Lapin hyvinvointialueen tiedotteita 

Tästä linkistä Lapin hyvinvointialueen sivustolle

Lapin hyvinvointialue vastaa Lapin julkisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Palvelut siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, jotta asukkaat saisivat aiempaa tasavertaisempia sote- ja pelastuspalveluja kaikkialla Suomessa.

Sivustolta löytyy mm. tietoa valmistelun etenemisestä, päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista.

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa nettisivuilta: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

 

 

Aluevaltuuston kokoustiedote 26.9.2022

 

Hyvinvointialue esittää ensi vuoden investointeihin reilua 53 miljoonaa

 

Lapin hyvinvointialue vie loppuun kuntien ja kuntayhtymien aloittamia rakennusprojekteja ja hankintoja, mutta muuten investointisuunnitelma on niukka. Lapin aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen investointisuunnitelmaesityksen vuosille 2023-2026. Suunnitelma menee vielä ministeriöiden hyväksyttäväksi. 

 

Suunnitelmassa etusijalla ovat kuntien ja kuntayhtymien jo aiemmin aloittamat hankinnat, joiden keskeyttämisestä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisäksi pelastuslaitoksen sammutusautojen ja suojavarusteiden kunto on monin paikoin huono, minkä vuoksi hyvinvointialue yrittää nyt ottaa kiinni aiemmin syntynyttä niin sanottua korjausvelkaa. 

 

Ensi vuoden suurimmat investoinnit
-Lapin keskussairaalan laajennuksen ensimmäinen vaihe, 26 miljoonaa
-sote-palvelujen ICT-hankinnat ja muut aineettomat hyödykkeet, 7 miljoonaa
-Rovaniemen lapsi- ja nuorisokoti, 5 miljoonaa
-sote-palvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa
-pelastuspalvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa
-muut sote-palvelujen tilamuutokset ja perusparannukset, 3 miljoonaa
-lääkintälaitteet, 2 miljoonaa
-ambulanssit, 1 miljoona
-Sodankylän pelastuslaitoksen kalustosuoja, 100 000 euroa 

Lisäksi hyvinvointialueen tytäryhtiö Rovaniemen Keskuspesula Oy suunnittelee investoivansa uuteen hiilineutraaliin pesularakennukseen ja -tekniikkaan 8 miljoonaa. 

 

Suunnitelmassa ei ole esimerkiksi lasten- ja nuortenpsykiatrian tiloja sisältävää Lapin keskussairaalan laajennuksen toista vaihetta. Tulevaa päätöksentekoa varten hyvinvointialue tekee selvityksen lasten- ja nuortenpsykiatrian toiminnasta ja tilatarpeista. Samoin tehdään selvitys pesulan rakennustarpeista sekä pesulapalvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella. 

 

Aluehallitus tekee kaikista nyt suunnitelluista uusista investoinneista myöhemmin vielä erilliset päätökset. 

 

Investointisuunnitelma perustuu aiemmin hyväksyttyyn talousarviokehykseen, jonka mukaan hyvinvointialue tavoittelee nollatulosta, eli että ensivuoden tulot ja menot olisivat yhtä suuret. Taustalla on ministeriöiden määräys, jonka mukaan parin vuoden siirtymäajan jälkeen hyvinvointialueet eivät saa enää tehdä alijäämäisiä eli negatiivisia tuloksia. 

 

Talousarviokehyksessä toiminnan kaikiksi kuluiksi on arvioitu yhteensä 960 miljoonaa, josta investointien osuus olisi noin 54 miljoonaa. Asiakasmaksuilla ja muilla tuotoilla on tarkoitus kattaa menoista noin 120 miljoonaa. Jäljelle jäävät noin 840 miljoonaa katettaisiin valtion rahoituksella, joka on noin 870 miljoonaa. Poistojen ja muiden kirjaamiserien jälkeen tulos olisi nolla. Talousarviokehyksessä on edelleen paljon tarkentuvia asioita, muun muassa kuntien vuokratilojen vuokrat, palkkakehitys ja inflaation vaikutukset. 

Investointeja varten hyvinvointialue ottaa kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyvien lainojen päälle uutta lainaa 29 miljoonaa. Valtio on myöntänyt paljon suuremmatkin lainanottovaltuudet, mutta lainan määrä halutaan pitää maltillisena, sillä korot ovat nousussa. Tilanne on päinvastainen kuin esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, missä hyvinvointialue on pyytänyt valtiota kasvattamaan sen lainanottovaltuuksia. 

 

Aluevaltuusto haluaa perehtyä tarkemmin Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistukseen  

 

Lapin aluevaltuusto haluaa lisätietoja Mehiläinen Länsi-pohjan sopimuksesta vielä loppuvuoden aikana. Aluehallitus on kutsunut kaksi selvityshenkilöä kartoittamaan sopimuksen muutostarpeiden, mitättömyyden tai irtisanomisen edellytysten selvittämistä. Selvityksessä on meneillään tiedonkeruuvaihe. Selvitystyöryhmän lisäksi valtuusto haluaa kuulla myös Mehiläisen edustajia. Pekka Heikkisen (Kok.) esitys toimijoiden kuulemisesta voitti valtuuston äänestyksessä äänin 42-17.  

Kunnista ja kuntayhtymistä on siirtymässä hyvinvointialueelle noin 5200 eri laajuista sopimusta. Valtuuston päätöksen mukaan hyvinvointialueella on oikeus olla hyväksymättä kuntien yksittäisten sopimusten siirtymistä hyvinvointialueen vastuulle. Ratkaisevien sopimusten jatkosta on tehtävä päätökset ensi vuoden syksyyn mennessä. Kuntien sote- ja pelastuspalvelujen tilat taas siirtyvät hyvinvointialueelle kolmen vuoden sopimuksella, jota on mahdollista jatkaa yhdellä lisävuodella. 

 

- - - - -

Aluehallituksen kokoustiedote 21.9.2022

Lapin hyvinvointialue vie loppuun kuntien ja kuntayhtymien aloittamia hankintoja 

Muuten investointisuunnitelma on niukka


Lapin aluehallitus päätti keskiviikon kokouksessaan investointisuunnitelmaesityksestä, joka menee seuraavaksi aluevaltuuston käsiteltäväksi. Suunnitelma koskee vuosia 2023-2026. Valtuuston päätöksen jälkeen suunnitelma menee ministeriöiden hyväksyttäväksi. 

 

Suunnitelmassa etusijalla ovat kuntien ja kuntayhtymien jo aiemmin aloittamat hankinnat, joiden keskeyttämisestä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Investointisuunnitelma perustuu aiemmin hyväksyttyyn talousarviokehykseen, jonka mukaan hyvinvointialue tavoittelee nollatulosta, eli että ensivuoden tulot ja menot olisivat yhtä suuret. Esimerkiksi Lapin keskussairaalan laajennuksen toinen vaihe ei ole mukana tämänhetkisessä suunnitelmassa.  

 

Ensi vuoden suurimmat investoinnit
-Lapin keskussairaalan laajennuksen ensimmäinen vaihe, 26 miljoonaa
-sote-palvelujen ICT-hankinnat ja muut aineettomat hyödykkeet, 7 miljoonaa
-Rovaniemen lapsi- ja nuorisokoti, 5 miljoonaa
-sote-palvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa
-pelastuspalvelujen laitteet ja kalusto, 4 miljoonaa
-muut sote-palvelujen tilamuutokset ja perusparannukset, 3 miljoonaa
-lääkintälaitteet, 2 miljoonaa
-ambulanssit, 1 miljoona
-Sodankylän pelastuslaitoksen kalustosuoja, 100 000 euroa 

Lisäksi hyvinvointialueen tytäryhtiö Rovaniemen Keskuspesula Oy investoi uuteen hiilineutraaliin pesularakennukseen ja -tekniikkaan 8 miljoonaa. 

 

Kaikista nyt suunnitelluista investoinneista tehdään myöhemmin vielä erikseen päätökset. 

 

Tulevia investointisuunnitelmia varten tehdään selvitys lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian toiminnasta ja tilatarpeista. 

 

Sairaanhoitopiirien synnytystoiminnan poikkeusluvat ovat haussa 

 

Lapin aluehallitus pyytää Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireiltä selvitykset synnytystoiminnan jatkamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin myöntänyt Lapin sairaanhoitopiirille synnytystoiminnan poikkeusluvan tämän vuoden loppuun saakka ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Synnytystoimintaan tarvitaan poikkeuslupa, kun synnytyksiä on vähemmän kuin tuhat vuodessa. 

 

Aluehallitus päättää uusien lupien hakemisesta, kun se on saanut sairaanhoitopiirien selvitykset. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaation rakentaminen jatkuu 

   

Aluehallitus perusti sosiaalipalveluihin 21 palvelupäällikön ja neljä päällikön virkaa. 

  

Terveyspalveluihin perustettiin neljä ylilääkärin ja neljä ylihoitajan virkaa sekä palvelujohtajan ja ensihoidon johtajan virat. 


Virat laitetaan avoimeksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Jos joitakin virkoja ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua.  

 

Muita päätöksiä:    

    

Käynnistetään kilpailutus hengityshalvauspotilaiden ympärivuorokautisesta hoitopalvelusta. Sopimus koskisi vuosia 2023-2025, ja siinä olisi kaksi optiovuotta. Palvelua tarvitsee hyvinvointialueella muutama henkilö, ja hoito on tuotettu aiemminkin ostopalveluna. 

 

Haetaan valtionvarainministeriön lisätalousarviosta lisärahoitusta tämän ja ensi vuoden ICT-valmistelun kustannuksiin. 

 

- - - - -

Lapin aluehallituksen kokouksen 7.9.2022 päätöstiedotteet

Toiminta- ja työkyvyn tuen johtajaksi Pekki 

   

Aluehallitus päätti, että toiminta- ja työkyvyn tuen johtajaksi valitaan Rovaniemen kuntoutusylilääkäri Minna-Riitta Pekki. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä viisi ilmoittautunutta. 

  

Sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtajan sekä somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virat julkiseen hakuun 


Aluehallitus laittaa sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtajan viran julkiseen hakuun. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä kolme ilmoittautunutta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 11-3. 

Aiemmin sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä olleeseen somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virkaan ei tullut yhtään ilmoittautumista, joten virka laitetaan julkisesti haettavaksi. 

Virkoihin voidaan ottaa määräaikaiset viranhaltijat siihen asti, että virat saadaan täytettyä vakituisesti. 

  

Virkoja hallinto- ja toimistopalveluihin sekä laki- ja hankintapalveluihin 

  

Aluehallitus perusti hallinto- ja toimistopalveluihin asianhallintapäällikön, hallintopäällikön, kaksi arkistopäällikön, neljä toimistopäällikön, neljä asiakasmaksupäällikön sekä hallintosihteerin virat. 

Laki- ja hankintapalveluihin perustettiin kaksi hallintolakimiehen, sopimuslakimiehen, henkilöstölakimiehen ja hankintapäällikön virat. 

Virat laitetaan avoimeksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Jos joitakin virkoja ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua. 

 

Aluehallitus päätti palkoista 

 

Aluehallitus vahvisti toimiala-, vastuualue- ja muiden johtajien palkat lukuun ottamatta terveyspalvelujen vastuualuejohtajien sekä strategiajohtajan palkkaa, joiden päättämisen aluehallitus antoi henkilöstöjaoston tehtäväksi. Koska tehtävät eivät ole vielä vakiintuneet ja tehtävänkuvaukset tarkentuvat jatkossa, palkat vahvistettiin tässä vaiheessa määräaikaisesti enintään ensi vuoden loppuun saakka.  

  

Muita päätöksiä:   

   

Aluehallitus päätti panna täytäntöön aluevaltuuston kokousten 2.3.2022, 31.3.2022, 2.5.2022 ja 6.6.2022 päätökset lukuun ottamatta saamen kielen lautakunnan asettamista, josta on tehty valitus. 
Nimettiin pelastusjohtaja Markus Aarto ehdolle jäseneksi sisäministeriön alaiseen pelastustoimen neuvottelukuntaan. Varajäseneksi ehdotetaan päivystyksen ja valmiuden johtaja Petra Portaankorvaa.

 

Lisätietoja:  
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

    

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat   

 

- - - - -

Lapin aluevaltuuston kokouksen 31.8.2022 päätöstiedotteet

  

Valtuustoryhmille määräraha muun muassa lappilaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen 

 

Hyvinvointialue tukee kaikkia valtuustoryhmiä vuosittain enintään 5000 eurolla per valtuustoryhmän valtuutettu. Tuella valtuustoryhmät voivat tehostaa sisäistä toimintaansa sekä edistää lappilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asiasta päätti Lapin aluevaltuusto elokuun kokouksessaan. 

 

Mahdollisuus valtuustoryhmien tukemiseen on kirjattu hyvinvointialuelakiin, ja aluevaltuusto on jo keväällä päättänyt, että tukea tullaan myöntämään. Nyt aluevaltuusto tarkensi tuen määrää ja käyttöohjeita. 

 

Aluehallitus esitti tuen maksimimääräksi 5000 euroa vuodessa per valtuutettu. Perussuomalaisten ryhmä esitti Lapin Sitoutumattomien kannattamana, että tuen maksimimäärä olisi vain 2500 euroa per valtuutettu. Äänestyksessä äänet jakaantuivat 47-12, ja summaksi vahvistui 5000 euroa. Summa on maksimimäärä, ja valtuusto vahvistaa määrärahan erikseen vuosittain talousarvion yhteydessä.  

 

Valtuustoryhmät voivat käyttää tukea omaan sisäiseen toimintaansa kuten sihteerin palkkaan, kokoustiloihin, työvälineisiin, matka- ja puhelinkuluihin sekä valtuustotyötä tukeviin koulutuksiin. Lappilaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen liittyviä kuluja voivat olla esimerkiksi asukkaille järjestettävien avointen tilaisuuksien kustannukset. Valtuustoryhmät voivat käyttää tukea myös ilmoitus- ja viestintäkuluihin, jos viestintä liittyy hyvinvointialueen toimintaan. Tukea ei kuitenkaan saa käyttää vaalikampanjointiin. 

 

Kunkin valtuustoryhmän täytyy hakea tukea erikseen aluehallitukselta ja samalla eritellä tuen käyttötarkoitus ja kustannusarvio. Jotta voi saada tukea seuraavana vuonna, täytyy toimittaa selvitys ja kuitit varojen käytöstä. Jos tukea jää käyttämättä, sitä ei voi siirtää seuraavalle vuodelle, vaan ryhmän tulee palauttaa ylimääräiset rahat. Jos ryhmä käyttää tukea muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin, hyvinvointialue voi periä tuen takaisin. Vaalivuosina, kun valtuustokausi ei ole koko vuoden mittainen, tuen määrä on pienempi. 

  

Lapin hyvinvointialueella on lain mukaan 59 valtuutettua, joten tuen maksimimäärä voi olla yhteensä 295 000 euroa per vuosi. 

 

Tuen maksimimäärä valtuustoryhmittäin
Keskusta, 21 jäsentä, 105 000 euroa
SDP, 9 jäsentä, 45 000 euroa
Kokoomus ja Kristillisdemokraatit, 9 jäsentä, 45 000 euroa
Vasemmistoliitto, 8 jäsentä, 40 000 euroa
Perussuomalaiset, 7 jäsentä, 35 000 euroa
Lapin Sitoutumattomat, 3 jäsentä, 15 000 euroa
Vihreä liitto, 2 jäsentä, 10 000 euroa

  

  

Aluevaltuusto hyväksyi NordLab-hyvinvointiyhtymän perustamisen 

 

Pohjoisten hyvinvointialueiden laboratoriopalvelujen järjestämistä varten perustetaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteinen hyvinvointiyhtymä. Tuotanto ja henkilöstö siirtyvät jo aiemminkin palveluja tuottaneelta liikelaitoskuntayhtymä NordLabilta uuteen NordLab hyvinvointiyhtymään vuoden 2023 alusta. Hyvinvointiyhtymän perussopimus tulee voimaan syksyllä 2023. 

Laboratoriopalvelujen tuottamisen lisäksi Nordlab huolehtii alan tutkimuksesta ja opetuksesta hyvinvointialueilla. 

 

Tarkennuksia luottamushenkilöiden palkkioihin ja tarkastuslautakunnan toimintaan 

 

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esittämät lisäykset ja täsmennykset hallintosääntöön. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen tarkastuksen yksikön perustamiseen liittyvä päätös syntyi yksimielisesti, mutta luottamushenkilöiden palkkioista valtuusto äänesti.
Valtuusto päätti äänin 49-10, että luottamushenkilöiden palkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna neljä tuntia ylittävältä kokousajalta. Äänestyksessä vähemmän ääniä sai Reijo Viitalan (Vas.) esittämä ja Piia Kilpeläinen-Tuoman (Vas.) kannattama esitys, että korotus olisi vain 30 prosenttia ja vasta viiden tunnin jälkeen. 

Koulutuksista, perehdytystilaisuuksista, seminaareista, valtuustoinfoista ja vastaavista tilaisuuksista maksetaan puolet kokouspalkkiosta per päivä. Tarkastuksesta, katselmuksesta tai muusta vastaavasta toimituksesta maksetaan kokouspalkkio ilman korotuksia. 

Hallintosääntöä täydennetään edelleen tämän vuoden aikana. Voimassa oleva hallintosääntö on nähtävissä osoitteessa https://lapha.fi/paatoksenteko/.  

   

Lisäksi aluevaltuuston kokouksessa käsiteltiin: 

  

Lapin aluevaltuusto päätti antaa eron aluevaltuuston varavaltuutetun sekä pelastus- ja valmiuslautakunnan jäsenen tehtävistä Hanne-Mari Seppälälle (SDP). Hänen tilalleen pelastus- ja valmiuslautakuntaan valittiin Sari Honkanen. 
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen liittyvän aluehallituksen lausunnon viime vuoden toiminnasta.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on arvioinut hyvinvointialueen viime vuoden toimintaa ja todennut, että valmistelu on edennyt pääosin hyvin. Henkilöstömäärärahoja on jäänyt käyttämättä, sillä monet valmistelijat eivät ole pystyneet irrottautumaan omista vanhoista tehtävistään suunnitellulla aikataululla ja laajuudella. Myös ICT-asiantuntijoiden rekrytoinnissa on ollut haasteita samoin kuin muillakin hyvinvointialueilla.
Tarkastuslautakunta ja aluehallitus pitävät tärkeänä, että valmisteluun varataan jatkossa riittävästi henkilöstöä. Viime vuoden valtionavustuksesta jäänyt 142 000 euroa voidaan käyttää tänä vuonna. 
Valittiin Lapin hyvinvointialueen tilintarkastajaksi tilikausille 2022 ja 2023 KPMG Oy Ab, ja vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Katri Hokkanen. 
  

Lisätietoja: 

aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi, 050 512 2663 

hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

  

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

 

- - - - -

 

Lapin aluehallituksen kokouksen 17.8.2022 päätöstiedote

Strategiajohtajaksi Olli, päivystyksen ja valmiuden johtajaksi Portaankorva 

Aluehallitus valitsi hyvinvointialueen strategiajohtajaksi Kittilän perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 12 ilmoittautunutta. 

Päivystyksen ja valmiuden johtajan virkaan valittiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri Petra Portaankorva. Virkaan oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä kymmenen ilmoittautunutta. 

 

Uusia toimia henkilöstö-, talous-, it- ja viestintäpalveluihin 

Aluehallitus perusti henkilöstöpalveluihin neljä henkilöstöasiantuntijan, kolmekymmentäyksi palvelussuhdeasiantuntijan, kaksi työhyvinvointiasiantuntijan, kaksi rekrytointiasiantuntijan ja yhden erityisasiantuntijan toimen. Talouspalveluihin perustettiin viisi laskenta-asiantuntijan, yksi erityissuunnittelijan, neljätoista taloussuunnittelijan, kaksi pääkirjanpitäjän, kolme kirjanpitäjän ja kaksikymmentä talousasiantuntijan toimea. 

Tietohallinto ja digitalisaatio -vastuuyksikköön aluehallitus perusti tietohallintopäällikön, järjestelmäpäällikön, ICT-kehityspäällikön, tietoturvavastaavan ja tietosuojavastaavan virat. Lisäksi perustettiin tietopalvelupäällikön, palvelupäällikön (ICT-arkkitehtuuri, järjestelmäarkkitehti), integraatioarkkitehdin ja tietoarkkitehdin toimet. 

Jos joitakin virkoja tai toimia ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua. 

Lisäksi aluehallitus perusti viestintäpalvelujen vastuuyksikköön kaksi viestintäasiantuntijan toimea, jotka laitetaan julkisesti haettavaksi. 

 

Ohjausryhmä korvaa saamen kielen lautakunnan toistaiseksi 

Aluehallitus perusti saamenkielisten palveluiden valmistelun tueksi ohjausryhmän, joka koostuu saamen kielen lautakuntaan tähän mennessä nimetyistä varsinaisista jäsenistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii saamen kielen lautakunnan puheenjohtaja. 

Ohjausryhmä toimii valmistelun tukena siihen asti, että aluevaltuusto valitsee saamen kielen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lautakunnan kokoonpanosta on tehty valitus hallinto-oikeuteen. 

 

Muita aluehallituksen päätöksiä: 

Määritettiin hyvinvointialuejohtajan varahenkilöt. Ensimmäinen sijainen on sosiaalijohtaja Liisa Niiranen ja toinen sijainen on terveysjohtaja Miia Palo. Muut sijaiset ovat järjestyksessä hallintojohtaja Harri Tiuraniemi, kehitysjohtaja Mikko Häikiö ja pelastusjohtaja Markus Aarto. 
 

Kehitysjohtaja Mikko Häikiö aloittaa virassa 1.9.2022. Hän työskentelee tämän vuoden loppuun määräaikaisella sopimuksella osa-aikaisesti. Vakituinen virkasuhde alkaa ensi vuoden alusta. 

 
Merkittiin tiedoksi talouden toteuma ajalta 1.1.-30.6.2022. 

 
Päätettiin käynnistää yhdessä kuntien kanssa sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain tarkoittamia henkilökuljetuksia koskeva kilpailutus. Kilpailutus koskisi palveluja, joiden sopimukset ovat päättymässä tänä vuonna. Kilpailutus koskee ensi vuotta sekä kahta yhden vuoden optiota. Aluehallitus päättää myöhemmin hankintamenettelystä ja keskeisistä valintakriteereistä. 

 
Nimettiin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela ehdolle jäseneksi sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaan. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ehdotetaan terveysjohtaja Miia Paloa. 

 
Nimettiin hyvinvointialueen lakiasiainjohtajaksi valittu Miikka Ruokamo Lapin hyvinvointialueen yhdyshenkilöksi hyvinvointialueiden ja Kuntaliiton yhteisen palveluyhtiön perustamista valmistelevaan ohjausryhmään. 

 
Vastattiin Rovaniemen kaupungin pyytämään ikäihmisten palveluiden palveluseteleiden enimmäisarvoja koskevaan lausuntopyyntöön. Lapin hyvinvointialue vahvistaa ikääntyneiden palveluiden palveluseteleiden arvot ja sääntökirjat osaltaan vielä tämän vuoden aikana. Hyväksytyt palveluseteleiden arvot ja sääntökirjat korvaavat Lapin kuntien sääntökirjat ensi vuoden alusta alkaen. 

 
Päätettiin, että hyvinvointialueella ei ole tarvetta antaa hallinto-oikeudelle vastaselitystä Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston lausuntoon, joka koskee Länsi-Pohjan kuntayhtymän alijäämän kattamista kuntayhtymän peruspääomaa alentamalla. Länsi-Pohjan yhtymävaltuusto on antanut Lapin hyvinvointialueen valitukseen hallinto-oikeudelle lausunnon, jonka mukaan valitus on hyväksyttävä.

 
Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet esitetään aluevaltuuston hyväksyttäväksi. 

Lisätietoja:  

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311, hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

 

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat 

 

Tietohallintojohtajaksi Päkkilä, ravitsemispäälliköksi Salo ja tekniseksi johtajaksi Korhonen 

Hyvinvointialueen tietohallintojohtajaksi on valittu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä, ruokapalvelujohtajaksi Lapin sairaanhoitopiirin ravitsemispäällikkö Sari Salo ja tekniseksi johtajaksi Lapin sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Anne Korhonen. Kaikki virat olivat sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä, eli hakea saivat hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtyvät työntekijät. 

 

- - - - - 

 

Aluehallituksen kokoustiedote 10.8.2022

 

Joukko johtajia aloittaa jo elokuussa määräaikaisina 

Aluehallitus päätti, että hallintojohtaja Harri Tiuraniemi, sosiaalijohtaja Liisa Niiranen, terveyspalvelujohtaja Miia Palo, pelastusjohtaja Markus Aarto, talousjohtaja Elisa Kusmin ja henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen aloittavat viroissaan 15. elokuuta. He työskentelevät tämän vuoden loppuun määräaikaisella sopimuksella joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti. Heidän vakituiset virkasuhteensa alkavat ensi vuoden alusta. Linjaukset johtajien palkoista valmistuvat myöhemmin. 

 

Johtajaylilääkäriksi Taskila, hoitotyön johtajaksi Karjalainen, ikääntyneiden palvelujen johtajaksi Marjala 

Aluehallitus valitsi hyvinvointialueen johtajaylilääkäriksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan. Virkaan oli kaksi hakijaa. 

Ikääntyneiden palvelujen johtajaksi aluehallitus valitsi Sallan sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka Marjalan. Marjala sai äänestyksessä kahdeksan ääntä ja Leena Karjalainen seitsemän ääntä. Muut hakijat eivät saaneet ääniä. Hakijoita oli yhteensä kymmenen. 

Hoitotyön johtajaksi aluehallitus valitsi Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalaisen. Virkaan oli yhteensä 12 hakijaa. 

Kaikki virat olivat sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä, eli hakea saivat hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtyvät työntekijät. 

 

Viisi johtajan virkaa kullekin neljälle palvelualueelle 

Aluehallitus perusti neljä perheiden ja työikäisten palvelujen vastuuyksikön johtajan virkaa, neljä vammaisten palvelujen vastuuyksikön johtajan virkaa, neljä ikääntyneiden palvelujen vastuuyksikön johtajan virkaa, neljä johtavan lääkärin virkaa sekä neljä johtavan hoitajan virkaa. 

Kukin johtaja vastaa oman vastuuyksikkönsä johtamisesta yhdellä maantieteellisellä palvelualueella. Pohjoisen Lapin palvelualueeseen kuuluvat Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello ja Utsjoki. Itäisen Lapin palvelualueeseen kuuluvat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä. Kaakkoisen Lapin palvelualueeseen kuuluvat Posio, Ranua ja Rovaniemi. Lounaisen Lapin palvelualueeseen kuuluvat Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio. 

Lisäksi hallitus perusti johtavan hammaslääkärin sekä suun terveydenhuollon johtavan hoitajan virat, jotka ovat koko hyvinvointialueen laajuisia. 

Kaikki virat laitetaan aluksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn, eli ilmoittautua voivat hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät. 

 

Vastuuyksikköjohtajien ja päällikköjen virkoja henkilöstö- ja talouspalveluihin 

Aluehallitus perusti henkilöstöpalveluihin yhteensä kahdeksan virkaa: henkilöstöpäällikkö, kolme palvelussuhdepäällikköä, neuvottelupäällikkö, osaamis- ja rekrytointipäällikkö, työhyvinvointipäällikkö ja työsuojelupäällikkö. 

Talouspalveluihin hallitus perusti yhdeksän virkaa: taloussuunnittelupäällikkö, laskentapäällikkö, viisi talouspäällikköä, taloushallintopäällikkö ja kirjanpitopäällikkö. 

Kaikki virat laitetaan aluksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn, eli ilmoittautua voivat hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät. 

Hyvinvointialueelle on tulossa noin 7500 työntekijää. Talous- ja henkilöstöpalvelujen päälliköitä ja asiantuntijoita tarvitaan, jotta sote-palvelujen asiantuntijat pystyvät keskittymään heidän varsinaisiin tehtäviinsä. Lappi haluaa panostaa sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen että turvalliseen siirtymään. 

-Muutamissa vastaavissa soteorganisaatioiden muutoksissa on koitunut muun muassa palkanmaksuongelmia, kun henkilöstö- ja talouspalvelujen osaajia ei ole ollut tarpeeksi, hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela taustoittaa. 

 

Nordlabin laboratoriopalvelujen muuttaminen hyvinvointiyhtymäksi etenee 

Aluehallitus esittää Lapin aluevaltuustolle, että hyvinvointialue perustaa yhdessä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kanssa yhteisen laboratoriopalvelujen hyvinvointiyhtymä Nordlabin. Asukasluvun perusteella Lapin hyvinvointialue omistaisi yhtymästä 24 prosenttia. 

Nordlabin liikelaitoskuntayhtymä on tuottanut laboratoriopalvelut jo aiemminkin, mutta hyvinvointialueiden aloittaessa täytyy organisaatiomuoto muuttaa hyvinvointiyhtymäksi. 

 

Muita päätöksiä 

Aluehallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii jatkossa toimistopalvelujen johtajan virkaan valittu Maria Tähtinen. 

Aluehallitus hyväksyi johtajavirkoja koskevan oikaisuvaatimuksen kahden päätöskohdan osalta ja käsitteli asian uudelleen. 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Hanne-Mari Seppälälle eron hyvinvointialueen varavaltuutetun sekä pelastus- ja valmiuslautakunnan jäsenen tehtävistä. 

Aluehallitus hyväksyi luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustusohjeen. Ohjetta sovelletaan soveltuvin osin myös hyvinvointialueen henkilöstöön. 

Aluehallitus päätti siirtää sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain tarkoittamien kuljetuksien kilpailuttamista koskevan päätöksen seuraavaan kokoukseen. 

Aluehallitus päätti valita hyvinvointialueen ICT-konsultaatiopalvelujen tuottajarinkiin GoFore Lead Oy:n, NHG Finland Oy:n ja Deloitte Consulting:n sekä tietojohtamisen asiantuntijapalvelujen tuottajarinkiin Productivity Leap Oy:n Accenturen ja Pinja Digital Oy:n.  

Aluehallituksen seuraavat kokoukset ovat:
17.8.2022 työkokous ja kokous
24.8.2022 sähköinen kokous, jota edeltää sähköinen kokousmenettely

 

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa nettisivuillamme: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat

 

Tervetuloa lukemaan ensimmäistä kaikille lappilaisille tarkoitettua uutiskirjettämme!

11.7.2022 LAPIN HYVINVOINTIALUE

https://mailchi.mp/lapha/lappilaisille_heinakuu22

Takaisin