Lapin hyvinvointialueen tiedotteita 

Tästä linkistä Lapin hyvinvointialueen sivustolle

Lapin hyvinvointialue vastaa Lapin julkisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Palvelut siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, jotta asukkaat saisivat aiempaa tasavertaisempia sote- ja pelastuspalveluja kaikkialla Suomessa.

Sivustolta löytyy mm. tietoa valmistelun etenemisestä, päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista.

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa nettisivuilta: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

 

Tiedote: Lapin sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023

 

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 7.12. kokouksesta

Aluehallitus esittää monipuolista yhteistyötä neljän pohjoisimman hyvinvointialueen kesken 

Aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen. Kaikki Suomen hyvinvointialueet on jaettu viiteen yhteistyöalueeseen. Lain mukaan yhteistyöalueiden täytyy sopia sisäisestä yhteistyöstä aina valtuustokaudeksi kerrallaan. Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Lapin lisäksi Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. 

Yhteistyöalueiden tulee edistää muun muassa sote-palvelujen laatua, turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Hyvinvointialueiden yhteistyö on tarpeen muun muassa erikoissairaanhoidossa, koulutuksessa, poikkeusoloihin varautumisessa ja sähköisten palvelujen kehittämisessä. 

Pohjoisella alueella on jo aiemmin tehty yhteistyötä muun muassa Nordlabin laboratoriotoiminnassa, Mediecon verkkokoulutuksissa sekä Tervian henkilöstönsaatavuuspalveluissa. Uutena yhteistyömuotona on pohdittu muun muassa yhteistä matkakeskusta.  

 

Tarkennuksia hallintosääntöön 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle muutoksia ja täydennyksiä hallintosääntöön. Täydennykset koskevat muun muassa sisäistä valvontaa, häiriötilanteita ja poikkeusoloja, konsernijohtoa, osallisuusohjelmaa, terveyden- ja sairaanhoidon sekä hoitotyön johtamista sekä viranhaltijoiden toimivaltasäännöksiä. 

Aluehallitus äänesti, pitäisikö hoitotyön johtajan tulevaisuudessa toimia myös sairaalaylihoitajien ja palvelualueiden johtavien hoitajien hoitotyön hallinnollisena esihenkilönä. Esitys ei kuitenkaan saanut tarpeeksi kannatusta. 

Aluehallitus äänesti myös, pitäisikö hallintosääntöön kirjata johtoryhmän vähimmäiskokoonpano. Esitys ei kuitenkaan saanut tarpeeksi kannatusta. 

 

Sosiaalipalvelujen toimintaohjeet ja asiakasmaksut yhtenäistyvät 

Aluehallitus hyväksyi keskiviikon kokouksessaan suuren joukon sosiaalipalvelujen toimintaan, asiakasmaksuihin ja palkkioihin liittyviä asiakirjoja. 

Ikääntyneiden ammatillisen perhehoidon toimintaohje
Ammatillisesta perhehoidosta maksetaan perhehoitajille pitkäaikaisesta hoidosta 114 euroa vuorokaudelta ja lyhytaikaisesta hoidosta 140 euroa vuorokaudelta. 3-6 tuntia kestävästä hoitopäivästä maksetaan 70 euroa ja 6-8 tuntia kestävästä päivästä 95 euroa. 

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje
Ohje on niihin tapauksiin, kun palvelu ei ole niin sanottua ammatillista perhehoitoa vaan toimeksiantosuhteista perhehoitoa. Samalla hyväksyttiin hoitajille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset. Hyvinvointialueen tavoitteena on lisätä perhehoidon osuutta kaikista ikääntyneiden asumispalveluista. 

Lastensuojeluun ja vammaispalveluihin liittyvän lasten ja nuorten perhehoidon toimintaohje
Samalla hyväksyttiin palveluun liittyvät palkkiot ja kulukorvaukset. 

Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirja

Samalla määritettiin asiakkailta perittävät enimmäishinnat. 

Kotihoidon palvelusetelisääntökirja
Kotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin enimmäisarvoksi päätettiin 36 euroa tunnilta. 

Tukipalvelujen palvelusetelisääntökirja
Samalla hyväksyttiin palvelujen myöntämisperusteet. Palveluseteleiden arvot käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

Tukiperhetoiminnan toimintaohje
Palveluun liittyvät palkkiot ja kulukorvaukset käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

Lääkkeiden annosjakelun palvelusetelisääntökirja
Lääkkeiden annosjakelun palvelusetelin arvo on neljä euroa per viikko. 

Ikääntyneiden ja alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen myöntämisperusteet
Samalla hyväksyttiin omaishoidontuen palkkiot. Palkkiot tulevat voimaan jo vuodenvaihteessa, mutta kunkin asiakkaan palkkiot muuttuvat vasta sitten ensi vuoden aikana, kun hänen kanssaan on tehty uusi palvelutarvearviointi.  

Muita päätöksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuihin liittyen:
Rintamaveteraaneille voidaan myöntää ikääntyneiden palveluita palvelusetelillä tuloista ja varoista riippumatta ja ilman asiakasmaksua. Sijaisomaishoidon tasasuuruisen palvelusetelin arvo on 36 euroa tunnilta. Palvelusetelillä pyritään osaltaan tukemaan omaishoitajia. 

Asiakkaan pyytämiin asiakirjoihin, tietopyyntöihin ja postitukseen liittyviä maksuja korotetaan inflaation vuoksi kahdeksan prosenttia nykytasosta. Myös muilta hyvinvointialueilta, vakuutusyhtiöiltä, Kelalta ja muilta vastaavilta toimijoilta perittäviä terveyspalvelujen toimenpidemaksuja korotetaan kahdeksalla prosentilla. 

Kaikkiin nyt päätettyihin toimintaohjeisiin, asiakasmaksuihin ja palkkioihin voi tutustua paremmin esityslistan tai pöytäkirjan liitteissä: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat 

 

Vuosien 2024-2027 investointisuunnitelma on erittäin alustava 

Lapin aluehallitus päätti keskiviikon kokouksessaan investointisuunnitelmaesityksestä, joka menee seuraavaksi aluevaltuuston käsiteltäväksi. Suunnitelma koskee vuosia 2024-2027. Valtuuston päätöksen jälkeen suunnitelma toimitetaan ministeriöiden hyväksyttäväksi. Vuoden 2023 investointisuunnitelmaesityksestä on päätetty jo aiemmin syksyllä. 

Kaikki investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet ovat vasta alustavia suunnitelmia. Kaikista nyt suunnitelluista investoinneista päätetään vielä erikseen kunkin vuoden talousarvion yhteydessä. Lisäksi jokaisesta investoinnista on tehtävä erikseen investointipäätös, kun asia on ajankohtaisempi. 

Vuonna 2024 investointeja olisi noin 65 miljoonaa, vuonna 2025 noin 31 miljoonaa, ja vuosina 2026 ja 2027 noin 27 miljoonaa per vuosi. Investoinneiksi lasketaan myös erilaisilla pitkäaikaisilla sopimusjärjestelyillä tehtävät hankinnat. 

Eniten vuonna 2024 investoitaisiin rakennuksiin (30 miljoonaa) ja erilaisiin laite- ja kalustohankintoihin (7 miljoonaa). Kolmanneksi suurin investointierä olisivat ICT-palvelut ja muut aineettomat hyödykkeet (6,5 miljoonaa). Laite- ja kalustohankintoihin kuuluvat muun muassa vuosittain hankittavat kahdeksan ambulanssia. 

Vuoden 2024 suurimmat varsinaiset rakennusinvestoinnit olisivat Lapin keskussairaalan ensimmäisen laajennushankkeen eli ITU-hankkeen jatkaminen, 8 miljoonaa, sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian avopalvelujen tilat, 3 miljoonaa. Muita sote-palvelujen tilamuutoksia ja perusparannuksia tehtäisiin 3 miljoonalla. 

Lapin keskussairaalan laajennuksen toinen vaihe eli Verso on keskeytetty, ja se ei ole mukana tämänhetkisessä suunnitelmassa. Uudessa suunnitelmassa lasten- ja nuorisopsykiatrian avopalveluille ei rakenneta uusia tiloja, vaan tilat remontoidaan nykyisten tilojen yhteyteen. 

Erilaisiin sopimuksilla hankittaviin tiloihin varattaisiin alustavasti vuonna 2024 Rovaniemen palveluasuntoihin 10 miljoonaa, Savukosken asumispalveluihin 3 miljoonaa ja Rovaniemen kehitysvammaisten asumisyksikköön 3 miljoonaa. Vuonna 2025 vuorossa olisivat Tornion palveluasuminen (4 miljoonaa) ja vuonna 2026 Inarin sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelun käynnistäminen (100 000 euroa).  

Vaikka jokin hanke on tämänhetkisellä listalla, se ei vielä tarkoita, että hanke olisi varmistunut. Hyvinvointialue varautuu esimerkiksi siihen, että tilahankkeiden kiireellisyysjärjestykseen tulee yllättäviä muutoksia. 

 

Muita päätöksiä 

Esitetään aluevaltuustolle, että se hyväksyy kuntien ja kuntayhtymien ilmoittaman omaisuuden, sopimusten ja vastuiden siirtymisen hyvinvointialueelle. Sairaanhoitopiirien, pelastuslaitoksen ja Kolpeneen palvelukeskuksen omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle kokonaisuudessaan. Kuntien sote-palvelujen toimitilat sen sijaan jäävät kuntien omistukseen, ja hyvinvointialue sitoutuu vuokraamaan ne käyttöönsä vähintään kolmeksi vuodeksi. 

Esitetään aluevaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointialueen sijoitustoiminnan, rahoituksen sekä lainan ottamisen ja antamisen periaatteet. Lisäksi hyväksyttiin erilaisia tarvittavia sopimuksia rahoituslaitosten kanssa, jotta voidaan turvata hyvinvointialueen rahoitus ja rahaliikenne. Nimettiin rahatoimesta vastaavaksi viranhaltijaksi talousjohtaja Elisa Kusmin. 

Ehdotetaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien hyvinvointialuejaoston jäseneksi Pertti Hemminkiä. 

Valittiin sisäisen tarkastajan virkaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Maria Tähtinen. 

Valittiin somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virkaan Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila. 

Hyväksyttiin Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n osakassopimus ja yhtiöjärjestys ja merkitään 66 osaketta 500 euroa kappale. Nimettiin yhtiön hallituksen jäseneksi Antti Kaarlela ja varajäseneksi Vuokko Tieva-Niittyvuopio. Pohjois-Lapin Ruoka Oy on Sodankylän perustama inhouse-yhtiö, joka tuottaa ateriapalveluja omistajakuntien sivistyspalveluille ja hyvinvointialueen sote-asiakkaille. Osakkeiden myötä hyvinvointialue omistaa noin 20 % yhtiöstä. 

Vammaispalveluihin ja ikääntyneiden palveluihin perustettiin yhteensä neljä johtavan sosiaalityöntekijän virkaa. Virat täytetään ensisijaisesti sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. Seitsemän johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen jätettiin pöydälle. 

Perustettiin Tietohallinto ja digitaaliset palvelut -vastuualueelle kolme suunnittelijan toimea, kolme erityisasiantuntijan toimea, neljä asiantuntijan toimea sekä yksi sovellussuunnittelijan toimi ja yksi projektipäällikön toimi. 

Perustettiin toimitilapäällikön, kalustopäällikön, kuljetuspäällikön ja varastopäällikön toimet. Lisäksi perustettiin lakkautettavan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin teknisen johtajan viran tilalle projektipäällikön toimi. Projektipäällikkö vastaa Länsi-Pohjan ja Meri-Lapin alueen investointiprojekteista. 

Hyväksyttiin Lapin keskussairaalan laajennushankkeen rahoituksen puitesopimuksen muuttaminen hyvinvointialueen nimiin. 

Päätettiin siirtää sosiaalipalvelujen toimivaltaa sosiaalipalvelujen viranhaltijoille niin, että heillä on toimivaltuudet tehdä tarvittavia asiakasasioihin liittyviä päätöksiä. 

- - - - -

Lapin aluehallituksen päätöksiä 30.11.2022

Sosiaalipalvelut ottaa käyttöön palvelusetelit


Aluehallitus päätti, että palveluseteli otetaan käyttöön seuraavissa sosiaalipalveluissa:

Ikääntyneiden palvelut:

- Kotona asumista tukevat palvelut

- Tukipalvelut

- Ikääntyneiden asumispalvelut: Yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

- Veteraanien palvelut

- Omaishoidon palvelut

- Lääkkeiden annosjakelu.

 

Perheiden ja työikäisten palvelut:

- Lapsiperheiden kotipalvelu ja kotihoito

- Työikäisten asumispalvelut: tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

- Tukihenkilötoiminta

- Työikäisten kotihoito

- Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut: tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen.

 

Vammaispalvelut:

- Henkilökohtainen apu

- Vammaisten asumispalvelut: yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen.

 

Palveluseteli on vain yksi tapa, jolla hyvinvointialue järjestää vastuulleen kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Muita tapoja on tuottaa palvelut itse tai yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa tai ostaa palveluja muilta palvelujen tuottajilta.

Hyvinvointialue myöntää asiakkaalle niin sanotun palvelusetelin, jolla asiakas voi hankkia hyvinvointialueen hänelle myöntämää palvelua toimijalta, jonka hyvinvointialue on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi. Jos asiakas haluaa ostaa palvelua, joka on kalliimpi kuin setelin arvo, hän maksaa erotuksen itse.

Luettelo hyväksytyistä palvelusetelituottajista kootaan ensi vuonna lapha.fi-sivustolle. Pääosin nykyiset palvelusetelituottajat jatkavat myös ensi vuonna. Jos asiakas hyödyntää palvelusetelipalvelua tänä vuonna, palvelu jatkuu myös vuodenvaihteen yli, elleivät asiakas ja palveluntuottaja sovi muuta.

Palveluseteli edistää asiakkaiden valinnanvapautta ja yksityisten palveluntuottajien hyödyntämistä.

Lisätietoja 

Perheiden ja työikäisten palveluiden johtaja

Johanna Korteniemi, 040 581 1255, johanna.korteniemi@lapha.fi

Vammaispalveluiden johtaja
Mirja Kangas, 040 660 9720, mirja.kangas@lapha.fi

Ikääntyneiden palveluiden johtaja
Annukka Marjala, 040 836 0821, annukka.marjala@lapha.fi

 

Pelastuslaitoksen palveluhinnasto perustuu valtakunnalliseen ohjeistukseen
Aluehallitus päätti pelastuslaitoksen palveluhinnaston. Pelastuslaitoksen lakisääteiset tehtävät ovat maksuttomia, ellei niitä ole erikseen säädetty maksullisiksi. Maksullisia tehtäviä ovat esimerkiksi toistuvat virheelliset palohälytykset, jos ne aiheutuvat automaattisten palohälyttimien toimimattomuudesta. Toistuvista virhehälytyksistä voidaan kolmannesta hälytyksestä lähtien periä 990 euron maksu.

Muita maksullisia palveluja ovat erilaiset palotarkastukset, valvontatoimet ja kemikaalien käyttöön liittyvät tarkastukset.  Pelastuslaitos voi periä maksuja myös kaluston vuokraamisesta sekä osasta pelastuslaitoksen järjestämistä koulutuksista. Alkusammutuskoulutus varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä hoitolaitosten henkilöstölle on kuitenkin maksutonta.

Palveluhinnastot ovat nähtävissä esityslistan/pöytäkirjan liitteissä: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

 

Muita päätöksiä:

Aluehallitus päätti esittää valtuustolle, että hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon lisätään Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen sekä Ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeen kustannukset. Hankkeet siirtyvät Poskelta eli Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta hyvinvointialueelle.
Merkittiin tiedoksi talousraportti tammi-syyskuun toteutuneesta taloudesta. Hyvinvointialueen valmistelun kulut ovat olleet ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 6,1 miljoonaa. Koko vuoden talousarvio on 25,6 miljoonaa. Kulut nousevat merkittävästi loppuvuonna, kun lisää valmistelijoita sekä toimiin ja virkoihin valittuja työntekijöitä pääsee aloittamaan työnsä. Lisäksi loppuvuonna otetaan jo käyttöön erilaisia tulevia tietojärjestelmiä, mikä lisää ostopalvelujen kustannuksia. Tälle vuodelle myönnettyjä varoja on mahdollista käyttää hyvinvointialueen valmisteluun vielä ensi vuonna.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että ministeriöt ovat hyväksyneet hyvinvointialueen investointisuunnitelmaesitykset.

Aluehallitus hylkäsi kaksi oikaisuvaatimusta, jotka koskivat ensihoidon ylihoitajan valintaa. Oikaisuvaatimusten esitysperusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen.

Aluehallitus perusti puhtaus- ja tekstiilihuollon palveluihin neljä siivouspäällikön toimea. Lisäksi ruokapalvelun vastuualueelle perustettiin ruokapalveluesimiehen toimi. Uudet toimet täytetään ensisijaisesti sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä.
Ruokapalveluja tuottava Meri-Lapin kuntapalvelut on päättänyt muuttaa toimintansa osakeyhtiöksi. Aluehallitus nimesi Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Maritta Rissasen. Yhtiön omistussuhteet ja toiminta jatkuvat ennallaan.


Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimusta koskeva pykälä 382 päätettiin jättää pöydälle ja käsitellä seuraavassa kokouksessa.

 

- - - - -

Lapin aluehallitus jatkoi kokousta 17.11. 

Aluehallitus evästi talousarvion tekemistä

Lapin aluehallitus ohjeisti hyvinvointialueen valmistelijoita ensi vuoden talousarvion laatimisessa.

Hyvinvointialueen kokonaisbudjetti on ensi vuonna hieman alle miljardi euroa. Aluehallitus päätti ohjeistaa, että ensi vuoden talous voisi jäädä korkeintaan 30 miljoonaa miinukselle. Kolme jäsentä äänesti sen puolesta, että alijäämä olisi pienempi ja vuosikate nollassa.

Aluehallituksen mielestä talouskurin pitää olla tiukka ja säästökohteita täytyy etsiä aktiivisesti. Sote- ja pelastuspalveluihin ei pidä tässä vaiheessa perustaa uusia toimia niiden lisäksi, mitä kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy. Hallinto- ja tukipalveluihin sekä kehittämis- ja strategiapalveluihin ei ole siirtymässä tarpeeksi työntekijöitä, mutta uutta henkilöstöä palkataan vain se minimimäärä, joka tarvitaan sote- ja pelastuspalvelujen toiminnan tukemiseksi.

Uusia tehtäviä voidaan esittää lähinnä vain siinä tapauksessa, että ne toisivat säästöä esimerkiksi ostopalvelujen tai ylitöiden vähenemisen kautta.

Nyt esitetyssä talousarvioehdotuksessa ei suunnitella sellaisia toimia, jotka aiheuttaisivat useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa.

Talousarvioehdotuksen sisällöstä riippumatta liikkeenluovutuksen yhteydessä on kuitenkin mahdollista, että yksittäisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteiden ehdot voivat heikentyä. Liikkeenluovutuksesta johtuen voi myöhemmin tulla myös tilanteita, joissa yksittäisiä palvelussuhteita täytyy irtisanoa taloudellisin tai tuotannollisin perustein.

Lapin aluevaltuusto päättää talousarviosta joulukuun kokouksessaan. Hyvinvointialue kuitenkin varautuu tekemään talousarvioon muutoksia ensi vuoden aikana. Talousarviossa suurin kuluerä ovat henkilöstökulut. Kaikkia virkoja ja toimia ei ole vielä perustettu, mikä hankaloittaa kuluarviointia. Lisäksi kuluja kasvattavat muun muassa inflaatio, energiakriisi sekä hoitajien minimimitoituksen muuttuminen.

 

- - - - -

Aluehallituksen päätöstiedote 16.11. Kokous jatkuu 17.11.

Sote-palvelujen asiakasmaksut yhtenäistyvät 

Aluehallitus hyväksyi koko Lappiin yhtenäiset asiakaspalvelumaksut. Asiakasmaksuissa ei ole ollut isoja eroja, sillä lähes kaikissa kunnissa ja palveluissa on ollut käytössä valtion määrittämät enimmäismaksut. 

Käyntimaksu terveyskeskuslääkärille on vuoden alusta lähtien 20,90 euroa, ja se peritään vuodessa korkeintaan kolme kertaa.  

Alle 25-vuotiaiden ehkäisy on jatkossa maksutonta koko Lapissa. Myös veteraanit saavat maksuttomia palveluja. 

Hallitus äänesti, pitäisikö perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käyntimaksuista luopua kokonaan. Niistä luopumista kannatti kuitenkin vain kaksi jäsentä, joten käyntimaksujen periminen pysyi voimassa. 

Hyvinvointialueen valmistelijat jatkavat asiakasmaksuperusteiden valmistelua muun muassa täydentämällä maksuvapautusten perusteita. Aluevaltuusto hyväksyy asiakasmaksujen yleiset perusteet samalla kun päättää ensi vuoden talousarviosta joulukuussa. Jos aluevaltuuston hyväksymät perusteet ovat ristiriidassa aluehallituksen nyt hyväksymien yksityiskohtaisten maksujen kanssa, aluehallitus käsittelee asiakasmaksut uudelleen. 

Tarkat tiedot asiakasmaksuista on nähtävissä 16.11.2022 pidetyn aluehallituksen kokouksen liitteenä: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat 

 

Valmiuspäällikön virka sisäiseen hakuun 

Aluehallitus perusti hallinto- ja tukipalveluihin valmiuspäällikön viran. Valmiuspäällikkö johtaa, kehittää ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveys- sekä tukipalvelujen riskienhallintaa. Virka laitetaan avoimeksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn.  Muista varautumisen ja valmiuden henkilöresursseista päätetään myöhemmin. 

Lain mukaan hyvinvointialueen on varmistettava, että sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelu koskee kaikkia toimialoja. Erilaisia häiriötilanteita voivat olla muun muassa suuronnettomuudet, laajamittainen maahantulo, epidemia, energia- ja tietoliikennekatkokset sekä tulvat ja myrskyt. 

 

Ikääntyneiden palveluasumisen kilpailutus seuraaville vuosille  

Aluehallitus kilpailuttaa ikääntyneiden ympärivuorokautisia asumispalveluja. Sopimuskausi on kaksivuotinen keväästä 2023 kevääseen 2025. Sen jälkeen on mahdollista sopia vielä yhdestä lisävuodesta. 

Hyvinvointialue hyödyntää ostopalveluja, jos palveluja ei ole mahdollista järjestää omana tuotantona tai palveluseteliyrityksiä hyödyntämällä.  

 

Muita aluehallituksen päätöksiä 

Hyväksyttiin Lapin hyvinvointialueen hankintarajat. Hankintaohjeistusta täydennetään ja tarkennetaan valmistelun edetessä. 

Hyväksyttiin, että Lapin sairaanhoitopiiri vaihtaa Kuntarahoitukselta aiemmin ottamansa 33 miljoonan euron lainan kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseksi. Laina siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle kuten muutkin sairaanhoitopiirien varat ja velat. Vaihtuva korko tulee nykyisessä taloustilanteessa edullisemmaksi kuin kiinteä korko. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä ensi vuoden talousarvioon liittyvä pykälä 365 käsitellään aluehallituksen jatkokokouksessa torstai-iltapäivänä 17.11.2022. 

Hyväksyttiin aluehallituksen kokousaikataulu keväälle 2023. Kokouksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla ja niihin voi osallistua myös etäyhteydellä.

18.1.2023, 25.1.2023, 7.2.2023, 22.2.2023, 1.3.2023, 22.3.2023, 29.3.2023, 5.4.2023, 19.4.2023, 26.4.2023, 3.5.2023, 17.5.2023, 31.5.2023, 14.6.2023, 28.6.2023

Lisäksi tämän vuoden lopussa varaudutaan tarvittaessa pitämään lisäkokous ke 21.12. 

- - - - -

Aluehallituksen päätöstiedote 9.11.2022

Kunnilla ja muilla yhteistyökumppaneilla mahdollisuus kommentoida strategiaa 

Hyvinvointialue on valmistellut strategialuonnoksen ja pyytää siihen virallisia lausuntoja Lapin kunnilta, Lapin liitolta, Julkisen alan unionilta, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöltä, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestöltä, Maakunnalliselta järjestöneuvottelukunnalta, Lapin yrittäjiltä, Lapin kauppakamarilta, Lapin yliopistolta, Lapin ammattikorkeakoululta, ammattiopisto Lappialta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUlta ja Lapissa toimivilta seurakunnilta. Lausunnot tulee jättää 15.12.2022 mennessä. 

Yksityiset ihmiset ja muut tahot ovat voineet kommentoida strategialuonnosta jo verkkokyselyssä ja Ota kantaa -palvelussa. Lausuntonsa ovat jättäneet jo mm. Saamelaiskäräjät, Saamen kielen ohjausryhmä, osallisuus- ja asiakkuuslautakunta, hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta sekä pelastus- ja valmiuslautakunta. Kaikkiaan strategiaan on tullut eri valmisteluvaiheissa jo yli 2300 kommenttia. 

Strategiasta päätetään ensi vuoden alkupuolella. 

 

Hyvinvointialue ei puolla Tornion kymmentä lisähoitajaa 

Tornion sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt hyvinvointialueelta lausuntoa kymmenen uuden hoitajan toimen perustamiseksi kotihoitoon. Hyvinvointialue ei suosittele uusien toimien perustamista, sillä niitä ei ole huomioitu tämän vuoden talousarviossa. 

Aluehallitus antaa toimialajohtajien tehtäväksi valmistella perusteltu selvitys, mitkä ovat henkilöstötarpeet sen lisäksi, mitä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy.  

 

Lapin yhteinen ruokapalveluyhtiö pistetään jäihin, kunnat selvittävät omia ratkaisujaan  

Hyvinvointialue on selvittänyt mahdollisuutta järjestää ruokapalveluja keskitetysti ja perustanut kesäkuussa Lapin Ateriapalvelut -osakeyhtiön. 

Kunnilta saatujen tietojen mukaan Sodankylän kunta perustaa oman ruokapalveluyhtiön. Sodankylän yhtiöön olisi mahdollisesti liittymässä myös muita kuntia. Lapin Ateriapalvelu Oy:n hallitus arvioi, että yhtiön osakaspohjasta ei tulisi tarpeeksi laaja, joten vaihtoehtona on yrityksen toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen. 

Aluehallitus päättää keskeyttää Lapin Ateriapalvelut Oy:n toiminnan joulukuun alusta alkaen. Yhtiön toiminnan jatkamisesta päätetään erikseen viimeistään keväällä 2025.  

 

Nordlab hyvinvointiyhtymän perustaminen etenee 

Lapin aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi sopimuksen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän eli NordLabin toiminnan siirtämisestä uuteen Nordlab hyvinvointiyhtymään. NordLab hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Lapin omistusosuudeksi tulee noin 24 prosenttia. 

Uusi Nordlabin hyvinvointiyhtymä ottaa vastattavakseen vanhan liikelaitoskuntayhtymän varat, velat, sitoumukset ja vastuut.  NordLabin toiminta jatkuu käytännössä ennallaan, vain yhtymämuoto vaihtuu, jotta se täyttäisi lain vaatimukset. 

Lapissa sekä vanhan Nordlabin työntekijät että kunnissa työskennelleet laboratoriotyöntekijät siirtyvät vuodenvaihteessa uuden Nordlabin työntekijöiksi. Hallinnollisesti siirtyminen tapahtuu siten, että ensin työntekijät siirtyvät sairaanhoitopiirien työntekijöiksi, sen jälkeen hyvinvointialueen työntekijöiksi ja vasta sitten uuden Nordlabin työntekijöiksi. 

 

Muita aluehallituksen päätöksiä:  

Aluehallitus hyväksyi Pohjoismaiden Investointipankin, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Lapin hyvinvointialueen välisen sopimuksen lainojen siirtymisestä Lapin hyvinvointialueelle.   

Kunta ja hyvinvointialuetyöntekijät KT on esittänyt nimeämispyynnön hyvinvointialuejaostoon. Nimeämispyyntö merkittiin tiedoksi.  

Annettiin toimialajohtajille ja vastuualuejohtajille toimivalta antaa lausuntoja ja kannanottoja sopimuksiin, jotka siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.  

Merkitään tiedoksi terveysjohtajan antama selvitys, että suusairauksien poliklinikka kuuluu siirtymävaiheessa somaattisen erikoissairaanhoidon vastuualueelle operatiivisen erikoissairaanhoidon vastuuyksikköön. 

Hyväksyttiin sammutusautojen hankinnat Äkäslompoloon ja Sodankylään sekä säilytysautojen hankinnat Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle. 

Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimukseen liittyvä pykälä 344 jätettiin pöydälle. 

- - - - -

 

Aluehallituksen päätöksiä 31.10.2022

Taksien kilpailutuksessa arvioidaan monia eri ominaisuuksia 

Lapin aluehallitus päätti käynnistää henkilöliikennepalvelujen kilpailutuksen muutamien kuntien osalta.  

Kilpailu toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jossa hinnoittelu on kaikilla niin sanotun yhteiskuntataksan mukainen. Hyvinvointialue valitsee kuljetusyrittäjät laatukriteerien pohjalta. Pisteisiin vaikuttavat muun muassa paikallistuntemus, taksiyrittäjäkoulutus, ajokaluston ikä ja päästöt sekä kuinka pitkään yritys on toiminut.  

Kilpailutus on tarpeen Pelkosenniemen, Kemin, Keminmaan, Tervolan, Ylitornion ja Tornion kunnissa, joissa nykyiset sopimukset loppuvat tämän vuoden aikana. Kilpailutus koskee vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakeihin perustuvia kyytejä. Palvelut kilpailutetaan vuosille 2023-2025 sekä yhdelle optiovuodelle. 

Aluehallitus päättää myöhemmin kuljetuspalvelujen soveltamisohjeista. Ohjeissa määritellään muun muassa, miten sosiaalipalvelut voi myöntää yksittäisille asiakkaille oikeuden saada aina oma tuttu taksi. 

 

Muita päätöksiä 

- Osallistutaan Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian professorin toimen kustannuksiin, jos muutkin Pohjoisen yhteistyöalueen hyvinvointialueet osallistuvat. Määräaikainen yhteinen toimi on ollut jo vuodesta 2017, ja nyt sitä jatkettaisiin kahdella vuodella. Lapin osuus kustannuksista olisi 15 prosenttia. 

 - Esitetään aluevaltuustolle, että se myöntää Minna Tarkalle eron osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan varajäsenen tehtävistä ja valitsee uuden varajäsenen. 

 - Päätettiin, että henkilöstöjaosto voi jatkossa päättää erikseen määritettyjen viran- ja toimenhaltijoiden palkoista, työehdoista, sijaiskorvauksista, kelpoisuusvaatimuksista ja virka- ja toiminimikkeiden muutoksista. Jaosto päättää myös niiden virkojen ja toimien perustamisesta, joihin siirtyvät viranhaltijat ja työntekijät, joiden tehtävät eivät liikkeenluovutuksessa muutu. 

 - Päätettiin, että sosiaalijohtajan sijaiset ovat perheiden ja työikäisten palveluiden johtaja Johanna Korteniemi, vammaisten palveluiden johtaja Mirja Kangas ja ikääntyneiden palveluiden johtaja Annukka Marjala. Hallintojohtajan sijaiset ovat lakiasiainjohtaja Miikka Ruokamo, talousjohtaja Elisa Kusmin ja tekninen johtaja Anne Korhonen. Pelastusjohtajan sijaiset ovat pelastuspäällikkö Harri Paldanius ja riskienhallintapäällikkö Timo Rantala. Terveysjohtajan sijaisena toimii sosiaalijohtaja Liisa Niiranen ja kehitysjohtajan sijaisena hallintojohtaja Harri Tiuraniemi kunnes toimialoilla on virkasuhteessa olevia viranhaltijoita. 

 - Nimettiin lautakuntien ja henkilöstöjaoston esittelijöiden sijaiset. Osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan esittelijänä toimii kehitysjohtaja Mikko Häikiö ja sijaisena hallintojohtaja Harri Tiuraniemi. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan esittelijänä toimii hallintojohtaja Harri Tiuraniemi ja sijaisena kehitysjohtaja Mikko Häikiö. Pelastus- ja valmiuslautakunnan esittelijänä toimii pelastusjohtaja Markus Aarto ja sijaisena pelastuspäällikkö Harri Paldanius. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen ja sijaisena hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela. 

 - Valmiuspäällikön viran ja valmiussuunnittelijoiden toimista päättäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 - Esitetään aluevaltuustolle, että hyvinvointialue puoltaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun hyvinvointialueen lupahakemusta jatkaa synnytystoimintaa Kainuun keskussairaalassa. Lisäksi esitetään aluevaltuustolle, että hyvinvointialue puoltaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lupahakemusta jatkaa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämistä Raahessa ensi vuoden ajan. 

- Liitytään valtakunnalliseen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskukseen. Keskus muun muassa ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja antaa hyvinvointialueille ja valtiolle selvityksen hyvinvointialueiden toimitilapäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Osaamiskeskus perustetaan Maakuntien tilakeskus Oy:stä siirtämällä sen osakkeet ilmaiseksi valtiolta hyvinvointialueille, Helsingille ja HUS-yhtymälle. 

- Esitetään aluevaltuustolle, että hyvinvointialue hyväksyy Posken eli Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen nykyisten valtionavusteisten hankkeiden siirron hyvinvointialueelle. Ensi vuonna jatkuvia hankkeita ovat Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa sekä Ikäystävällinen Lappi – kotona turvallisesti tulevaisuuden kodeissa. Tänä vuonna päättyviä hankkeita ovat Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa sekä VASA – vahva sote Lapin hyvinvointialueelle sekä Kansa-koulu 4.0 – Sosiaalialan kirjaaminen verkossa ja verkostoissa. 

-Nordlab hyvinvointiyhtymän perustamiseen liittyvä pykälä siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

- Nimettiin Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari ehdolle Lappica Oy:n hallitukseen. Lappica Oy on työterveyshuoltoyhtiö, jonka omistavat Lapin sairaanhoitopiiri, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä sekä Rovaniemen, Ranuan, Sodankylän ja Ylitornion kunnat. Sairaanhoitopiirin ja Kolpeneen osuudet siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle. 

-Kokous jatkuu keskiviikkona 2.11. klo 8. Silloin käsitellään loppuun pykälä 326, joka liittyy sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön. Lausuntopyyntö koskee suunnitteilla olevia hyvinvointialueiden toimeenpanoa koskevia lakimuutoksia. Nykyisen lain mukaan Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla on oikeus kahteen ympärivuorokautisesti päivystävään yhteispäivystykseen vuoden 2032 loppuun saakka. 

- - - - -

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 5.10.

Hyvinvointialue ei hyväksy kaikkia Rovaniemelle esitettyjä uusia sote-vakansseja  

Lapin aluehallitus antoi lausuntonsa koskien 30 uutta toimea ja virkaa, jotka Rovaniemi haluaa perustaa vielä loppuvuoden aikana. Hyvinvointialue pitää perusteltuina vakansseina viittä terveyskeskuslääkäriä, kahta lasten ja nuorten mielenterveystyön sairaanhoitajaa ja yhtä lastensuojelun sosiaaliohjaajaa.  

Aluehallitus suosittelee, että Rovaniemi ei perustaisi muita virkoja ja toimia ennen kuin hyvinvointialueen talousarvio ja palvelujen organisaatio valmistuvat loppuvuodesta. Rovaniemen uudet vakanssit eivät näy kaupungin tämän vuoden talousarviossa. Siksi valtio ei ole voinut huomioida noin miljoonan euron palkkamenoja hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoituksessa.   

  

Saamenkieliset palvelut jatkuisivat kuten ennenkin

Aluehallitus esittää Saamelaiskäräjille, että hyvinvointialue järjestää ensi vuonna pääosin samat saamenkieliset palvelut kuin kunnat ovat aiemmin järjestäneet. 

Hyvinvointialueen saamen kielen ohjausryhmä esitti aiemmin, että nykyisten palvelujen lisäksi hyvinvointialue hakisi Saamelaiskäräjiltä rahoitusta palkata Enontekiölle toinen kotipalvelutyöntekijä eli Veahkki. Aluehallitus päätti yksimielisesti, että toista Veahkkia ei haeta. 

Hyvinvointialue saa saamenkielisten palvelujen järjestämiseen korvamerkittyä valtionavustusta. Tänä vuonna vastaava kuntien saama avustus oli yhteensä 562 000 euroa.  

Enontekiöllä saamenkielisiä toimia ovat tänä vuonna olleet kotiavustaja, lähihoitaja-kotiavustaja, terveydenhoitaja ja Muonion vuodeosaston vastuuhoitaja. 

Inarissa saamenkielisiä toimia ovat kaksi kotipalvelutyöntekijää, kaksi palvelukotien lähihoitajaa, terveyskeskuksen lähihoitaja, kolme kylätyöntekijää ja psykogeriatrinen sairaanhoitaja.   

Sodankylässä saamenkielisiä toimia ovat kotihoidon lähihoitaja sekä kylätyöntekijä.  

Utsjoen saamenkielisiä toimia ovat kaksi hoivatyöntekijää, kaksi Auttaja-Aslak-toiminnan työntekijää, toiminnanohjaaja, terveydenhoitaja-kotisairaanhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja.  

 

Ikäihmisten asumispalvelujen ja kotihoidon myöntämisperusteet yhtenäistyvät  

Ensi vuoden alusta lähtien kaikkialla Lapissa noudatetaan yhtenäisiä ikäihmisten asumispalvelujen ja kotihoidon myöntämisperusteita. Kuntien nykyisiin käytäntöihin tulee vain vähän muutoksia, sillä myöntämisperusteet pohjautuvat lakeihin.  

Yksittäisten asiakkaiden jo voimassa oleviin palveluihin ei tule yhtäkkisiä muutoksia vuodenvaihteessa. Uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön uusille asiakkaille ja kun ikäihmisen palveluja tarvitsee jostakin syystä arvioida uudelleen.  

Hyvinvointialueen ikäihmisten asumispalveluja tulevat olemaan tilapäinen asuminen, tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen sekä pitkä- ja lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen.  

Myös asiakasmaksut yhtenäistyvät vuoden vaihteessa. Maksujen suuruudesta päätetään myöhemmin tänä vuonna.  

Lapin aluehallitus hyväksyi ikäihmisten asumispalvelujen ja kotihoidon myöntämisperusteet, jotka ovat nähtävissä hyvinvointialueen nettisivuilla hallituksen kokouksen tiedoissa: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat.  

 

Organisaation rakentaminen jatkuu  

Aluehallitus perusti terveyspalveluihin kaksi kuntoutuspäällikön virkaa. Teknisiin ja logistiikkapalveluihin perustettiin turvallisuuspäällikön virka. Tietohallinnon ja digitalisaation vastuualueelle perustettiin neljä palvelupäällikön toimea.   

Virat ja toimet laitetaan avoimeksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Jos joitakin virkoja ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua.   

 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta yksi kehittämispalvelujen vastuualue  

Hyvinvointialueen kehittämis- ja strategiapalvelujen vastuualueita ovat jatkossa tutkimus- ja kehittämispalvelut, strategiapalvelut, viestintäpalvelut, tietohallinto ja digitaaliset palvelut sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE). Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus siirtyy hyvinvointialueelle Kolpeneen palvelukeskuksen mukana.   

Poske hallinnoi muun muassa hyvinvointialueelle tärkeitä Tulevaisuuden sote-keskus ja Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeita. Poske on Lapin yliopiston, Saamelaiskäräjien, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun muodostama sopimuspohjainen organisaatio.  

Tutkimusjohtajan tehtävää ei tässä vaiheessa täytetä.  

     

Muita päätöksiä:     

Henkilöliikenteen kuljetusten kilpailuttaminen palautettiin valmisteluun.  
Lapin hyvinvointialue hyväksyy, että Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantaminen OYS:n erityisvastuualueella -hanke sekä Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittäminen Pohjois-Suomessa -hanke siirretään Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa. Hankkeita rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.  
Päätettiin hakea valtionavusta Kestävän kasvun ohjelmasta. Valtionavustuksella on tarkoitus vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota. Hakemus on valmisteltu yhdessä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa.  
Päätettiin sitoutua Sitran Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla -kokeiluihin. Lapin hyvinvointialueella aiotaan kokeilla digitaalista asukaspaneelia ikäihmisten osallistamisessa.  
Merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriölle toimitettu valtionavustushakemus ICT-valmistelun kustannuksiin.  
Hyväksyttiin valtionvarainministeriölle annettava lausunto, joka koskee esitystä hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvän lain muuttamiseksi.   
Hyväksyttiin hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus. 

 - - - - - 

Aluevaltuuston kokoustiedote 26.9.2022

 

Hyvinvointialue esittää ensi vuoden investointeihin reilua 53 miljoonaa

Lapin hyvinvointialue vie loppuun kuntien ja kuntayhtymien aloittamia rakennusprojekteja ja hankintoja, mutta muuten investointisuunnitelma on niukka. Lapin aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen investointisuunnitelmaesityksen vuosille 2023-2026. Suunnitelma menee vielä ministeriöiden hyväksyttäväksi. 

Suunnitelmassa etusijalla ovat kuntien ja kuntayhtymien jo aiemmin aloittamat hankinnat, joiden keskeyttämisestä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisäksi pelastuslaitoksen sammutusautojen ja suojavarusteiden kunto on monin paikoin huono, minkä vuoksi hyvinvointialue yrittää nyt ottaa kiinni aiemmin syntynyttä niin sanottua korjausvelkaa. 

 

Ensi vuoden suurimmat investoinnit
-Lapin keskussairaalan laajennuksen ensimmäinen vaihe, 26 miljoonaa
-sote-palvelujen ICT-hankinnat ja muut aineettomat hyödykkeet, 7 miljoonaa
-Rovaniemen lapsi- ja nuorisokoti, 5 miljoonaa
-sote-palvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa
-pelastuspalvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa
-muut sote-palvelujen tilamuutokset ja perusparannukset, 3 miljoonaa
-lääkintälaitteet, 2 miljoonaa
-ambulanssit, 1 miljoona
-Sodankylän pelastuslaitoksen kalustosuoja, 100 000 euroa 

 

Lisäksi hyvinvointialueen tytäryhtiö Rovaniemen Keskuspesula Oy suunnittelee investoivansa uuteen hiilineutraaliin pesularakennukseen ja -tekniikkaan 8 miljoonaa. 

Suunnitelmassa ei ole esimerkiksi lasten- ja nuortenpsykiatrian tiloja sisältävää Lapin keskussairaalan laajennuksen toista vaihetta. Tulevaa päätöksentekoa varten hyvinvointialue tekee selvityksen lasten- ja nuortenpsykiatrian toiminnasta ja tilatarpeista. Samoin tehdään selvitys pesulan rakennustarpeista sekä pesulapalvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella. 

Aluehallitus tekee kaikista nyt suunnitelluista uusista investoinneista myöhemmin vielä erilliset päätökset. 

Investointisuunnitelma perustuu aiemmin hyväksyttyyn talousarviokehykseen, jonka mukaan hyvinvointialue tavoittelee nollatulosta, eli että ensivuoden tulot ja menot olisivat yhtä suuret. Taustalla on ministeriöiden määräys, jonka mukaan parin vuoden siirtymäajan jälkeen hyvinvointialueet eivät saa enää tehdä alijäämäisiä eli negatiivisia tuloksia. 

Talousarviokehyksessä toiminnan kaikiksi kuluiksi on arvioitu yhteensä 960 miljoonaa, josta investointien osuus olisi noin 54 miljoonaa. Asiakasmaksuilla ja muilla tuotoilla on tarkoitus kattaa menoista noin 120 miljoonaa. Jäljelle jäävät noin 840 miljoonaa katettaisiin valtion rahoituksella, joka on noin 870 miljoonaa. Poistojen ja muiden kirjaamiserien jälkeen tulos olisi nolla. Talousarviokehyksessä on edelleen paljon tarkentuvia asioita, muun muassa kuntien vuokratilojen vuokrat, palkkakehitys ja inflaation vaikutukset. 

Investointeja varten hyvinvointialue ottaa kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyvien lainojen päälle uutta lainaa 29 miljoonaa. Valtio on myöntänyt paljon suuremmatkin lainanottovaltuudet, mutta lainan määrä halutaan pitää maltillisena, sillä korot ovat nousussa. Tilanne on päinvastainen kuin esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, missä hyvinvointialue on pyytänyt valtiota kasvattamaan sen lainanottovaltuuksia. 

 

Aluevaltuusto haluaa perehtyä tarkemmin Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistukseen  

Lapin aluevaltuusto haluaa lisätietoja Mehiläinen Länsi-pohjan sopimuksesta vielä loppuvuoden aikana. Aluehallitus on kutsunut kaksi selvityshenkilöä kartoittamaan sopimuksen muutostarpeiden, mitättömyyden tai irtisanomisen edellytysten selvittämistä. Selvityksessä on meneillään tiedonkeruuvaihe. Selvitystyöryhmän lisäksi valtuusto haluaa kuulla myös Mehiläisen edustajia. Pekka Heikkisen (Kok.) esitys toimijoiden kuulemisesta voitti valtuuston äänestyksessä äänin 42-17.  

Kunnista ja kuntayhtymistä on siirtymässä hyvinvointialueelle noin 5200 eri laajuista sopimusta. Valtuuston päätöksen mukaan hyvinvointialueella on oikeus olla hyväksymättä kuntien yksittäisten sopimusten siirtymistä hyvinvointialueen vastuulle. Ratkaisevien sopimusten jatkosta on tehtävä päätökset ensi vuoden syksyyn mennessä. Kuntien sote- ja pelastuspalvelujen tilat taas siirtyvät hyvinvointialueelle kolmen vuoden sopimuksella, jota on mahdollista jatkaa yhdellä lisävuodella. 

 - - - - -

Aluehallituksen kokoustiedote 21.9.2022

Lapin hyvinvointialue vie loppuun kuntien ja kuntayhtymien aloittamia hankintoja 

Muuten investointisuunnitelma on niukka

Lapin aluehallitus päätti keskiviikon kokouksessaan investointisuunnitelmaesityksestä, joka menee seuraavaksi aluevaltuuston käsiteltäväksi. Suunnitelma koskee vuosia 2023-2026. Valtuuston päätöksen jälkeen suunnitelma menee ministeriöiden hyväksyttäväksi. 

Suunnitelmassa etusijalla ovat kuntien ja kuntayhtymien jo aiemmin aloittamat hankinnat, joiden keskeyttämisestä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Investointisuunnitelma perustuu aiemmin hyväksyttyyn talousarviokehykseen, jonka mukaan hyvinvointialue tavoittelee nollatulosta, eli että ensivuoden tulot ja menot olisivat yhtä suuret. Esimerkiksi Lapin keskussairaalan laajennuksen toinen vaihe ei ole mukana tämänhetkisessä suunnitelmassa.  

 

Ensi vuoden suurimmat investoinnit
-Lapin keskussairaalan laajennuksen ensimmäinen vaihe, 26 miljoonaa
-sote-palvelujen ICT-hankinnat ja muut aineettomat hyödykkeet, 7 miljoonaa
-Rovaniemen lapsi- ja nuorisokoti, 5 miljoonaa
-sote-palvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa
-pelastuspalvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa
-muut sote-palvelujen tilamuutokset ja perusparannukset, 3 miljoonaa
-lääkintälaitteet, 2 miljoonaa
-ambulanssit, 1 miljoona
-Sodankylän pelastuslaitoksen kalustosuoja, 100 000 euroa 

Lisäksi hyvinvointialueen tytäryhtiö Rovaniemen Keskuspesula Oy investoi uuteen hiilineutraaliin pesularakennukseen ja -tekniikkaan 8 miljoonaa. 

Kaikista nyt suunnitelluista investoinneista tehdään myöhemmin vielä erikseen päätökset. 

Tulevia investointisuunnitelmia varten tehdään selvitys lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian toiminnasta ja tilatarpeista. 

 

Sairaanhoitopiirien synnytystoiminnan poikkeusluvat ovat haussa 

Lapin aluehallitus pyytää Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireiltä selvitykset synnytystoiminnan jatkamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin myöntänyt Lapin sairaanhoitopiirille synnytystoiminnan poikkeusluvan tämän vuoden loppuun saakka ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Synnytystoimintaan tarvitaan poikkeuslupa, kun synnytyksiä on vähemmän kuin tuhat vuodessa. 

Aluehallitus päättää uusien lupien hakemisesta, kun se on saanut sairaanhoitopiirien selvitykset. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaation rakentaminen jatkuu 

Aluehallitus perusti sosiaalipalveluihin 21 palvelupäällikön ja neljä päällikön virkaa. 

Terveyspalveluihin perustettiin neljä ylilääkärin ja neljä ylihoitajan virkaa sekä palvelujohtajan ja ensihoidon johtajan virat. 

Virat laitetaan avoimeksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Jos joitakin virkoja ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua.  

 

Muita päätöksiä:    

Käynnistetään kilpailutus hengityshalvauspotilaiden ympärivuorokautisesta hoitopalvelusta. Sopimus koskisi vuosia 2023-2025, ja siinä olisi kaksi optiovuotta. Palvelua tarvitsee hyvinvointialueella muutama henkilö, ja hoito on tuotettu aiemminkin ostopalveluna. 

Haetaan valtionvarainministeriön lisätalousarviosta lisärahoitusta tämän ja ensi vuoden ICT-valmistelun kustannuksiin. 

- - - - -

Lapin aluehallituksen kokouksen 7.9.2022 päätöstiedotteet

Toiminta- ja työkyvyn tuen johtajaksi Pekki 

Aluehallitus päätti, että toiminta- ja työkyvyn tuen johtajaksi valitaan Rovaniemen kuntoutusylilääkäri Minna-Riitta Pekki. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä viisi ilmoittautunutta. 

  

Sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtajan sekä somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virat julkiseen hakuun 

Aluehallitus laittaa sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtajan viran julkiseen hakuun. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä kolme ilmoittautunutta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 11-3. 

Aiemmin sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä olleeseen somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virkaan ei tullut yhtään ilmoittautumista, joten virka laitetaan julkisesti haettavaksi. 

Virkoihin voidaan ottaa määräaikaiset viranhaltijat siihen asti, että virat saadaan täytettyä vakituisesti. 

  

Virkoja hallinto- ja toimistopalveluihin sekä laki- ja hankintapalveluihin 

Aluehallitus perusti hallinto- ja toimistopalveluihin asianhallintapäällikön, hallintopäällikön, kaksi arkistopäällikön, neljä toimistopäällikön, neljä asiakasmaksupäällikön sekä hallintosihteerin virat. 

Laki- ja hankintapalveluihin perustettiin kaksi hallintolakimiehen, sopimuslakimiehen, henkilöstölakimiehen ja hankintapäällikön virat. 

Virat laitetaan avoimeksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Jos joitakin virkoja ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua. 

 

Aluehallitus päätti palkoista 

Aluehallitus vahvisti toimiala-, vastuualue- ja muiden johtajien palkat lukuun ottamatta terveyspalvelujen vastuualuejohtajien sekä strategiajohtajan palkkaa, joiden päättämisen aluehallitus antoi henkilöstöjaoston tehtäväksi. Koska tehtävät eivät ole vielä vakiintuneet ja tehtävänkuvaukset tarkentuvat jatkossa, palkat vahvistettiin tässä vaiheessa määräaikaisesti enintään ensi vuoden loppuun saakka.  

  

Muita päätöksiä:   

Aluehallitus päätti panna täytäntöön aluevaltuuston kokousten 2.3.2022, 31.3.2022, 2.5.2022 ja 6.6.2022 päätökset lukuun ottamatta saamen kielen lautakunnan asettamista, josta on tehty valitus. 

Nimettiin pelastusjohtaja Markus Aarto ehdolle jäseneksi sisäministeriön alaiseen pelastustoimen neuvottelukuntaan. Varajäseneksi ehdotetaan päivystyksen ja valmiuden johtaja Petra Portaankorvaa.

- - - - -

Lapin aluevaltuuston kokouksen 31.8.2022 päätöstiedotteet

  

Valtuustoryhmille määräraha muun muassa lappilaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen 

Hyvinvointialue tukee kaikkia valtuustoryhmiä vuosittain enintään 5000 eurolla per valtuustoryhmän valtuutettu. Tuella valtuustoryhmät voivat tehostaa sisäistä toimintaansa sekä edistää lappilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asiasta päätti Lapin aluevaltuusto elokuun kokouksessaan. 

Mahdollisuus valtuustoryhmien tukemiseen on kirjattu hyvinvointialuelakiin, ja aluevaltuusto on jo keväällä päättänyt, että tukea tullaan myöntämään. Nyt aluevaltuusto tarkensi tuen määrää ja käyttöohjeita. 

Aluehallitus esitti tuen maksimimääräksi 5000 euroa vuodessa per valtuutettu. Perussuomalaisten ryhmä esitti Lapin Sitoutumattomien kannattamana, että tuen maksimimäärä olisi vain 2500 euroa per valtuutettu. Äänestyksessä äänet jakaantuivat 47-12, ja summaksi vahvistui 5000 euroa. Summa on maksimimäärä, ja valtuusto vahvistaa määrärahan erikseen vuosittain talousarvion yhteydessä.  

Valtuustoryhmät voivat käyttää tukea omaan sisäiseen toimintaansa kuten sihteerin palkkaan, kokoustiloihin, työvälineisiin, matka- ja puhelinkuluihin sekä valtuustotyötä tukeviin koulutuksiin. Lappilaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen liittyviä kuluja voivat olla esimerkiksi asukkaille järjestettävien avointen tilaisuuksien kustannukset. Valtuustoryhmät voivat käyttää tukea myös ilmoitus- ja viestintäkuluihin, jos viestintä liittyy hyvinvointialueen toimintaan. Tukea ei kuitenkaan saa käyttää vaalikampanjointiin. 

Kunkin valtuustoryhmän täytyy hakea tukea erikseen aluehallitukselta ja samalla eritellä tuen käyttötarkoitus ja kustannusarvio. Jotta voi saada tukea seuraavana vuonna, täytyy toimittaa selvitys ja kuitit varojen käytöstä. Jos tukea jää käyttämättä, sitä ei voi siirtää seuraavalle vuodelle, vaan ryhmän tulee palauttaa ylimääräiset rahat. Jos ryhmä käyttää tukea muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin, hyvinvointialue voi periä tuen takaisin. Vaalivuosina, kun valtuustokausi ei ole koko vuoden mittainen, tuen määrä on pienempi. 

Lapin hyvinvointialueella on lain mukaan 59 valtuutettua, joten tuen maksimimäärä voi olla yhteensä 295 000 euroa per vuosi. 

 

Tuen maksimimäärä valtuustoryhmittäin
Keskusta, 21 jäsentä, 105 000 euroa
SDP, 9 jäsentä, 45 000 euroa
Kokoomus ja Kristillisdemokraatit, 9 jäsentä, 45 000 euroa
Vasemmistoliitto, 8 jäsentä, 40 000 euroa
Perussuomalaiset, 7 jäsentä, 35 000 euroa
Lapin Sitoutumattomat, 3 jäsentä, 15 000 euroa
Vihreä liitto, 2 jäsentä, 10 000 euroa

   

Aluevaltuusto hyväksyi NordLab-hyvinvointiyhtymän perustamisen 

Pohjoisten hyvinvointialueiden laboratoriopalvelujen järjestämistä varten perustetaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteinen hyvinvointiyhtymä. Tuotanto ja henkilöstö siirtyvät jo aiemminkin palveluja tuottaneelta liikelaitoskuntayhtymä NordLabilta uuteen NordLab hyvinvointiyhtymään vuoden 2023 alusta. Hyvinvointiyhtymän perussopimus tulee voimaan syksyllä 2023. 

Laboratoriopalvelujen tuottamisen lisäksi Nordlab huolehtii alan tutkimuksesta ja opetuksesta hyvinvointialueilla. 

 

Tarkennuksia luottamushenkilöiden palkkioihin ja tarkastuslautakunnan toimintaan 

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esittämät lisäykset ja täsmennykset hallintosääntöön. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen tarkastuksen yksikön perustamiseen liittyvä päätös syntyi yksimielisesti, mutta luottamushenkilöiden palkkioista valtuusto äänesti.

Valtuusto päätti äänin 49-10, että luottamushenkilöiden palkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna neljä tuntia ylittävältä kokousajalta. Äänestyksessä vähemmän ääniä sai Reijo Viitalan (Vas.) esittämä ja Piia Kilpeläinen-Tuoman (Vas.) kannattama esitys, että korotus olisi vain 30 prosenttia ja vasta viiden tunnin jälkeen. 

Koulutuksista, perehdytystilaisuuksista, seminaareista, valtuustoinfoista ja vastaavista tilaisuuksista maksetaan puolet kokouspalkkiosta per päivä. Tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta maksetaan kokouspalkkio ilman korotuksia. 

Hallintosääntöä täydennetään edelleen tämän vuoden aikana. Voimassa oleva hallintosääntö on nähtävissä osoitteessa https://lapha.fi/paatoksenteko/.  

   

Lisäksi aluevaltuuston kokouksessa käsiteltiin: 

Lapin aluevaltuusto päätti antaa eron aluevaltuuston varavaltuutetun sekä pelastus- ja valmiuslautakunnan jäsenen tehtävistä Hanne-Mari Seppälälle (SDP). Hänen tilalleen pelastus- ja valmiuslautakuntaan valittiin Sari Honkanen. 

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen liittyvän aluehallituksen lausunnon viime vuoden toiminnasta.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on arvioinut hyvinvointialueen viime vuoden toimintaa ja todennut, että valmistelu on edennyt pääosin hyvin. Henkilöstömäärärahoja on jäänyt käyttämättä, sillä monet valmistelijat eivät ole pystyneet irrottautumaan omista vanhoista tehtävistään suunnitellulla aikataululla ja laajuudella. Myös ICT-asiantuntijoiden rekrytoinnissa on ollut haasteita samoin kuin muillakin hyvinvointialueilla.
Tarkastuslautakunta ja aluehallitus pitävät tärkeänä, että valmisteluun varataan jatkossa riittävästi henkilöstöä. Viime vuoden valtionavustuksesta jäänyt 142 000 euroa voidaan käyttää tänä vuonna. 
Valittiin Lapin hyvinvointialueen tilintarkastajaksi tilikausille 2022 ja 2023 KPMG Oy Ab, ja vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Katri Hokkanen. 
- - - - -

 

Lapin aluehallituksen kokouksen 17.8.2022 päätöstiedote

Strategiajohtajaksi Olli, päivystyksen ja valmiuden johtajaksi Portaankorva 

Aluehallitus valitsi hyvinvointialueen strategiajohtajaksi Kittilän perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 12 ilmoittautunutta. 

Päivystyksen ja valmiuden johtajan virkaan valittiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri Petra Portaankorva. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä kymmenen ilmoittautunutta. 

 

Uusia toimia henkilöstö-, talous-, it- ja viestintäpalveluihin 

Aluehallitus perusti henkilöstöpalveluihin neljä henkilöstöasiantuntijan, kolmekymmentäyksi palvelussuhdeasiantuntijan, kaksi työhyvinvointiasiantuntijan, kaksi rekrytointiasiantuntijan ja yhden erityisasiantuntijan toimen. Talouspalveluihin perustettiin viisi laskenta-asiantuntijan, yksi erityissuunnittelijan, neljätoista taloussuunnittelijan, kaksi pääkirjanpitäjän, kolme kirjanpitäjän ja kaksikymmentä talousasiantuntijan toimea. 

Tietohallinto ja digitalisaatio -vastuuyksikköön aluehallitus perusti tietohallintopäällikön, järjestelmäpäällikön, ICT-kehityspäällikön, tietoturvavastaavan ja tietosuojavastaavan virat. Lisäksi perustettiin tietopalvelupäällikön, palvelupäällikön (ICT-arkkitehtuuri, järjestelmäarkkitehti), integraatioarkkitehdin ja tietoarkkitehdin toimet. 

Jos joitakin virkoja tai toimia ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua. 

Lisäksi aluehallitus perusti viestintäpalvelujen vastuuyksikköön kaksi viestintäasiantuntijan toimea, jotka laitetaan julkisesti haettavaksi. 

 

Ohjausryhmä korvaa saamen kielen lautakunnan toistaiseksi 

Aluehallitus perusti saamenkielisten palveluiden valmistelun tueksi ohjausryhmän, joka koostuu saamen kielen lautakuntaan tähän mennessä nimetyistä varsinaisista jäsenistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii saamen kielen lautakunnan puheenjohtaja. 

Ohjausryhmä toimii valmistelun tukena siihen asti, että aluevaltuusto valitsee saamen kielen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lautakunnan kokoonpanosta on tehty valitus hallinto-oikeuteen. 

 

Muita aluehallituksen päätöksiä: 

Määritettiin hyvinvointialuejohtajan varahenkilöt. Ensimmäinen sijainen on sosiaalijohtaja Liisa Niiranen ja toinen sijainen on terveysjohtaja Miia Palo. Muut sijaiset ovat järjestyksessä hallintojohtaja Harri Tiuraniemi, kehitysjohtaja Mikko Häikiö ja pelastusjohtaja Markus Aarto. 
Kehitysjohtaja Mikko Häikiö aloittaa virassa 1.9.2022. Hän työskentelee tämän vuoden loppuun määräaikaisella sopimuksella osa-aikaisesti. Vakituinen virkasuhde alkaa ensi vuoden alusta. 

Merkittiin tiedoksi talouden toteuma ajalta 1.1.-30.6.2022. 

Päätettiin käynnistää yhdessä kuntien kanssa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain tarkoittamia henkilökuljetuksia koskeva kilpailutus. Kilpailutus koskisi palveluja, joiden sopimukset ovat päättymässä tänä vuonna. Kilpailutus koskee ensi vuotta sekä kahta yhden vuoden optiota. Aluehallitus päättää myöhemmin hankintamenettelystä ja keskeisistä valintakriteereistä. 

Nimettiin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela ehdolle jäseneksi sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaan. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ehdotetaan terveysjohtaja Miia Paloa. 

Nimettiin hyvinvointialueen lakiasiainjohtajaksi valittu Miikka Ruokamo Lapin hyvinvointialueen yhdyshenkilöksi hyvinvointialueiden ja Kuntaliiton yhteisen palveluyhtiön perustamista valmistelevaan ohjausryhmään. 

Vastattiin Rovaniemen kaupungin pyytämään ikäihmisten palveluiden palveluseteleiden enimmäisarvoja koskevaan lausuntopyyntöön. Lapin hyvinvointialue vahvistaa ikääntyneiden palveluiden palveluseteleiden arvot ja sääntökirjat osaltaan vielä tämän vuoden aikana. Hyväksytyt palveluseteleiden arvot ja sääntökirjat korvaavat Lapin kuntien sääntökirjat ensi vuoden alusta alkaen. 

Päätettiin, että hyvinvointialueella ei ole tarvetta antaa hallinto-oikeudelle vastaselitystä Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston lausuntoon, joka koskee Länsi-Pohjan kuntayhtymän alijäämän kattamista kuntayhtymän peruspääomaa alentamalla. Länsi-Pohjan yhtymävaltuusto on antanut Lapin hyvinvointialueen valitukseen hallinto-oikeudelle lausunnon, jonka mukaan valitus on hyväksyttävä.

Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet esitetään aluevaltuuston hyväksyttäväksi. 

Tietohallintojohtajaksi Päkkilä, ravitsemispäälliköksi Salo ja tekniseksi johtajaksi Korhonen 

Hyvinvointialueen tietohallintojohtajaksi on valittu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä, ruokapalvelujohtajaksi Lapin sairaanhoitopiirin ravitsemispäällikkö Sari Salo ja tekniseksi johtajaksi Lapin sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Anne Korhonen. Kaikki virat olivat sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä, eli hakea saivat hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtyvät työntekijät. 

- - - - - 

 

Aluehallituksen kokoustiedote 10.8.2022

 

Joukko johtajia aloittaa jo elokuussa määräaikaisina 

Aluehallitus päätti, että hallintojohtaja Harri Tiuraniemi, sosiaalijohtaja Liisa Niiranen, terveyspalvelujohtaja Miia Palo, pelastusjohtaja Markus Aarto, talousjohtaja Elisa Kusmin ja henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen aloittavat viroissaan 15. elokuuta. He työskentelevät tämän vuoden loppuun määräaikaisella sopimuksella joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti. Heidän vakituiset virkasuhteensa alkavat ensi vuoden alusta. Linjaukset johtajien palkoista valmistuvat myöhemmin. 

 

Johtajaylilääkäriksi Taskila, hoitotyön johtajaksi Karjalainen, ikääntyneiden palvelujen johtajaksi Marjala 

Aluehallitus valitsi hyvinvointialueen johtajaylilääkäriksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan. Virkaan oli kaksi hakijaa. 

Ikääntyneiden palvelujen johtajaksi aluehallitus valitsi Sallan sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka Marjalan. Marjala sai äänestyksessä kahdeksan ääntä ja Leena Karjalainen seitsemän ääntä. Muut hakijat eivät saaneet ääniä. Hakijoita oli yhteensä kymmenen. 

Hoitotyön johtajaksi aluehallitus valitsi Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalaisen. Virkaan oli yhteensä 12 hakijaa. 

Kaikki virat olivat sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä, eli hakea saivat hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtyvät työntekijät. 

 

Viisi johtajan virkaa kullekin neljälle palvelualueelle 

Aluehallitus perusti neljä perheiden ja työikäisten palvelujen vastuuyksikön johtajan virkaa, neljä vammaisten palvelujen vastuuyksikön johtajan virkaa, neljä ikääntyneiden palvelujen vastuuyksikön johtajan virkaa, neljä johtavan lääkärin virkaa sekä neljä johtavan hoitajan virkaa. 

Kukin johtaja vastaa oman vastuuyksikkönsä johtamisesta yhdellä maantieteellisellä palvelualueella. Pohjoisen Lapin palvelualueeseen kuuluvat Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello ja Utsjoki. Itäisen Lapin palvelualueeseen kuuluvat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä. Kaakkoisen Lapin palvelualueeseen kuuluvat Posio, Ranua ja Rovaniemi. Lounaisen Lapin palvelualueeseen kuuluvat Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio. 

Lisäksi hallitus perusti johtavan hammaslääkärin sekä suun terveydenhuollon johtavan hoitajan virat, jotka ovat koko hyvinvointialueen laajuisia. 

Kaikki virat laitetaan aluksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn, eli ilmoittautua voivat hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät. 

 

Vastuuyksikköjohtajien ja päällikköjen virkoja henkilöstö- ja talouspalveluihin 

Aluehallitus perusti henkilöstöpalveluihin yhteensä kahdeksan virkaa: henkilöstöpäällikkö, kolme palvelussuhdepäällikköä, neuvottelupäällikkö, osaamis- ja rekrytointipäällikkö, työhyvinvointipäällikkö ja työsuojelupäällikkö. 

Talouspalveluihin hallitus perusti yhdeksän virkaa: taloussuunnittelupäällikkö, laskentapäällikkö, viisi talouspäällikköä, taloushallintopäällikkö ja kirjanpitopäällikkö. 

Kaikki virat laitetaan aluksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn, eli ilmoittautua voivat hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät. 

Hyvinvointialueelle on tulossa noin 7500 työntekijää. Talous- ja henkilöstöpalvelujen päälliköitä ja asiantuntijoita tarvitaan, jotta sote-palvelujen asiantuntijat pystyvät keskittymään heidän varsinaisiin tehtäviinsä. Lappi haluaa panostaa sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen että turvalliseen siirtymään. 

-Muutamissa vastaavissa soteorganisaatioiden muutoksissa on koitunut muun muassa palkanmaksuongelmia, kun henkilöstö- ja talouspalvelujen osaajia ei ole ollut tarpeeksi, hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela taustoittaa. 

 

Nordlabin laboratoriopalvelujen muuttaminen hyvinvointiyhtymäksi etenee 

Aluehallitus esittää Lapin aluevaltuustolle, että hyvinvointialue perustaa yhdessä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kanssa yhteisen laboratoriopalvelujen hyvinvointiyhtymä Nordlabin. Asukasluvun perusteella Lapin hyvinvointialue omistaisi yhtymästä 24 prosenttia. 

Nordlabin liikelaitoskuntayhtymä on tuottanut laboratoriopalvelut jo aiemminkin, mutta hyvinvointialueiden aloittaessa täytyy organisaatiomuoto muuttaa hyvinvointiyhtymäksi. 

 

Muita päätöksiä 

Aluehallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii jatkossa toimistopalvelujen johtajan virkaan valittu Maria Tähtinen. 

Aluehallitus hyväksyi johtajavirkoja koskevan oikaisuvaatimuksen kahden päätöskohdan osalta ja käsitteli asian uudelleen. 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Hanne-Mari Seppälälle eron hyvinvointialueen varavaltuutetun sekä pelastus- ja valmiuslautakunnan jäsenen tehtävistä. 

Aluehallitus hyväksyi luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustusohjeen. Ohjetta sovelletaan soveltuvin osin myös hyvinvointialueen henkilöstöön. 

Aluehallitus päätti siirtää sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain tarkoittamien kuljetuksien kilpailuttamista koskevan päätöksen seuraavaan kokoukseen. 

Aluehallitus päätti valita hyvinvointialueen ICT-konsultaatiopalvelujen tuottajarinkiin GoFore Lead Oy:n, NHG Finland Oy:n ja Deloitte Consulting:n sekä tietojohtamisen asiantuntijapalvelujen tuottajarinkiin Productivity Leap Oy:n Accenturen ja Pinja Digital Oy:n.  

Aluehallituksen seuraavat kokoukset ovat:
17.8.2022 työkokous ja kokous
24.8.2022 sähköinen kokous, jota edeltää sähköinen kokousmenettely

 

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa nettisivuillamme: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

 

Tervetuloa lukemaan ensimmäistä kaikille lappilaisille tarkoitettua uutiskirjettämme!

11.7.2022 LAPIN HYVINVOINTIALUE

https://mailchi.mp/lapha/lappilaisille_heinakuu22

Takaisin