Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote 1.8.2022 alkaen

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016

Laki varhaiskasvatusmaksuista annetun lain muuttamisesta 541/2018

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta 1052/2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1087/2021

Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu?
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat 1.1.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin, lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 § muuttamisesta 1052/2020 ja lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 2, 4 ja 17 § muuttamisesta 541/2018. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista sekä sisarusalennuksesta.

Perheen koko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot
Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen tulot. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus 5 prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkastettava silloin kun perheen maksukyky olennaisesti muuttuu, perheen olosuhteet muuttuvat, lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Tulotiedot on toimitettava kuukauden kuluessa hoitopaikan vastaanottamisesta. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. Asiakasmaksun määräämistä varten kunnalla on käytössään myös tulorekisteri, jota voidaan käyttää, mikäli asiakas ei halua suoraan maksaa korkeinta maksua ja antaa luvan tietojensa käyttöön. Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatulot ja niiden kaltaiset ansiotulot sekä vuoden 2021 alusta lukien myös eläketulot ja muut etuustulot, mutta ei muita tulolajeja kuten esimerkiksi vuokra- ja osinkotuloja tai yrittäjätoiminnan tuloja. Lähtökohtaisesti kuitenkin edelleen ilmoitusvelvollisuus perheen tuloista on asiakkaalla.

Kuukausimaksu
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kuukausimaksuna enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Korkein lapsikohtainen kuukausimaksu on 295 €. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 28 €, maksua ei peritä.

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.
 

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2022 alkaen 

Perheen koko,

henkilöä

Tuloraja, €/kk 

Korkein
maksu%

Korkeimman maksun tuloraja,
perheen bruttotulot €/kk                  

            

  2

2913

10,70

5600

 

  3

3758

10,70

6445

 

  4

4267

10,70

6954

 

  5

4777

10,70

7464

 

  6

5284

10,70

7971

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Mahdolliset selvitykset perheen tuloista tulee toimittaa viimeistään kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta. Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa päivähoidon alkamisesta.

Tulojen muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on saapunut varhaiskasvatustoimistoon. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin. Päivähoitomaksu muutetaan asiakkaan haitaksi (varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti) enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut kunnalle maksuun korottavaksi vaikuttavista tulojen muutoksista kuukauden kuluessa muutoksesta.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen
Maksu määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen eli tuntien perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittujen tuntien sopimus tehdään vähintään 3 kk:ksi kerrallaan. Tuntiperusteinen päivähoitomaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella kuukaudessa. Laskutus tapahtuu maksupäätöksen perusteena olevan tuntivarauksen perusteella. Tuntiperusteisen sopimuksen tunnit voivat ylittyä kerran toimintavuoden aikana. Mikäli varatut sopimustunnit ylittyvät, lasketaan ylittyneiden tuntien osalta asiakkaan asiakasmaksuun perustuva tuntihinta ylitystuntien osalta ylityksen ollessa maksimissaan 2 tuntia. Mikäli ylitys toistuu, tuntiperusteista sopimusta on tarkistettava. Muutoksista sopimustunneissa tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua varhaiskasvatustoimistoon.

Maksutonta esiopetusta on 4h/pvä. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on 20–80%.


Alle esiopetusikäinen lapsi (myös esiopetuksessa olevat lapset kesäkuukausina):

Sovittu hoitoaikatuntia/kk

 

Asiakasmaksu prosenttia

korkeimmasta maksusta

Enintään €/kk       

 

                                   

enintään 60 tuntia

35 %

103 €

 

61-80 tuntia

45 %

133 €

 

81-99 tuntia

55 %

162 €

 

100-119 tuntia

70 %

207 €

 

120-139 tuntia

85 %

251 €

 

yli 140 tuntia

100% 

295 € 

 


Esiopetuksessa oleva lapsi esiopetuksen lisäksi päivähoidossa (esiopetuskuukausien aikana) :

Sovittu hoitoaika tuntia/kk

Asiakasmaksu prosenttia

korkeimmasta maksusta

Enintään €/kk

                                

enintään 30 tuntia

20 %

59 €

 

31-60 tuntia

40 %

118 €

 

61-90 tuntia

60 %

177 €

 

yli 90 tuntia

80 %

236 €

 

Esiopetuksessa olevan kesäaikana hoitoa tarvitsevan lapsen kohdalla sovelletaan alle esiopetusikäisen lapsen maksutaulukkoa. Alle esiopetusikäisen maksutaulukkoa sovelletaan myös elokuulla, mikäli lapsi tarvitsee hoitoa ennen esiopetuksen alkua.

Tilapäisen hoidon maksu
Tilapäisestä hoidosta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 päivää) peritään maksua 17 € päivältä yli 5h/päivä ja 12 € päivältä alle 5 h/päivä olevalta hoitoajalta. Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä hoidossa olevilta sisaruksilta.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu
Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa ei peruta 5 vrk ennen hoitosuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta. Myös loman ajaksi varatusta, mutta peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 7 § mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta, vaikka perheen tulot olisivat niin pienet ettei lapsella ole määrätty kuukausimaksua.

Asiakasmaksun periminen poissaolon ajalta
Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä lainkaan eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisinä päivinä.

Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatusyksiköiden johtajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Kun lapsi on poissa päivähoidosta sairaalahoidon, tutkimus- tai kuntoutusjakson vuoksi, ei siltä ajalta peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

Maksuhyvitykset
Maksuhyvitystä saa kesäajalta (kesä-heinä-elokuu) loma-aikoina ennalta ilmoitetusta ajankohdasta. Lisätietoja tästä perheille kesälomakyselyn yhteydessä keväällä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistaminen ja tietojen muutokset
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen huoltajien antamiin virheellisin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Mikäli maksu on virheellinen kunnan tekemän virheen vuoksi noudatetaan korjaamisessa hallintolain 8 luvun säännöksiä. Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi varhaiskasvatuksen toimistosihteerille joko asioinnin kautta tai postitse. Mikäli tulot muuttuvat kesken kuun, maksu tarkistetaan seuraavan laskuttamattoman kuukauden alusta alkaen.

Perheiden tulee ilmoittaa välittömästi joko asioinnin kautta kirjallisesti varhaiskasvatusyksikön johtajalle perheen kokoon ja lapsen päivähoidon tarpeeseen liittyvät muutokset sekä työpaikka-, osoite-, puhelin- ja nimenmuutokset.

Maksun maksaminen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen palvelunumerosta: 040 180 1059

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen


Kun et enää tarvitse varhaiskasvatuksen hoitopaikkaa, irtisano lapsesi paikka hyvissä ajoin (2 vkoa) oman alueesi varhaikasvatusyksiköiden johtajalle 
(koskee myös koulun aloittavia ja koululaisia).


Varmistat näin, että päivähoitolaskutus kohdallasi lakkaa.
Ei siis riitä, että olet kertonut asiasta hoitajallesi.
Laskutus lakkaa vain irtisanotun lapsen osalta.

 

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen palvelunumerosta: 040 180 1059