Ilmansuojelu Keminmaassa

Ilmanlaadun seurantajärjestelmä

Kemi-Keminmaan ilmanlaadun järjestelmällinen seuranta aloitettiin vuonna 1992. Seurannassa ovat mukana oy Enso ab, oy Metsä- Botnia ab, Kemin kaupunki ja Keminmaan kunta sekä myöhemmin liittyneenä oy Esso ab ja Neste oy.

Tarkkailujärjestelmässä on Kemisssä kolme ja Keminmaassa yksi mittausasema (mittausasemat). Kaikilla asemilla mitataan rikkidioksidia ja hajurikkiyhdisteitä. Yhdellä Kemin asemista mitataan edellisten lisäksi vielä typen oksideja ja säätietoja.

Tarkkailun käytännön toteutukseen liittyvistä mittaustulosten käsittelystä, seurannasta ja koordinoinnista huolehtii Kemin kaupungin ympäristöosasto.

 

Tiivistelmä vuoden 1996 mittaustuloksista

Tarkkailun tuloksista tehdään vuosittain seurantaraportti. Nämä raportit ovat nähtävä Keminmaassa ympäristönsuojelusihteerin toimistossa ja pääkirjaston kotiseutuosastolla.

Päästöjen kehitys 1980-luvun alkuvuosista nykypäivään on ollut myönteistä. Kun rikkidioksidipäästöt ilmansuojeluvelvollisten laitosten osalta vuonna 1980 olivat vielä n. 9000 tonnia, niin vuonna 1996 päästöt olivat enää noin 2100 tonnia.

Hajurikkiyhdisteiden päästöt ovat myös pitkällä aikavälillä hieman vähentyneet ; esim. vuonna 1992 päästöt olivat noin 470t(S) ja vuonna 1996 noin 371 t(S). Ilmanlaadun ohjearvojen muuttaminen "kireämpään" suuntaan näkyy tuloksia tarkasteltaessa. Marginaalit ohjearvohin ovat pienentyneet edellisistä vuosista selvästi. Liikkumavara esim. TRS*:n suhteen on melko pieni. Mittaustulosten perusteella arvioituna kaasumaisten päästöjen vähentäminen on edelleen perusteltua. Viihtyvyyshaittaa aiheutuu varsinkin hajurikkiyhdisteiden päästöistä, joiden pitoisuusmaksimit ovat vieläkin liian korkeita. Ns. "hajupäiviä" esiintyy edelleen liikaa.

Haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärälle eli TRS:lle valtioneuvoston antama ohjearvo on 10 mg/m3 (rikkinä). Keminmaassa pitoisuudet olivat enimmillään (v. 1996) 50% em. ohjearvosta (Paattiossa 80%). Maailman terveysjärjestö (WHO) on antanut viihtyisyysperusteella rikkkidioksidille (H2S) suositusarvon (maksimi) 7 mg/m3 . Vastaava Kanadan suositusarvo on 15 mg/m3 .

Myöskin kiintoainepäästöjen ja niiden sisältämien alkuainekomponenttien, esim. rikin, vähentäminen on jatkossakin tarpeen, sillä valtioneuvoston asettama tavoitearvo rikkilaskeumalle ylittyy molempin puunjalostuskombinaattien läheisyydessä.

Oy Metsä-Botnia Ab:ssä on suunnitelma laimeiden hajukaasujen käsittelyn tehostamiseksi aikavälillä 1997-2000.

*TRS = Total Reduced Suplhur ( täydellisesti pelkistynyt rikki)