sitovuus sekä hoidettavan olo-suhteet.

 

Alle 65-vuotiaiden asiakkaiden asioita hoitaa vanhus- ja vammaistyön sosiaalityöntekijä Puh. 040 587 1625, puhelinaika klo 9–10.

Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden asioita hoitaa palveluohjaaja Puh. 040 578 3289, puhelinaika klo 9–11.

Hakemus alle 16-vuotta

Hakemus yli 16-vuotta

Omaishoidon tuen ohjeet

Omaishoidon kuukausi-ilmoitus

Sijaishoitajan toimeksiantosopimus

Sijaishoitajan ilmoituslomake