Korona - Hallituksen linjaamat toimenpiteet - päivitetty 18.3.2020 

Hallituksen linjaamat toimenpiteet 16.3.2020

Poikkeusolojen johtoryhmä 18.3.2020 (päivitetty) 

 

1.      Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Keminmaan ohje: Huoltajat, joiden on mahdollista järjestää hoito kotona 18.3. – 13.4.2020 ilmoittavat siitä mahdollisimman pian omien päiväkotien ryhmiin tai perhepäivähoitajalle.

2.      Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Keminmaassa suljettavat tilat:
Kirkonmäen-, Lassilan- ja Pölhön koulut, Keminmaan keskuskoulu ja Keminmaan lukio
Kirjasto ja kirjastoauto
Kirjasto-nuorisotalo nuorisotila KONTTI
Järvikoti (etsivä- ja nuorisotyö)
Kivalo-opiston tilat (kunnantie 5, Liedakkalan koulu, keskustan liikekeskus)
Sisäliikuntapaikat (Lassilan koulu, Pölhön koulu, Koulukeskus, Kirkonmäen pikkukoulu, Seurala)
Keminmaan Vesi ja Energia Oy:n toimitilat


Sivistyspalvelut selvittää ei-lähiopetuksessa olevien oppilaiden ruokailujen järjestämistä. Päätös ruokailun järjestämistavasta tehdään mahdollisimman pian.

Keskiviikosta 18.3.2020 lähtien perusopetus vuosiluokille 4 – 9 ja lukiokoulutus järjestetään kokonaisuudessaan etäopetuksena. Seuratkaa Wilmaan tulevia ohjeita opetuksen järjestämisestä.

Sivistyslautakunta tekee päätökset asiakasmaksuista.

 

3.      Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Keminmaan kunnan ohje: Etäopiskelu järjestetään Wilman, Google-oppimisympäristön ja muiden opettajien käytössä olevien oppimisalustojen ja ohjelmien kautta.

Työnantaja varmistaa, että opettajat osaavat käyttää etätyökaluja ja rehtorit päättävät milloin opettajat siirtyvät työskentelemään etänä muualla kuin koulussa.

Mikäli oppilas tarvitsee kotiin työvälineitä koululta saa niitä lainaan.

4.      Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Päätöksen tekee: YTL

5.      Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Avin päätös 17.3.2020 LAAVI/463/2020 ja valvonta on poliisilla.

6.      Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Kirjastoauto
Kirjasto-nuorisotalo

Järvikoti

Kivalo-opiston tilat (kunnantie 5, Liedakkalan koulu, keskustan liikekeskus)
Sisäliikuntapaikat (Lassilan koulu, Pölhön koulu, Koulukeskus, Kirkonmäen pikkukoulu, Seurala)
Keminmaan Vesi ja Energia Oy tilat

Rantatupa
Liedakkala

Vuokra-asunnot Oy; asiakaspalvelutilat

7.      Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
Keminmaan kunnan tasolla noudatetaan ohjeita. Tapauskohtainen harkinta tehdään yksiköissä.

8.      Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
Keminmaan kunnan tasolla noudatetaan ohjeita. Tapauskohtainen harkinta tehdään yksiköissä.

9.      Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Työnantaja määrää etätyöhön, ne joilla sen työtehtävät mahdollistavat. Työajanseuranta tehdään verkon kautta.

10.  Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
Tiedotetaan asiasta kunnan www-sivuilla ja facebookissa ja pyydetään läheisiä tiedottamaan asiasta läheisilleen. Keminmaan kunnan tasolla tiedotusvastuu: hallinto-osasto
Hyvinvointipalvelut tulevat järjestämään kauppa-apua ja muuta apua sekä tiedottavat yksityisten palvelutarjoajien mahdollisuudesta avustaa esim. kauppakäynnit.
Tällä hetkellä Keminmaan kauppaliikkeet eivät ole tehneet erikoisjärjestelyä aukiolojen suhteen.
Keminmaan Citymarketilla on verkkokauppapalvelu.
Palveluliikenne tällä hetkellä pysyy ennallaan.

11.  Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Vapautuneita henkilöstöresursseja käytetään yli osastorajojen. Eläkkeellä olevia henkilöistä voidaan jossain vaiheessa velvoittaa töihin.

12.  Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Seurataan THL:n ohjeistusta.

13.  Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

14.  Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.
Informoidaan omia sijaisia asiasta. Eläkkeellä olevia henkilöistä voidaan jossain vaiheessa velvoittaa töihin.
Varaudutaan valmiuslain luku 14 mukaisiin työvelvollisuuspykäliin. 

15.  Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.
Tehdään yhteistyötä viranomaisten kanssa.

16.   Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.
Kunnassa noudatetaan hallituksen antamaa ohjeistusta. Rajat suljetaan henkilöliikenteeltä 19.3.2020 klo 00.00.

17.  Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Kunnassa noudatetaan hallituksen antamaa ohjeistusta. Ulkomailla olevia matkailijoita pyydetään palamaan kotimaahan välittömästi (valtioneuvosto 17.3.2020)

18.   Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
Kunnassa noudatetaan hallituksen antamaa ohjeistusta.

19.  Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.
Noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia.

Seurataan TEM:n tukitoimia yrityksille ja yrittäjille. Valtakunnallinen Yritys-Suomi neuvontapuhelin palvelee ongelmiin joutuneita yrityksiä. Yrittäjät.fi –sivustolla on myös erityisen hyvät ohjeet. Lomautuksiin liittyvä lainsäädäntö mahdollistaa nopeamman prosessin (yli 20 henkilö/yritys). Annetaan yritykselle tarvittaessa neuvontaa. Tällä hetkellä pankit ovat ensisijainen rahoituksen lähde. 

Rajoituksia lääkkeidenjakeluun on tulossa. Koskee terveydenhuollon lääkkeitä ja tarvikkeita.

Takaisin