Varhaiskasvatuksen ABC

 

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Hakemus kunnallisiin varhaiskasvatuspalveluihin tehdään aina kirjallisesti. Lisätietoa kohdassa varhaiskasvatushoitoon hakeminen.
Kotiin tulee postitse kirjallinen päätös päivähoitopaikasta kaksi viikkoa ennen päivähoidon aloitusta. Mikäli perhe EI ota päivähoitopaikkaa vastaan, siitä tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen yksiköiden johtajalle 5 vrk ennen hoidon aiottua alkamista. 

 

Varhaiskasvatuksen aloitus

Varhaiskasvatuksen aloitus on suuri muutos lapselle ja perheelle. Varhaiskasvatuksen aloituksesta on tärkeä luoda lapselle ja perheelle turvallinen ja luottamuksellinen siirtyminen kotoa varhaiskasvatukseen. Aloituksessa pyritään huomioimaan keskustelun käyneen kasvattajan läsnäolo lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa, jotta lapsi kokee olonsa turvalliseksi.

-  aloituskeskustelu voidaan käydä perheen kotona tai varhaiskasvatusyksikössä

-  aloituskeskustelussa otetaan huomioon  lapsen ja perheen toiveet ja odotukset varhaiskasvatukselle. Huoltajat ja lapsi kertovat heille tärkeistä asioista.

Keskustelussa käydään läpi huoltajien kasvatusperiaatteita ja toiveita yhteistyölle.
Perheeltä saatu tieto saatetaan lapsen tulevien kasvattajien tietoon ennen hoidon aloittamista

Aloituskeskustelun aikana sovitaan tutustumisen käytännöt. Tutustumisjaksolta ei peritä varhaiskasvatusmaksua. Tutustumisjakson pituus sovitaan perheen tarpeiden mukaan. Mahdollisuuksien mukaan pehmeä aloitus on lapselle mukavampi tapa aloittaa varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatushoidon arki

Hyvä tasapainoinen arki, jossa on tuttuja rutiineja, on lapselle tärkeä. Varhaiskasvatushoidon arki muodostuu terveellisestä ravinnosta, riittävästä levosta, säännöllisestä ulkoilusta ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Säännöllinen rytmi luo lapsille turvallisuutta. Varhaiskasvatushoito sisältää monipuolista lapsen iän ja kehitystason mukaista toimintaa ja leikkiä niin sisällä kuin ulkonakin.

Lasten kanssa ulkoillaan päivittäin melkein säässä kuin säässä. Luonnollisesti ulkoilussakin otetaan huomioon sääolosuhteet mm. pakkasen purevuus tuulen kanssa. Ulkoiluun sisältyy leikin lisäksi myös kävelylenkkejä, retkiä, luistelua ja hiihtoa.

Hoitopäivään kuuluu myös päivälepo. Pienet lapset tarvitsevat kunnon päiväunet, jotta jaksavat touhuta vielä illalla perheenkin kanssa. Useille isommille lapsille riittää lyhyempikin lepohetki. Lepohetken aikana hiljennytään ja hetkestä tehdään mukavan rauhallinen. Siihen voi sisältyä satujen lukemista tai rauhallisen musiikin kuuntelua.

Ruokailu

Varhaiskasvatushoidossa tarjotaan aamiainen, lounas ja välipala lasten hoitoajoista riippuen. Osapäivähoidossa ja esiopetuksessa tarjotaan lounas. Ilta- ja vuorohoidossa tarjotaan hoitoajasta riippuen myös päivällinen ja iltapala. Ruoka-aineallergioista tulee toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan todistus ennen hoidon aloitusta.

 

 

Keminmaan varhaiskasvatusyksiköihin lounaan, välipalan ja päivällisen toimittaa
Meri-Lapin kuntapalvelut.

 

Ruokailu ja ruokakasvatus ovat varhaiskasvatuksessa pedagogista toimintaa ja osa kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista. Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen ruokailusuositus antaa yleiset suuntaviivat terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa:

 

 

 

                                                                                      

Lapsen tuominen ja hakeminen

Lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsen turvallisuudesta varhaiskasvatushoitoon tultaessa. Varhaiskasvatushoidolla on vastuu lapsesta siitä alkaen kun lapsi jää päivähoitoon, siihen saakka, kun lapsi luovutetaan hakijalle. Siksi on tärkeää sanoa heipat, jotta henkilökunta varmasti on tietoinen lapsen lähtemisestä.
Vanhempien on hyvä varata hetki aikaa lyhyelle juttutuokiolle sekä lapsen tuomisen että hakemisen yhteyteen, jotta lapsen kuulumiset ehditään vaihtaa. Se lisää tietoa ja ymmärrystä lapseen molemmin puolin.
Lähtökohtana varhaiskasvatushoidossa on, että huoltajat tuovat ja noutavat lapsen hoidosta. Poikkeustilanteista sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa.

Vaatetus ja muut henkilökohtaiset tavarat

Lapsi tarvitsee varhaiskasvatushoidossa jokaiseen säähän sopivat ulkovaatteet ja kengät. Sekä ulko- että sisävaatteiden on hyvä olla sellaiset, joissa lapsen on mukava liikkua ja touhuta ja joiden likaantumista ei tarvitse varoa. Lapsella tulee olla mukana repussa tai hoitolaukussa varavaatteita likaantumisen ja kastumisen varalta. Kesällä on hyvä laittaa lapselle mukaan oma aurinkorasva.
Pienille lapsille vanhemmat tuovat vaipat ja tutit. Varhaiskasvatuksen hoitopäivään voi tuoda lisäturvaa ja lohtua oma unikaveri, riepu tms.
Arjen sujumista helpottaa, kun vanhemmat nimikoivat lapsensa vaatteet ja tavarat lapsen nimellä. Samalla vältytään monilta vaatteiden vaihtumisilta ja hukkaantumisilta.
Vanhemmat huolehtivat lastensa vaatteiden ja tavaroiden huollosta, pesusta ja kunnostuksesta.

Hoitoajat 

Ilmoitetaan sähköisesti e-asioinnin kautta

Hoidon alkaessa määritellään lapselle hoitoaika. Sovituista hoitoajoista on pidettävä kiinni. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työajat on sidottu lasten ennalta ilmoitettuihin hoitoaikoihin. Mikäli hoitoajat ja hoitopäivät vaihtelevat, hoitoajat tulee ilmoittaa sähköisesti hyvissä ajoin kuukausi kerrallaan, muutokset viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 9 mennessä. Vuorohoidossa on lisäksi omat periaatteet, jotka voi tarkistaa tästä.


Loma-ajat

Tavallisimmat loma-ajat tuovat muutoksia varhaiskasvatuksen aukioloihin.  Syyslomaviikolla, joulun aikaan, talvilomaviikolla ja kesäaikana varhaiskasvatuksen yksiköt, mukaan lukien perhepäivähoito, yhdistävät toimintaansa. Vanhemmille ilmoitetaan hyvissä ajoin, missä lapsen loma-ajan hoito järjestyy. Vanhempien tulee ilmoittaa lapsen hoitoajat loma-ajan hoitopaikkaan, samoin sairastuminen tai muut poissaolot.


Lapsen sairastuminen

Sairasta lasta ei voi viedä varhaiskasvatuksen hoitoon. Sairaan lapsen paikka on kotona. Kun lapsi on sairastunut, siitä on hyvä ilmoittaa varhaiskasvatuksen hoitopaikkaan.

Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, otetaan hoitopaikasta välittömästi yhteys huoltajiin. Lapsi voi palata varhaiskasvastushoitoon vasta, kun hän on terve ja tartuntavaaraa ei enää ole. Lapsi on terve, kun hän voi leikkiä ja osallistua hoitopaikan toimintaan tarvitsematta erityishuomiota. Tarvittaessa lääkäri tai terveydenhoitaja määrittelee lapsen toipumisajan.
 

Tapaturma

Tapaturman sattuessa ensiapu annetaan välittömästi ja vanhemmille ilmoitetaan tapahtumasta pikaisesti. Mikäli tapaturma vaatii jatkohoitoa, lapsi viedään jatkohoitoon.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee tapaturmasta aina ilmoituksen vakuutusyhtiöön. Keminmaan kunta on vakuuttanut kaikki varhaiskasvatuksen hoitolapset tapaturman varalle.


Hoitosopimus ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsille tehdään kirjallinen hoitosopimus varhaiskasvatushoidon alkaessa. Hoitosopimus tehdään vähintään 3 kk:ksi kerrallaan. Hoitosopimuksessa määritellään lapsen hoitoajat ja perhepäivähoitolapsille varahoitopaikka. Hoitosopimusta voidaan muuttaa, mikäli hoidon tarve tai paikka muuttuu.

Valtakunnallisessa ja kunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa  todetaan, että jokaiselle alle esikouluikäiselle varhaiskasvatushoidossa olevalle lapselle laaditaan vuosittain henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) yhteistyössä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lapsen yksilölliset tuen ja ohjauksen tarpeet.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan vanhempien kanssa yhteistyön toimintatavoista. Suunnitelma laaditaan ja sen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä hoitajan että vanhempien kesken.
 

Kasvatuskumppanuus

Vanhempien ja varhaiskasvattajien välisestä yhteistyöstä puhuttaessa käytetään käsitettä kasvatuskumppanuus. Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja varhaiskasvattajien asennoitumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Se on tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä. Yhteistyön pohjana on keskinäinen luottamus. Lapsen turvallisuuden tunne ja luottamus ihmisiin lisääntyy, kun hän huomaa tärkeimpien aikuisten olevan hänestä kiinnostuneita ja “puhaltavan yhteen hiileen”.

Kaikki varhaiskasvatuksen piirissä työskentelevät henkilöt henkilökunta ovat lain mukaan vaitiolovelvollisia hoitosuhteen yhteydessä tietoonsa tulevista lasta ja hänen perhettään koskevista asioista.
 

Monialainen yhteistyö

Lapsen ja perheen auttamiseksi varhaiskasvatushenkilöstö tekee yhteistyötä muiden perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja lasten neuvola. Ajoittain tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, perheneuvola ja sosiaasityöntekijä.


Varhaiskasvatushoitopaikan irtisanominen

Kun et enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa - sano lapsesi paikka irti hyvissä ajoin (2 vkoa) oman alueesi varhaiskasvatusyksiköiden johtajalle (koskee myös koulun aloittavia ja koululaisia). Varmistat näin, että varhaiskasvatuksen hoitolaskutus kohdallasi lakkaa.