Menettelytapaohje luottamushenkilön sijaistamisessa

Kunnanhallitus hyväksynyt 16.6.2014 § 299    pdf-muodossa

 

MENETTELY KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖN SIJAISUUDEN HOITAMISESSA

Tällä ohjeella kuvataan menettely, jolla ratkaistaan Keminmaan kunnan valtuuston ja muiden toimielinten jäsenten luottamustehtävien hoitaminen tilanteessa, jossa luottamushenkilö on estynyt. Ohje on luonteeltaan menettelytapaohje, jossa kuvataan kootusti lainsäädännössä ja Keminmaan kunnan eri ohjeissa luottamushenkilön sijaistamista koskevat säädökset sekä kuvataan menettely luottamustoimen hoitamisessa sijaisuusmenettelynä.

1. Asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja muuta ohjeistoa

Kuntalaki

11 § / Varavaltuutetut

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

12 § / Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

20 § / Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

39 § / Luottamustoimen hoitaminen

Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.


Valtuuston työjärjestys

11 § / Varavaltuutetun kutsuminen

Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotain asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille tai kunnanjohtajan sihteerille.

Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Puheenjohtajan puolesta varavaltuutetun voi kutsua myös valtuuston sihteeri tai kunnanjohtajan sihteeri.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.
 
Keminmaan kunnan hallintosääntö

8 § / Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

11 § / Tilapäinen puheenjohtaja

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

12 § / Läsnäolo toimielinten kokouksissa

Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus:

  • kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla
  • muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan valtuuston/asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle.

Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä.

13 § / Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä

Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.

 

2. Menettely luottamushenkilön ollessa tilapäisesti estynyt

 

Luottamushenkilö on tilapäisesti estynyt silloin, kun hän ei voi hyväksyttävästä syystä osallistua toimielimen kokoukseen. Valtuutetun ollessa estynyt kutsutaan kokoukseen varavaltuutettu valtuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaisesti. Toimielimen jäsenen estyneenä ollessa kutsutaan kokoukseen varajäsen hallintosäännön 8 §:n mukaisesti.

Valtuuston tai toimielimen puheenjohtajan ollessa tilapäisesti estynyt osallistumaan kokoukseen, toimii puheenjohtajana varapuheenjohtaja sijajärjestyksen mukaisesti. Mikäli kaikki puheenjohtajat ovat tilapäisesti estyneitä osallistumaan kokoukseen, valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja hallintosäännön 11 §:n mukaisesti.


3. Menettely luottamushenkilön ollessa muutoin kuin tilapäisesti estynyt

Luottamushenkilö on muutoin kuin tilapäisesti estynyt hoitamaan luottamustointaan tilanteessa, jossa hän on pitempään kuin yhden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti kykenemätön osallistumaan toimielinten kokouksiin tai muutoin osallistumaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Kykenemättömyys hoitaa luottamustointa voi johtua sairaudesta tai tapaturmasta, pitkäkestoisesta työesteestä, pitkäkestoisesta oleskelusta poissa paikkakunnalta tai muusta vastaavasta seikasta, joka muodostaa tosiasiallisen esteen.

Luottamushenkilön tulee omatoimisesti ilmoittaa toimielimen puheenjohtajalle pitkäkestoisesta esteestään. Toimielimen puheenjohtajan tulee ilmoittaa varsinaisen luottamushenkilön pitkäaikaisesta esteestä hänen sijalleen valtuuston työjärjestyksen 11 §:n tai hallintosäännön 8 §:n mukaan kutsuttavalle varajäsenelle sekä toimielimen sihteerille.

Valtuuston tai toimielimen puheenjohtajan ollessa pitkäaikaisesti estynyt hoitamaan luottamustointaan, toimii puheenjohtajana valtuuston tai toimielimen varapuheenjohtaja sijajärjestyksen mukaisesti. Puheenjohtajana toimiva varapu-heenjohtaja käyttää kaikkea sitä toimivaltaa, joka varsinaisella puheenjohtajalla on.

Mikäli luottamushenkilö ei ilmoita oma-aloitteisesti pitkäkestoisesta esteestään hoitaa luottamustointaan, tulee valtuuston tai toimielimen puheenjohtajan, saatuaan esteestä luotettavan tiedon muutoin, pyytää selvitystä asiassa.  Mikäli valtuuston tai toimielimen puheenjohtaja ei ilmoita oma-aloitteisesti pitkäkestoisesta esteestään hoitaa luottamustointaan, tulee valtuuston tai toimielimen varapuheenjohtajan, saatuaan esteestä luotettavan tiedon muutoin, pyytää selvitystä asiassa.

Valtuuston tai toimielimen puheenjohtajan tulee saattaa luottamushenkilön pitkäkestoinen este ja sen peruste valtuuston tai ao. toimielimen ratkaistavaksi saatuaan siitä tiedon tai saamansa selvityksen perusteella. Mikäli kyseessä on valtuuston tai toimielimen puheenjohtaja, tulee varapuheenjohtajan saattaa puheenjohtajan pitkäkestoinen este ja sen peruste valtuuston tai ao. toimielimen ratkaistavaksi.


4. Voimaantulo

Tämä menettelytapaohje tulee voimaan 1.7.2014 ja sen voimassa toistaiseksi.