Esiopetus

Koulun aloitusta edeltävällä esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta,
jonka tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä
sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.
Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan,
niihin puututaan ja näin ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Lasten on ennen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään
esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 a §).
Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Keminmaan kunnassa esiopetuslasten päivähoito on järjestetty esiopetusyksiköissä.

 

 

 

”Melkein meidän pihasta
alkaa suuri maailma:
Metsä pilven korkuinen,
lampi meren laajuinen.
Pihapolku koivikossa
pian häipyy kadoksiin,
kaarnavene lammikossa
kelluu näkymättömiin.
Outo suuri maailma
on heti portin takana.”

 

 -Kaija Pakkanen-