Sisällysluetteloon Edellinen Edellinen pykälä Seuraava pykälä

HAL: 482 /2009

325  LAUSUNNON ANTAMINEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA KOSKIEN OUTOKUMPU CHROME OY:N KEMIN KAIVOKSEN LAAJENNUSTA

Lapin ympäristökeskuksessa on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994+muutokset) mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointiselostus, joka koskee Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen laajennusta.

Lapin ympäristökeskus varaa Keminmaan kunnanhallitukselle mahdollisuuden antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta viimeistään 4.9.2009. Myös mm. kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu-, sosiaali- ja maankäyttöasioita käsitteleville lautakunnille tai viranhaltijoille tulisi antaa tilaisuus antaa lausunto asiasta.

Arviointiselostus on nähtävänä internetissä www.ymparisto.fi>Alueelliset ympäristökeskukset>Lappi>Ympäristönsuojelu>Ympä ;ristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA>Vireillä olevat YVA- hankkeet.

Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksella louhitaan kromimalmia, joka rikastetaan kromiittirikasteiksi ferrokromin tuotannon raaka-aineeksi. Kaivoksen päätehtävänä on tuottaa kromiittirikasteita saman yhtiön Torniossa olevalle ferrokromitehtaalle.

Laajentamishankkeessa kaivoksen rikastamon kapasiteetti on tarkoitus nostaa noin 650.000 tonnista noin 1.300.000 tonniin vuodessa eli kaksinkertaistaa nykyisestä. Samalla kaivoksen tuotanto kaksinkertaistuisi, jolloin malmin louhintamäärä olisi noin 2.700.000 tonnia vuodessa. Laajennus ei lisää tarvittavan maapinta-alan määrää, sillä louhinta tapahtuu kokonaan maanalaisessa kaivoksessa ja rikastamon laajennusosalle on tarvittava alue varattu kaivoksen alueelta. Alueella on lisäksi jo rakennettu ja otettu käyttöön uusi, luvitettu, rikastushiekka-allas 7.

YVA-selostuksessa tarkastellaan kaivoksen laajentamista ja sen vaikutuksia. Vaihtoehtoina hankkeessa käsitellään kolmea vaihtoehtoa:

Vaihtoehdossa 0 (VE0) laajennusta ei toteuteta. Tällöin malmin louhinta pysyisi nykyisen 1,3 milj. tonnin vuositasolla. Rikastettu malmi kuljetetaan Tornion ferrokromitehtaalle tarkoitukseen suunnitelluilla kuorma- autoilla, kuormia on noin 45 päivässä. Kuljetus voi tapahtua myös erikoisvalmisteisilla rikastevaunuilla raideteitse.

Vaihtoehdossa 1 (VE1) laajennus toteutetaan ja kromiittirikaste kuljetetaan kaivokselta ferrokromitehtaalle autoliikenteen avulla. Päivässä kuljetettaisiin arviolta 90 autokuormaa. Suunniteltu ajoreitti (Elijärventie-Perämerentie/Valtatie 4-Valtatie 29-Kromitie- Kuusiluodontie) on noin 40 km pitkä, ja sama kuin VE0:ssa.

Vaihtoehdossa 2 (VE2) laajennus toteutetaan ja rikaste kuljetetaan raideliikenteen avulla. Juna kävisi kaivoksella neljästi päivässä. Reitti kulkisi nykyisiä ratoja pitkin (kaivosrata Kemin lentoaseman eteläpuolelta - Keminmaa - Tornio - Röyttä).

Liite 85
Liitteenä tiivistelmä

Tekninen johtaja toteaa arviointiselostuksesta seuraavaa:

Elijärven kaivos on vuodesta 2005 lähtien toiminut maan alla. Tässä yhteydessä tapahtuivat ehkä toiminnan olennaisimmat ympäristölliset parannukset. Rikastekuljetusten siirtyminen kumipyörille koettiin alueella suurena taantumisena.

Nyt esillä olevissa vaihtoehdoissa tuotanto kaksinkertaistuu, mutta samalla otetaan vaihtoehdoksi myös siirtyminen takaisin rautatiekuljetuksiin.

Ympäristöllisesti tuotannon kaksinkertaistaminen kaivosalueella ei tuo merkittäviä lisäpaineita ympäristöön. Jos lisääntynyt tuotanto jatkossakin kuljetetaan maantiekuljetuksilla, aiheuttaa tämä ympäristöllisiä ongelmia erityisesti Elijärventiellä ja Torniossa. Tästä syystä esitän, että Keminmaan kunta puoltaisi hankkeen toteuttamista VE2:n pohjalta.

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus päättää antaa Keminmaan kunnan lausuntona teknisen johtajan esityksen.

Kunnanhallituksen päätös:

Esitys hyväksyttiin.Sisällysluetteloon Edellinen Edellinen pykälä Seuraava pykälä      KuntaToimisto