Rakennusvalvonta

Rakennuslain mukaan rakennustoimintaa valvoo kunnassa ympäristölautakunta, joka on antanut valvontatehtävät pääosin rakennustarkastajalle.

 • Alkukatselmus
 • Rakennuksen sijoitus
 • Sijaintikatselmus
 • Pohjakatselmus
 • Perustuskatselmus
 • Rakennekatselmus
 • Hormikatselmus
 • Lämmityslaitteiston tarkastus
 • Vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus
 • IV-kanavakatselmus
 • Käyttöönottokatselmus
 • Loppukatselmus

Rakennussuunnitelmat

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan "rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä riittävä koulutus ja kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävissä". Määräys koskee myös rakenne-, lvi- tms. erityissuunnittelijoita.

Suunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa. Myös erikoissuunnittelijoiden (rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelijat) mukanaolo suunnittelun alusta lähtien on osoittautunut välttämättömäksi ja rakentajan edun mukaiseksi.

Ilmanvaihtosuunnitelmat

Suunnitelmissa esitetään sisäilmaston tavoitearvot, ilmanvaihdon järjestäminen ja toiminta kanavistoineen, laitteineen ja mitoituksineen.

Vesi- ja viemäriliitoslausunto

Liitoslausunnossa osoitetaan kiinteistön liittymiskohta kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Lausunnossa määritellään vesijohdon painetiedot, jäte-/sadevesiviemärien liittymiskorkeudet sekä padotuskorkeudet. Lausuntoa tarvitaan lvi-suunnitelman laatimiseksi. Vesi- ja viemäriliitoslausunto pyydetään Keminmaan Vesi Oy:ltä.

Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat

Suunnitelmissa esitetään kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät sekä sadevesien johtaminen laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen. Vesisopimuksen edellytyksenä on hyväksytyt lvi-suunnitelmat.

Sähkösuunnitelma

Sähkösuunnitelmat tulee tarkistuttaa sähkön liittämiseen ja energianmittaukseen liittyviltä osiltaan sähköliittymissopimusta tehtäessä.

Uusien pientalokiinteistöjen, joiden pääsulakkeet ovat <3x63 A, sähköliittymis- ja sähköntoimitussopimukset tulee tehdä vähintään 2 kk ennen toivottua liittymän toimituspäivää.

Kiinteistöjen, joiden pääsulakkeet ovat >3x63 A, vastaavat sopimukset tulee tehdä vähintään 3 kk ennen toivottua liittymän toimituspäivää.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja  ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotyössä sekä kiinteistön ilmanvaihtotyössä tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä henkilö.

Pätevyys

Työnjohtajalla on oltava vähintään tehtävään soveltuva teknikon tutkinto ja riittävä kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä. Omakotitalon asennustöiden työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös kokenut asentaja.

Hakemus/ilmoitus

Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvontayksiköstä lomakkeella, jossa tulee olla myös työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. Lomakkeita saa Rakennusvalvonnasta sekä kotisivuilta kohdasta lomakkeet. (linkki lomakkeisiin)