Korona - Hallituksen linjaamat toimenpiteet - päivitys kohta 1 

Hallituksen linjaamat toimenpiteet 16.3.2020

Poikkeusolojen johtoryhmä 23.3.2020 / päivitys kohtaan 1

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Valtioneuvosto on 20.3.2020 antanut asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020). Asetuksen 3 §:n 4 momenttia on muutettu siten, että siitä on poistettu edellytys vanhempien toimimisesta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Perusopetuksen järjestäjällä on siten velvollisuus järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta ja muuta toimintaa lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa kaikille esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1—3 vuosiluokkien oppilaille, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetuille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Muilta osin asetus ei ole muuttunut. Asetus tulee voimaan 23.3.2020.

Oppilaalla on siis oikeus tulla kouluun lähiopetukseen, jos hän

•                  1.-3.-vuosiluokalla tai

•                  pidennetyssä oppivelvollisuudessa (11-vuotinen oppivelvollisuus) tai

•                  hänelle on tehty erityisen tuen päätös

Hallituksen vahva suositus samaan aikaan on, että oppilas olisi etäopetuksessa, jos se on mahdollista.

---

Takaisin