Kokonaisturvallisuus

                                                                                     

 

Tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt voisivat toimia mahdollisimman hyvin kaikissa tilanteissa. Vaihteleviin turvallisuustilanteisiin on syytä varautua oma-aloitteisesti. Arjen turvallisuustilanteiden lisäksi väestöllä tulisi olla riittävät valmiudet toimia oikein myös arjen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Omatoimisen varautumisen velvollisuuksia on asetettu yksittäisille ihmisille, yhteisöille ja viranomaisille, jotta nämä voisivat elinympäristössään ja toiminnassaan ehkäistä tulipaloja ja onnettomuuksia sekä varautua rajoittamaan ja torjumaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja seurauksia.

Omatoimisesta varautumisesta säädetään pelastuslaissa. Varautumisvaatimus kattaa onnettomuuksien ja vaaratilanteisiin tähtäävät toimenpiteet sekä varautumisen onnettomuustilanteessa toimimiseen.

Turvallisuus ja toimiva arki

Turvallisuus on sekä oikeus että velvollisuus. Jokaisella ihmisellä on vastuu ja velvollisuus siitä, ettei omalla toiminnallaan vaaranna toisten tai omaa turvallisuutta.

Onnettomuuksien syyt ovat moninaisia ja liittyvät suureksi osaksi ihmisten käyttäytymiseen. Yksityisten ihmisten ja yhteisöjen vastuuta ja velvollisuuksia turvallisuusasioissa tulee korostaa.

Pelastuslain jokaista ihmistä koskettava turvallisuusvelvoite on yleinen huolellisuusvaatimus tulipalon ja muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tulen käsittelystä on erityiset velvoitteet. Onnettomuuksien uhkien varalta yksittäisille ihmisille ja yhteisöille on asetettu myös toimintavelvollisuuksia.

Onnettomuuksien tapahtuessa pelastustoimen tehtävänä on antaa nopeaa ja tehokasta apua sekä pyrkiä pienentämään onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja.