Sosiaalityö ja toimeentuloturva

Elatusturva

Se lapsen vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapsesta elatusapua. Elatusapu vahvistetaan ensisijaisesti elatussopimuksella, joka laaditaan ja vahvistetaan sosiaalitoimistossa.
Sosiaalityöntekijät hoitavat lasten elatussopimusasiat. Menettely on maksuton. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavusta, asia on hoidettava tuomioistuimen kautta.

Elatustukea voidaan maksaa huoltajalle, jos maksuvelvollinen laiminlyö elatusmaksut tai elatusmaksu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi. Tukea maksetaan myös, kun isyyttä avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen ei ole vahvistettu. Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus.Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus

Jos lapsi ei asu vanhempansa luona, tulee lapsen osalta tehdä päätös huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Huolto, asuminen ja tapaaminen vahvistetaan ensisijaisesti sopimuksella. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen, asia on hoidettava tuomioistuimen kautta.Sosiaalityöntekijät hoitavat lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat.


Lapsen isyyden selvittäminen

Lastenvalvojan tehtävänä on selvittää avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys. Isyys tunnustetaan lastenvalvojan luona ja tunnustuksen vahvistaa maistraatti. Isyyden selvittämistä ei voida toimittaa, mikäli äiti vastustaa sitä. Selvitys kuitenkin aloitetaan, mikäli mies joka katsoo olevansa lapsen isä, tunnustaa isyytensä.

 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimentulo.

Perustoimeentulotuen käsittelee 1.1.2017 alkaen Kansaneläkelaitos (Kela). Perustoimeentulotukea haetaan Kelalta ja sitä koskevat ohjeet ovat luettavissa www.kela.fi Lisätietoja saa myös Kelan toimistoista. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Keminmaan sosiaalitoimistossa käsitellään täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Ennen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemista on haettava Kelan myöntämää perustoimeentulotukea.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea Kelalle jätettävän perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä ilmoittamalla siitä hakemuksessa. Asiakkaan tulee pyytää, että Kela siirtää hakemuksen sosiaalitoimistoon. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea myös suoraan sosiaalitoimistosta kirjallisesti tai varatulla ajalla.

Perustoimeentulotuki koostuu perusosasta sekä muista perusmenoista, joita ovat mm. vuokra, yhtiövastike, lämmityskustannukset, vesimaksu, asuntolainan korot, taloussähkö, terveydenhuoltokulut, asunnon vuokravakuus, sähkövakuus, muuttokustannukset ja lasten päivähoitomaksut. Näihin menoihin toimeentulotukea haetaan Kelalta.

Täydentävän toimeentulotuen menoja ovat muun muassa lasten harrastusmenot, lastenvaunut ja -rattaat, hautajaiskulut, kodinkoneet ja huonekalut ja romanivaatteet.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää asiakkaan elämäntilanteen tarkempaa kartoitusta ja tuen myöntämisen tulee perustua suunnitelmaan. Tuki on tilannekohtaista ja kertaluonteista.

Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa on annettava viranomaiselle kaikki ne tiedot, joita viranomainen tarvitsee toimeentulotuen tarpeen arvioimiseksi. Puutteellinen hakemus viivästyttää asian käsittelyä tai hakemus voidaan joutua hylkäämään. Hakemuksen käsittelyä varten asiakkaalta, hänen puolisoltaan ja alaikäisiltä lapsiltaan tarvitaan tiliotteet kaikista käytettävissä olevista tileistään. Tiliotteet on toimitettava kahdelta (2) hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Käytettävissä olevat varat kuten säästöt, arvopaperit, osakkeet ja muu helposti realisoitavissa oleva varallisuus otetaan huomioon toimeentulotukea määritettäessä. (Toimeentulotukilaki 17 §: Tietojenanto- ja ilmoitusvelvollisuus.)

 

Toimeentulotukihakemus pdf

Toimeentulotuen sovellusohjeet 2017


Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavaa työtoimintaa  koskeva laki tuli voimaan 01.09.2001. Kuntouttava työtoiminta on osa sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua.
Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä, elämänhallintaa ja työllistymismahdollisuuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä.


Aktivointisuunnitelma

Kuntouttavan työtoiminnan laki velvoittaa kunnan sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston laatimaan aktivointisuunnitelman yhdessä pitkään työttömänä olleen henkilön kanssa. Aktivointisuunnitelman tavoitteena on löytää keinoja työllistymisen parantamiseksi.
Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä toimenpiteitä sosiaali-, terveys-, koulutus-, kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Työmarkkinatukiuudistus tuli voimaan 1.1.2006. Uudistus velvoittaa tuen saajan osallistumaan työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Pitkään työttömänä olleille tuen saajille tarjotaan toimenpiteitä tehostetusti.


Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta omissa toimintayksiköissään tai Meri-Lapin työhönvalmennus-säätiöllä. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kerrallaan 3-24 kuukaudeksi. Jakson aikana työtoimintaa on 1-5 päivänä viikossa. Päivittäinen työaika on 4-8 tuntia.
Kuntouttava työtoiminta ei tapahdu työsuhteessa eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Työtoiminta suunnitellaan henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden alle 25 vuoden ikäraja poistui vuoden 2010 alusta alkaen.


Kuntouttavan työtoiminnan korvaukset

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan työmarkkinatuki. Työmarkkinatuen lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta 9 € työtoimintaan osallistumispäivältä. Matkakulut korvataan halvimman matkustustavan mukaisesti toimeentulotukena edellyttäen, että osallistumisesta on aiheutunut todellisia matkakustannuksia.


Yhteystiedot:    

Evelina Jokela
Vs.sosiaaliohjaaja, Puhelinaika klo 12.00 - 13.00  Puh. 0400 - 279 321   
etunimi.sukunimi@keminmaa.fi


Lastensuojelun sosiaalityö

Lastensuojelussa tuetaan ja ohjataan lapsia ja perheitä elämän kriisitilanteissa.

Lastensuojelun avohuollossa voidaan sosiaalityöntekijän antaman tuen lisäksi käyttää myös tukihenkilötoimintaa, taloudellisia tukitoimenpiteitä, tukiasumista, loma- ja virkistystoimintaa sekä lyhytaikaista sijoittamista kodin ulkopuolelle.

Lastensuojelua on ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Ehkäisevää lastensuojelua tehdään kunnan muissa peruspalveluissa, kuten neuvoloissa, terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetustoimessa ja nuorisotyössä. Sosiaalitoimistossa tehtävä lastensuojelutyö jakautuu lastensuojetarpeen selvitykseen, avohuollon palveluihin ja tukitoimiin, lapsen kiireeliseen sijoitukseen, huostaanottoon sekä niihin liittyviin sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon.


Mihin voi ottaa yhteyttä?

  • Kuka tahansa yksityinen henkilö voi olla yhteydessä lastensuojelun sosiaalityöntekijään, jos on huolissaan lapsen tai perheen tilanteesta. Huoli voi olla esim. päihteidenkäyttö, hoidon laiminlyönti tai lapsen oma oireilu.
  • Myös vanhempi voi ottaa yhteyttä, kun kokee tarvitsevansa apua esim. väsymyksen takia tai lapsen käytöksen vuoksi.
  • Lapsi itse voi ottaa yhteyttä, jos kokee turvattomuutta tai tarvitsee muutoin apua esim. vanhempien väkivallan tai päihteiden käytön vuoksi.
  • Viranomaiset ovat ilmoitusvelvollisia, jos he ovat työssään saaneet tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelutarpeen selvitystä.


Miten lastensuojelu auttaa?

  • Lastensuojeluilmoituksen johdosta sosiaalityöntekijän velvollisuus on selvittää onko lapsen tilanne sellainen, että se edellyttää lastensuojelun toimenpiteitä.
  • Avohuollon työ on lastensuojelun käytetyin työmuoto. Siinä tuetaan ja autetaan lasta ja perhettä niin, että lapsi voi turvallisesti kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.
  • Avohuolto on suurimmalle osalle perheistä riittävää. Joskus kuitenkin lapsen etu vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, jos lapsen huolenpidossa on äkillinen puute tai selkeä vaara.
  • Huostaanotto on viimesijainen toimenpide, johon on ryhdyttävä kun puutteet lapsen huolenpidossa ja kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä ja avohuollon tukitoimenpiteet on todettu riittämättömiksi.
  • Jälkihuolto on kunnan velvollisuus järjestää lapselle tai nuorelle sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto-oikeus päättyy 21-ikävuoteen.SOSIAALIPÄIVYSTYSKiireellinen avuntarve, kuten lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi tai nuori, tai muu kriisi- tai uhkaava tilanne.
Arkisin klo 8 - 16 Puh. 0400-294 337

 

Arkisin klo 8.00 - 16.00 puhelu ohjautuu Keminmaan kunnan sosiaali- päivystäjälle ja arkisin klo 16.00 jälkeen, arkipyhinä sekä viikon-loppuisin klo 00 - 24 puhelu ohjautuu seudulliselle (Kemi, Keminmaa, Tornio, Tervola, Ylitornio) sosiaalipäivystäjälle.

 

Käytettävissäsi ovat lapsen ja perheen ongelmissa myös mm. seuraavat palvelupisteet:Perhetyö

Perhetyö on Keminmaan kunnan tarjoamaa lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Työ perustuu perheen omien voimavarojen vahvistamiseen ja on luonteeltaan pitkäkestoista tai tiivistä auttamista. Perhetyö on työskentelyä lapsen tai nuoren sekä hänen perheensä kanssa.
Perhetyö sisältyy lastensuojelun asiakassuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.


Yhteystiedot:

Tarja Jussila,
Puh. 0400 728 492
perhetyöntekijä

 

Kati Tuoma, puh 0400-912 550

perhetyöntekijä

 

Perheneuvolapalvelut

 

Ajankohtaista: (päivitetty 29.1.15)

  • Keminmaan hyvinvointipalvelut järjestää perheneuvolapalveluita  yhtenä päivänä kuukaudessa Keminmaan kunnanvirastolla sosiaalitoimiston tiloissa. Palvelu hankitaan ostopalveluna ODL Terveys Oy:lta. Ajanvarausta hoitaa virka-aikana sosiaalitoimiston toimistosihteeri Raija Juopperi Puh. 040-167 7692.Päihdehuolto

Ota yhteys asuinalueesi sosiaalityöntekijään, joka ohjaa päihdehuollon palveluihin ja selvittää tarvittaessa tuen saannin hoidon kustannuksiin.

Käytettävissäsi ovat päihdeongelmissa myös seuraavat palvelupisteet:

Kemin A-klinikka, Puh. (016) 259 111
Keminmaan terveyskeskus