Kunnan kokousasiakirjat 1.1.2018 alkaen löytyvät tästä linkistä

Kunnanhallituksen kokoukset 2021

Kokouspäivät ovat pääsääntöisesti kuukauden 2. ja 4. tiistai klo 15

12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6.,
10.8., 24.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 14.12.

Kokouskutsu ja asialista toimitetaan jäsenille sähköisesti vähintään 4 päivään ennen kokouspäivää.

 

Valtuuston kokoukset 2021

28.1., 18.3., 29.4., 17.6., 23.9., 11.11., 9.12.


Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Liitteitä ei julkaista, jos ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyttyä.