Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote 1.8.2018 alkaen

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista /2016, Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta 959/2017
Indeksitarkistus 1.8.2018 alkaen/opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (840/2017)

 

Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat 1.1.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin ja lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 § muuttamisesta 959/2017. Jälkimmäinen lakimuutos astuu voimaan 1.1.2018. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista sekä sisarusalennuksesta.

 

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

 

Perheen tulot

Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen tulot. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuu-kausituloihin lisätään lomarahan osuus 5 prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha.  Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.   Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkastettava silloin kun perheen maksukyky olennaisesti muuttuu, perheen olosuhteet muuttuvat, lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi.  Tulotiedot on toimitettava kuukauden kuluessa hoitopaikan vastaanottamisesta. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. 

 

Kuukausimaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kuukausimaksuna enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista.  Korkein lapsikohtainen kuukausimaksu on 289 €. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä. 

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

 

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2018 alkaen 

Perheen koko,

henkilöä

Tuloraja, €/kk

Korkein maksu%

Korkeimman maksun tuloraja,
perheen bruttotulot €/kk

  2

2050

10,70

4799

  3

2646

10,70

5410

  4

3003

10,70

5777

  5

3361

10,70

6144

  6

3718

10,70

6510

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Mahdolliset selvitykset perheen tuloista tulee toimittaa viimeistään kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta. Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa päivähoidon alkamisesta.

Tulojen muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on saapunut varhaiskasvatustoimistoon. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin. Päivähoitomaksu muutetaan asiakkaan haitaksi (varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti ) enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut kunnalle maksuun korottavaksi vaikuttavista tulojen muutoksista kuukauden kuluessa muutoksesta.

 

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen  

Maksu määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen eli tuntien perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittujen tuntien sopimus tehdään vähintään 3 kk:ksi kerrallaan. Tuntiperusteinen päivähoitomaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella kuukaudessa. Laskutus tapahtuu maksupäätöksen perusteena olevan tuntivarauksen perusteella. Mikäli varatut tunnit ylittyvät, asiakasmaksu laskutetaan seuraavien käytettyjen/ ilmoitettujen tuntien maksuluokan mukaisesti. Muutoksista tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua varhaiskasvatustoimistoon.

Maksutonta esiopetusta on 4h /pvä.  Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on 20–80%.

 
Alle esiopetusikäinen lapsi (myös esiopetuksessa olevat lapset kesäkuukausina):

Sovittu hoitoaikatuntia/kk

 

Asiakasmaksu prosenttia

korkeimmasta maksusta

Enintään €/kk       

 

enintään 80 tuntia

45 %

130 €

81-99 tuntia

55 %

159 €

100-119 tuntia

70 %

202 €

120-139 tuntia

85 %

246 €

yli 140 tuntia

100 %

289 €


 
Esiopetuksessa oleva lapsi esiopetuksen lisäksi päivähoidossa (esiopetuskuukausien aikana) :

Sovittu hoitoaika tuntia/kk

Asiakasmaksu prosenttia

korkeimmasta maksusta

Enintään €/kk

enintään 30 tuntia

20 %

58 €

31-60 tuntia

40 %

116 €

61-90 tuntia

60 %

173 €

yli 90 tuntia

80 %

231 €

Esiopetuksessa olevan kesäaikana hoitoa tarvitsevan lapsen kohdalla sovelletaan alle esiopetusikäisen lapsen maksutaulukkoa.

 

Tilapäisen hoidon maksu  

Tilapäisestä hoidosta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 päivää) maksua 17 € päivältä yli 5h/ päivä ja 12€ päivältä alle 5 h/ päivä olevalta hoitoajalta. Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä hoidossa olevilta sisaruksilta.

 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa ei peruta 5 vrk ennen hoitosuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta. Myös loman ajaksi varatusta, mutta peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 7 § mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta, vaikka perheen tulot olisivat niin pienet ettei lapsella ole määrätty kuukausimaksua.

 

Asiakasmaksun periminen poissaolon ajalta

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.  Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  

Jos  lapsi  on  poissa  muusta  syystä  kuin  sairautensa  vuoksi  kalenterikuukauden  kaikkina  päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  

Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä lainkaan eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisinä päivinä. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuksen aluevastaavalle viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Kun lapsi on poissa päivähoidosta sairaalahoidon, tutkimus- tai kuntoutusjakson vuoksi, ei siltä ajalta peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.              

 

Maksuhyvitykset

Maksuhyvitystä saa kesäajalta (kesä-heinä-elokuu) loma-aikoina ennalta ilmoitetusta ajankohdasta. Lisätietoja tästä perheille kesälomakyselyn yhteydessä keväällä.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistaminen ja tietojen muutokset

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen huoltajien antamiin virheellisin tietoihin, maksu voidaan oikeasta takautuvasti enintään vuoden ajalta. Mikäli maksu on virheellinen kunnan tekemän virheen vuoksi noudatetaan korjaamisessa hallintolain 8 luvun säännöksiä. Perheillä  on velvollisuus  toimittaa tiedot muuttuneista tuloista  välittömästi varhaiskasvatuksen toimistosihteerille joko  asioinnin  kautta  tai  postitse.  Mikäli tulot muuttuvat kesken kuun, maksu tarkistetaan seuraavan laskuttamattoman kuukauden alusta alkaen.

Perheiden tulee  ilmoittaa  välittömästi  joko  asioinnin  kautta  kirjallisesti varhaiskasvatuksen aluevastaavalle  perheen  kokoon  ja  lapsen  päivähoidon  tarpeeseen  liittyvät  muutokset sekä työpaikka-, osoite-, puhelin- ja nimenmuutokset. 

 

Maksun maksaminen

Varhaiskasvatuksen  asiakasmaksu  laskutetaan  kerran  kuukaudessa.  Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle.  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. 

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen palvelunumerosta: 040 180 1059

 

 

Päivähoitopaikan irtisanominen


Kun et enää tarvitse päivähoitopaikkaa, irtisano lapsesi
paikka hyvissä ajoin (2 vkoa) oman alueesi päivähoidon
aluevastaavalle (koskee myös koulun aloittavia ja koululaisia).
Varmistat näin, että päivähoitolaskutus kohdallasi lakkaa.
Ei siis riitä, että olet kertonut asiasta hoitajallesi.
Laskutus lakkaa vain irtisanotun lapsen osalta.

 

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen palvelunumerosta: 040 180 1059