Sosiaalipalvelut

Hyvinvointipalvelut huolehtii ja vastaa hyvinvointilautakunnan johdolla kunnan lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä, siten kuin lainsäädännössä edellytetään ja kunta omilla päätöksillään päättää. Sosiaalipalvelujen tehtävänä on tukea kuntalaisten selviytymistä elämän eri tilanteissa oikein mitoitetulla laadukkaalla sosiaalipalvelujärjestelmällä. Hoiva- ja asumispalvelujen tehtävänä on tarjota ikääntyville henkilöille heidän tarpeitaan vastaava palvelukokonaisuus oikean aikaisesti ja tarvittava määrä. Terveyspalvelujen tehtävänä on tuottaa kuntalaisille laadukkaita yksilöön kohdistuvia sekä ennaltaehkäiseviä että sairaanhoidollisia perusterveydenhuollon palveluja.

 

Hyvinvointilautakunta kehittää, johtaa ja valvoo hyvinvointipalvelujen toimintaa ja huolehtii sille laissa määrätyistä tehtävistä.

 

Hyvinvointipalvelujen päävastuualue jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin:

  • sosiaalipalvelut, jonka tulosalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, lapsi- ja perhepalvelut, päihde- ja mielenterveyssosiaalityö, vammais- ja kehitysvammapalvelut, vanhussosiaalityö, kuntouttava työtoiminta, ja vammaisneuvosto
  • hoiva- ja asumispalvelut, jonka tulosalueeseen kuuluu kotona asumista tukevat palvelut (kotihoito ja tukipalvelut), tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, tukiasuminen, omaishoito- ja lomituspalvelut ja vanhusneuvosto

Hoiva- ja hoitotyönjohtaja

040 824 2417

Palveluohjaaja

040 578 3289

   

Vastaava avopalveluohjaaja

040 574 4330

Vastaava sairaanhoitaja

040 835 2511

  • terveyspalvelut, jonka tulosalueeseen kuuluu perusterveydenhuoltopalvelut, ehkäisevä terveydenhoito, vastaanotto- ja päivystys, työterveyspalvelut, terveyskeskussairaala, suun terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

 

Tulosalueiden kesken harjoitetaan asiantuntijuuteen perustuvaa moniammatillista yhteistyötä.