Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupa kallion louhintaan sekä kierrätysasfaltin ja -betonin käsittelyyn tilalla 241-406-37-21 KTK-KUUSELA 

Keminmaan ympäristönsuojeluviranomainen (Meri-Lapin  ympäristölautakunta/ympäristöpäällikkö päätös 3 §/5.5.2020)  on myöntänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan Kemin Ajotilaus Oy:lle. Päätös koskee kalliokiviaineksen louhintaa, murskausta, seulontaa, kierrätysasfaltin ja –betonin vastaanottamista ja murskausta sekä varastointia Keminmaan Tuhkamaassa, tilalla 241-406-37-21 KTK-KUUSELA.

 

Päätökseen sisältyy ratkaisu täytäntöönpanoluvasta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös annetaan 6.5.2020 ja sen tiedoksisaantipäivä on 13.5.2020.

 

Lupapäätös ja muutoksenhakuohjeet ovat kuulutusaikana nähtävillä Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin internet-sivuilla sekä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (käyntiosoite Rantatie 21, Keminmaa ja Seminaarikatu 18, Tornio).

 

Lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 12.6.2020. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallitus ja viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

 

Meri-Lapin  ympäristölautakunta

 

Kuulutus Dnro 50/2020

Takaisin