Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

 

Varhaiskasvatuksen tasa-arvo hanke

Keminmaan kunta on hakenut valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 ja saanut avustuksen.

Tasa-arvohankkeen tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen merkitystä lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin edistäjänä.

Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähipalveluperiaatteen vahvistamiseen sekä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia.

Keminmaassa työskentelee hanketyöntekijöinä varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitaja. Tämän resurssin avulla tuetaan kielenkehityksen edistämistä ja oppimisympäristöjen rakentamista. Käytössä on mm. Roihusten perhe kielellisten taitojen, sanaston ja kommunikoinnin edistämiseen ryhmä ja yksilötilanteissa.

 

 

Kielenkehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Keminmaan varhaiskasvatuksessa on käytössä Roihusten Arjessa ja Harrastukset paketit, jotka sisältävät laajan harjoittelumateriaalin lasten kommunikoinnin ja kielen kehityksen tukemiseen. Materiaaleissa seikkailee Roihusten perhe. Materiaalin ytimenä on vahva visuaalisuus ja lapsen osallisuuden vahvistaminen kuvakommunikoinnin avulla. Materiaaliin sisältyvät arkikuvat, kuva- ja kerrontakortit sekä toimintataulut, jotka auttavat lasta ymmärtämään kieltä sekä helpottavat keskittymisessä ja oman toiminnan ohjaamisessa. Kuvien avulla voidaan tukea myös lapsen ilmaisua. Aikuinen käyttää kuvia jutellessaan lapsen kanssa, jolloin lapsi näkee, miten kuvia käytetään eli lapsi oppii mallittamisen kautta.

Lapset oppivat parhaiten, kun heillä on hauskaa ja he saavat olla aktiivisia. Roihusten perheen harjoitukset onkin suunniteltu lapsia motivoivien pelien ja leikkien ympärille. Ydinsanoja eli kielessä paljon toistuvia sanoja opetellaan ja kertaillaan esimerkiksi lotto- ja noppapelien avulla tai syöttämällä sanoja hassuille ahmattihahmoille. Kerrontaa taas lapset voivat harjoitella arkikuvista heräävillä keskusteluilla tai vaikkapa sadutuksen avulla.

 
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke

Keminmaan kunta on hakenut valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021 - 2022 ja saanut avustuksen.

Valtionavustus on oleellinen osa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa. Vuosina 2020-2022 Oikeus Oppia -kehittämisohjelman puitteissa vahvistetaan laatua ja tasa-arvoa varhaiskasvatuksessa.

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

Keminmaan esiopetusyksiköissä työskentelee hanketyöntekijänä varhaiskasvatuksen opettaja. Tämän resurssin avulla tuetaan mm. esioppilaiden sosiaalisia-, tunne- ja kaveritaitoja. Käytössä on mm. Piki-materiaali, Askeleittain- ja Pienten askelien materiaalit tukemaan

 

 

 

Päättyneet hankkeet
Minä osaan!                          

Keminmaan kunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 1.8.2020 - 31.7.2021.

Keminmaassa avustusta käytetään lukukoodinaattorin palkkamiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen

   • lisätä kiinnostusta kirjoihin, lukemisharrastusta ja kielellistä kehitystä

   • palkata lukukoordinaattori

   • kehittää oppimisympäristöjä

   • kehittää yhteistyötä

Avustuksen tavoite:

Valtion erityisavustuksen avulla vahvistetaan lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukutaitoa, lukuinnostusta ja lukuharrastusta. Erityisavustus myönnetään toimiin, joilla innostetaan lapsia lukemaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen kielellistä toimintaa ja ympäristöä.

 

 

 

Yhdessä tehdään - liikkumaan mennään 

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallinen kehittämisavustus

Keminmaan kunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankkeeseen ”Yhdessä tehdään – liikkumaan mennään”

OKM:n Hankeavustus kohdentuu (19.8.2020-31.12.2020) varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa tehtävään yhteistyöhön liikunnallisen elämäntavan edistämisen toimintakulttuurin rakentamiseen liikunnan vuosikellon suunnitelmalla ja jalkautuksella. Avustuksella palkataan liikunnanohjaaja tukemaan tätä työtä. Yhtenä painopisteenä on lasten, perheiden ja henkilöstön osallisuuden lisääminen liikunnallisen elämäntavan rakentamisessa.  Liikunnanohjaaja toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lisäten verkostoitumista ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.    

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia liikunnallista elämäntapaa edistäviä paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti. Hanke voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Hanke voi myös kohdistua pääasiallisena tarkoituksenaan sukupuolten tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden parantamiseen liikunnallisen elämäntavan edistämisessä.

Avustuksen tavoite

Määrärahalla tuettavien hankkeiden tulee toimeenpanna Valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteon (2018) liikunnalliseen elämäntapaan liittyviä ehdotuksia, valtakunnallisia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksia 2020 (Muutosta liikkeellä! 2013) sekä liikuntalain (390/2015) ja hallitusohjelman (2019)liikunnalliseen elämäntapaan liittyviä linjauksia.